Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky konané dne 29. 5. 2023

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, Oblast Pardubice, se sídlem České Budějovice, na opravu komunikace

v městské části Polička-Lezník, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 23 9 078 s Vodními zdroji Chrudim, spol. s r.o., se sídlem Chrudim II, ve věci monitoringu podzemní vody u skládky Široký Důl v roce 2023.

RM schvaluje realizaci opravy části komunikace Polička - Modřec a opravy části komunikace k ČOV na ul. Heydukova dle důvodové zprávy.

RM jmenuje pracovní skupinu pro participativní rozpočet dle důvodové zprávy.

RM ve věci nalezených jízdních kol z roku 2019 schvaluje likvidaci 9 ks nefunkčních jízdních kol dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na „Restaurování a digitalizaci rukopisů ze sbírek MMG Polička“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci akce „Jazz festival Polička 2023 Ohlédnutí“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci akce „Zákrejsova Polička 2023“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

d/ RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci akce „Martinů fest 2023“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

e/ RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace OKSCR/22/22883 na realizaci akce „Divadelní pouť na hradě Svojanov 2023“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

f/ RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci akce „Zažít Martinů“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

g/ RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace „Polička, radnice, obnova obvodového pláště a úprava interiérů 2. NP“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

h/ RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace „Hrad Svojanov, oprava opěrné zdi na vstupním nádvoří hradu“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z „Podprogramu 1 - Podpora kulturních aktivit v Pardubickém kraji na rok 2023“ na realizaci akce „Přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro elektronické otevírání nabídek a členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku „Stavební úpravy ulice Haškova a Erbenova v Poličce“, ve složení dle důvodové zprávy.

a/ RM projednala a doporučuje ZM odsouhlasit celoroční hospodaření a Závěrečný účet města Poličky za rok 2022 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2022 bez výhrad dle důvodové zprávy.

b/ RM projednala a doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Polička za rok 2022 dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 100 000 Kč pro Pontopolis, z.s., se sídlem Polička, na předfinancování výdajů spojených s projektem „Vybavení centra Pontopolis pro komunitní činnost“ a uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit záměr financování projektové dokumentace stavby „Dešťová zdrž na odlehčení pod OK 4 v Poličce“ z rozpočtu města Poličky na roky 2023 až 2024 dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 2/2023 dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o úschově mezi prodávajícím městem Poličkou, firmou STV byty Polička s.r.o., se sídlem Praha 4, kupujícím a advokátkou JUDr. Janou Čepelkovou, se sídlem Svitavy, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje zřízení věcného práva zákazu zatížení a zcizení ke stavební parcele p.č.st. 1244, jejíž součástí je stavba občanského vybavení č.p. 505 a pozemkové parcele p.č. 1278/2 v k.ú. Polička při jejich prodeji, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Luční Polička, ve školním roce 2023/2024, a to ve dvou třídách vždy o 2 děti, v jedné třídě o 3 děti a v jedné třídě o 1 dítě, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 4150/9, ostatní plocha, o výměře 4 m2 v k.ú. Pomezí od Ministerstva obrany ČR, dle důvodové zprávy.

a/ RM doporučuje ZM schválit výkup pozemkových parcel č. 2278 o výměře 2798 m2, č. 2279/1 o výměře 1702 m2 a č. 2279/2 o výměře 57 m2 v katastrálním území Oldřiš u Poličky dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 36.390 Kč a kupující, město Polička, uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

b/ RM doporučuje ZM schválit výkup pozemkové parcely č. 1802/1 o výměře 464 m2 v katastrálním území Stašov dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 1.746 Kč a kupující, město Polička, uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

c/ RM doporučuje ZM schválit výkup podílu ve výši id. 32/120 na pozemkových parcelách p.č. 508 o výměře 263 m2, p.č. 530/7 o výměře 214 m2, p.č. 530/33 o výměře 3618 m2, p.č. 530/47 o výměře 28 m2, p.č. 530/48 o výměře 13849 m2, p.č. 530/50 o výměře 643 m2 a p.č. 530/51 o výměře 239 m2, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 56.949 Kč a kupující, město Polička, uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

d/ RM doporučuje ZM schválit výkup podílu ve výši id. 11/180 na pozemkových parcelách p.č. 508 o výměře 263 m2, p.č. 530/7 o výměře 214 m2, p.č. 530/33 o výměře 3618 m2, p.č. 530/47 o výměře 28 m2, p.č. 530/48 o výměře 13849 m2, p.č. 530/50 o výměře 643 m2 a p.č. 530/51 o výměře 239 m2, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 13.051 Kč a kupující, město Polička, uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

a/ RM schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely 748/16 o výměře 31 m2 a části pozemkové parcely č. 748/5  o výměře cca  480 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky, dle důvodové zprávy.

b/ RM ruší své usnesení č. 168 ze dne 15. 5. 2023 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z MMR v roce 2023 z podprogramu " Podpora obcí s 3001 - 10 000 obyvateli“, dotačního titulu „Podpora obnovy místních komunikací“ (117D8220A) na realizaci akce „Stavební úpravy ulice Haškova a Erbenova v Poličce“.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. IV-12-2026678/SY Polička p.č. 3896/14 knn a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s.,  se sídlem Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o umístění reklamní tabule na stěně budovy Hasičské zbrojnice v Lezníku č.p. 137 stojící na st.p.č. 127 v k.ú. Lezník s SEVT-MONT s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy. 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Stavební úpravy 1.NP a 2.NP objektu Lezník č.p. 68, Polička - I. etapa“ s vybraným dodavatelem APOLO CZ s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby v rámci stavby „Komunikace ze Sídliště Hegerova do Průmyslové zóny v Poličce dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu a o výpůjčce s Oblastní charitou Polička, jehož předmětem je souhlas s pořízením akumulační nádrže, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 10, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 806, M. Bureše, 572 01 Polička, opět na dobu určitou, a to na šest měsíců od 1. 6. 2023 do 30. 11. 2023, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 57,50 Kč/m2 podlahové plochy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička,  opět na dobu určitou, a to na jeden měsíc od 1. 6. 2023 do 30. 6. 2023, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 53 Kč/m2 podlahové plochy.                              

RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 22, velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 1181 ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, dle důvodové zprávy. Nájem bude ukončen k 13. 6. 2023.

a/ RM rozhoduje o výběru dodavatele veřejné zakázky „Projektová dokumentace: Vestavba 3 bytů do podkroví, Smetanova 309, Polička“ takto: vybraným dodavatelem je firma APOLO CZ s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Projektová dokumentace Vestavba 3 bytů do podkroví, Smetanova 309, Polička“ s vybraným dodavatelem firmou APOLO CZ s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 7, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se ve III. NP domu č.p. 309 ul. Smetanova, 572 01 Polička. Nájem bude ukončen k 31. 5. 2023 dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 1, velikosti 2+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 940, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 6. 2023 do 31. 5. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 70 Kč/m2 podlahové plochy.

RM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy o odkupu osobního automobilu Škoda Fabia z majetku DPS „Penzion“, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o technické podpoře TP 19/23 s firmou VITA software s.r.o., se sídlem Praha 6, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 5, o velikosti 1 + kk, ve 3. NP domu č.p. 374, ul. Hegerova, 572 01  Polička, a to na 1 rok, s účinností od 1. 6. 2023, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 84,70 Kč za 1m² podlahové plochy bytu.

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 1, o velikosti 2 + kk, v 1. NP domu č.p. 491, ul. 9. května, 572 01 Polička, a to na 1 rok, s účinností od 1. 6. 2023, dle důvodové zprávy. Výše nájemného činí 84,70 Kč za 1m² podlahové plochy bytu.

RM doporučuje ZM schválit investiční záměr a podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Půdní vestavba 3 bytů na ulici Smetanova 309 v Poličce pro účely sociálního bydlení“ v rámci vyhlášené výzvy č. 25 (sociální bydlení) Integrovaného regionálního operačního programu.

Polička 29. 5. 2023

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                           

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.