Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Zobrazujete archivní informace

Usnesení přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 8. 12. 2022

 

ZM volí za členy návrhové komise pana Radima Totuška, MUDr. Jiřího Tomana a Mgr. Martina Klepárníka, Ph.D.

ZM pověřuje provedením zápisu Ing. Josefa Baláše, Ph.D., ověřením Bc. Světlanu Češkovou a RNDr. Evu Skalníkovou.

ZM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 7 000 000 Kč společnosti T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička a uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení rozpočtu rok 2023 takto:

Čerpání běžných výdajů měsíčně ve výši 1/12 schváleného rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2022. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky se opakujících a smluvních plateb, u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměry a právními předpisy. Měsíční výdaje pro zřízené příspěvkové organizace budou čerpány ve výši uvedené v důvodové zprávě. V případě Městské knihovny ve výši 700 tis. Kč měsíčně. 

Čerpání kapitálových a běžných výdajů lze uplatnit u akcí započatých v souladu s uzavřenými smlouvami, vystavenými objednávkami nebo schválenými investičními záměry. Na přípravu akcí plánovaných pro rok 2023 lze čerpat výdaje do výše 500 tis. Kč u jednotlivé akce a na běžné výkupy pozemků do výše 200 tis. Kč měsíčně.

c)    Z běžných výdajů poskytnout návratnou finanční výpomoc ve výši 7 000 tis. Kč společnosti T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička, na zvýšené zálohy na plyn pro provozující kotelny.

d)    Čerpání běžných a kapitálových výdajů u akcí, které jsou financovány z dotačních titulů v souladu s harmonogramem programu, projektu, případně s finančním plánem lze uplatnit bez omezení.

e)    Čerpání běžných a kapitálových výdajů v souvislosti se zpracováním nových žádostí o dotace lze uplatnit do výše 500 tis. Kč u jednotlivé akce.

 

ZM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 50 000 Kč městu Litomyšl určeného následně městu Irpiň, oblast Kyjevská, stát Ukrajina, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2023 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje úpravu ceny za prodej „Ostatních pozemků“ mimo k.ú. Polička v tabulce návrhu cen pozemků, která je součástí důvodové zprávy, na cenu 300 Kč/m2.

ZM schvaluje ceník pro prodej nemovitého majetku ve znění usnesení 8/a s účinností od 1. 1. 2023.

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Poličky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství dle důvodové zprávy.

ZM, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), schvaluje v souladu s ustanovením § 44 písm. a) stavebního zákona pořízení Změny č. 4 Územního plánu Polička z vlastního podnětu, dle důvodové zprávy.

ZM volí členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Poličky v tomto složení:

Mgr. Petra Hořínková Dvorská, Libor Jelínek, Mgr. Květoslava Brixiová, Mgr. Vít Kastner, Marcel Hlouš, Zdeněk Čapek, Ivan Šrek.

ZM volí členy Finančního výboru Zastupitelstva města Poličky v tomto složení:

Tomáš Hořínek, Mgr. Pavel Brandejs, Ing. Jaroslav Dobiáš, Otakar Klepárník, Ing. Věra Kučerová,

Daniel Wolf, Ing. Karel Uttendorfský, Bc. Světlana Češková.

ZM volí členy Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky:

Mgr. Radovan Soukal, Petra Mičková, Mgr. Milan Matouš, Mgr. Lenka Novotná, Mgr. Lenka Cechová, Mgr. Martin Klepárník, MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová, Vladimíra Střílková.

ZM zřizuje v souladu s § 120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Osadní výbor Lezník v části města Lezník, Osadní výbor Modřec v části města Modřec a Osadní výbor Střítež v části města Střítež, dle důvodové zprávy.

ZM stanoví počet členů každého osadního výboru na 7 členů včetně předsedy osadního výboru.

Za členy osadního výboru Lezník určuje ZM:

Kateřina Boštíková, Jaromír Brázda, Ladislav Kučera, Josef Kvapil, Jakub Pavliš, Jiří Škorpík,  Luboš Vacek.

Za členy osadního výboru Modřec určuje ZM:

Radek Bidmon, Věra Bidmonová, David Koutný, Martina Flídrová, Adam Hurych, Jiří Jožák, Dana Tvrdíková.

Za členy osadního výboru Střítež určuje ZM:

František Boštík ml.,  Jiří Haupt,  Josef Jaščevskyj, Ladislav Kovač, Marek Mlynář, Luboš Pavliš, Zdislava Vostřelová.

Předsedou osadního výboru Lezník volí ZM: Jaromír Brázda.

Předsedou osadního výboru Modřec volí ZM: Jiří Jožák.

ZM schvaluje jako určeného zastupitele podle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), na celé volební období 2022 - 2026
Ing. Martina Kozáčka, člena zastupitelstva města Poličky, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje realizaci a financování akce „Stavební úpravy ulice Haškova a Erbenova v Poličce“ v roce 2023 - 2025 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje realizaci a financování akce „Infrastruktura Polička lokalita JIH - I. etapa“ v roce 2023 dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků určených na odměňování sportovních trenérů, cvičitelů a instruktorů za rok 2022 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 9. 12. 2021 usnesením č. 11, a to pro:

ATLETIKA Polička, spolek, se sídlem Polička,  ve výši 27.509 Kč

HC Spartak Polička z.s., se sídlem Polička,  ve výši 114.322 Kč

Plavecký oddíl Orka Polička, z.s., se sídlem Polička,  ve výši 9.107 Kč

SK8 Slalom Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši 17.582 Kč

Sportovní kluby Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši 49.911 Kč

Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z.s., se sídlem Polička, ve výši 14.747 Kč

TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), se sídlem Polička, ve výši 156.967 Kč

Mgr. Stanislav Nožka, bytem Polička, ve výši 9.855 Kč

 

ZM schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 002/2022 se společností T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička, na provoz zimního stadionu, plaveckého bazénu, koupaliště a ubytovny, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje navržené umístění nové ulice v lokalitě mezi ulicemi Tyršova a Hegerova v Poličce dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje pro novou ulici název „U Trati“.

ZM schvaluje založení oficiálních účtů města Poličky na sociálních sítích Facebook a Instagram dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje plán zasedání Zastupitelstva města Poličky pro 2023 takto: 23. 2. 2023, 20. 4. 2023, 15. 6. 2023, 7. 9. 2023, 19. 10. 2023 a 7. 12. 2023. Začátek zasedání je od 17 hodin.

 

Polička 8. prosince 2022

                                  

               

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Přílohy

Zastupitelstvo

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Poličky dne 25. 4. 2024

více... Živý přenos

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.