Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Zobrazujete archivní informace

Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města Poličky dne 6. 2. 2023

RM projednala a doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města Poličky na rok 2023.      

RM bere na vědomí návrh nové Územní studie Polička - lokalita Jih I. dle důvodové zprávy.

RM jmenuje předsedy/předsedkyně komisí dle důvodové zprávy takto:

a)    bytová - Mgr. Anita Stanislavová,

b)    dopravní a bezpečnostní - Mgr. Jan Kovář,

c)    kulturní - Lukáš Zrůst,

d)    pro občanské záležitosti - Eva Hejtmánková,

e)    pro prevenci kriminality - Aleš Horníček,

f)     pro zahraničí a cestovní ruch - Ing. Naděžda Šauerová,

g)    sportovní - Mgr. Milan Matouš,

h)    stavební a životního prostředí - Mgr. Jan Matouš,

i)     zdravotně-sociální - Mgr. Markéta Šafářová.

RM doporučuje ZM schválit smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 002/2023 se společností T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička, na provoz zimního stadionu, plaveckého bazénu, koupaliště a ubytovny, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje harmonogram uzavření mateřských škol zřízených městem Poličkou v době letních a vánočních prázdnin v roce 2023 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zahraniční služební cestu panu Pavlu Štefkovi, místostarostovi a Ing. Naděždě Šauerové, zahraniční spolupráce a cestovní ruch, do rakouského Salcburku v termínu 17. - 19. 5. 2023, dle důvodové zprávy.

RM projednala podnět doručený městu Poličce dne 19. 12. 2022 pod č.j. MP/30248/2022 ve věci bytových domů čp.  940, 941, Sídl. Hegerova v Poličce a schvaluje navržený postup dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby „RETAIL PARK POLIČKA“  s firmou RP Polička, s.r.o., se sídlem Praha, jako stavebníkem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely 2959 o výměře 1667 m2 v k.ú. Polička vlastníkům domů č.p. 131 - č.p. 138 na ulici Heydukova v Poličce  za kupní cenu 350 Kč/m2.  V ceně jsou  zohledněny termín podání žádosti a pozemek v záplavové zóně.

RM schvaluje upuštění od valorizace nájemného v r. 2023 za pronájem prostor v domě č.p. 52 v ul. Riegrova v Poličce Střední škole obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o., se sídlem Polička,
dle důvodové zprávy.

RM neschvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 3857/1 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

RM neschvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 6062/1 o výměře 483 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr směny pozemku p.č. 2796/1 o výměře 22 m2 za část pozemku p.č. 5940/1 o výměře 22 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

 

Polička 6. 2. 2023

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat
(tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                        
                          

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.