Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. 6. 2023

RM schvaluje uzavření smlouvy č. 829/B/5537510259/2023 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2023 na akci „Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce - II. etapa“ se  Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Praha, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje dodavatele akce „Podélné parkovací stání u silnice I/34, ul. Vrchlického v Poličce“  společnost Ditera, s.r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Podélné parkovací stání u silnice I/34, ul. Vrchlického v Poličce“ se společností Ditera, s.r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje postup řešení zadávacího řízení na projektovou dokumentaci stavebních úprav zimního stadionu v Poličce dle důvodové zprávy.

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komisi a náhradníky komise na akce „Parkoviště na ul. Luční v Poličce vč. PD, Osvětlení cyklostezky Polička - Bořiny, Zadláždění a rozšíření chodníků mezi Sídl. Hegerova a tenisovými kurty v Poličce, Rozšíření parkovacích míst na ul. Heydukova v Poličce, Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje užití loga města Poličky pro spolek Pontopolis z. s., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje užití loga města Poličky pro spolek Dušeprostor z. s., se sídlem Korouhev, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 110, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 7. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 978 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 222, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se  sídlem Polička, s nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 7. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.229 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 310, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 7. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.108 Kč

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 317, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 7. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.799 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 215, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemnicí, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 7. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.011 Kč.

RM schvaluje platový výměr Mgr. Davida Šafáře, ředitele Základní školy Na Lukách Polička, se sídlem Polička, s účinností od 1. 7. 2023, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 4189219138, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha s platností ode dne 17. 7. 2023, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č. 2915/12, p.č. 2915/13 a p.č. 5931 v  k.ú. Polička týkající se stavby „MOP Polička - přípojka Vrchlického 128“ a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Poličkou, jako povinným a společností PODA a.s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 2.652,50 Kč + 21 % DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí oprávněný.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-2026199 SOBS VB/1 na pozemcích parcela č. 727/27 a č. 727/19 v k.ú. Rohozná u Poličky  a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání, jejímž předmětem jsou prostory sloužící podnikání nacházející se v přízemí domu č.p. 68, části obce Lezník, v obci Polička, dle důvodové zprávy. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, nájemné bude činit 1.120 Kč/rok.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dočasný pronájem nebytových prostor v budově č.p. 2 na Palackého nám. v Poličce na st.p.č. 1 v obci a k.ú. Polička mezi městem Poličkou, jako pronajímatelem a Českou spořitelnou a.s., se sídlem Praha, jako nájemcem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zemědělském pachtu, jejímž předmětem je část pozemku p.č. 690/1 o výměře   cca 12896 m2, část pozemku p.č. 694/2 o výměře cca 9266 m2 a pozemek p.č. 779/14 o výměře 629 m2, vše v k.ú. Nedvězí u Poličky, dle důvodové zprávy.  Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.

RM doporučuje ZM schválit prodej parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I označenou číslem 1 nacházející se na částech pozemků p.č. 5057/3 o výměře 270 m2, p.č. 5064 o výměře 172 m2, p.č. 5068/1 o výměře 40 m2, p.č. 5069/7 o výměře 0,1 m2, p.č. 5315/1 o výměře 142 m2, 6152/72 o výměře 125 m2, označených geometrickým plánem č. 3063-29/2023 parcelním číslem 6690/1 o výměře 749 m2, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 3.138 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit prodej parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I označenou číslem 2 nacházející se na částech pozemků p.č. 5057/3 o výměře 646 m2, p.č. 5069/7 o výměře 94 m2, p.č. 6152/72 o výměře 3 m2, označených geometrickým plánem č. 3063-29/2023 parcelním číslem 6690/2, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 3.138 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti. Zároveň RM doporučuje ZM schválit zřízení věcného práva zákazu zatížení a zcizení k prodávanému pozemku do doby úhrady kupní ceny.

RM doporučuje ZM schválit prodej parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I označenou číslem 3 nacházející se na částech pozemků p.č. 5057/3 o výměře 591 m2, p.č. 5069/7 o výměře 138 m2, označených geometrickým plánem č. 3063-29/2023 parcelním číslem 6690/3, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 3.138 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti. Zároveň RM doporučuje ZM schválit zřízení věcného práva zákazu zatížení a zcizení k prodávanému pozemku do doby úhrady kupní ceny.

RM doporučuje ZM schválit prodej parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I označenou číslem 5 nacházející se na částech pozemků p.č. 5057/3 o výměře 518 m2, p.č. 5069/7 o výměře 264 m2, označených geometrickým plánem č. 3063-29/2023 parcelním číslem 6690/5, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 3.138 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit prodej parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I označenou číslem 8 nacházející se na částech pozemků p.č. 5057/3 o výměře 414 m2, p.č. 5069/7 o výměře 276 m2 a p.č. 5069/3 o výměře 58 m2, označených geometrickým plánem č. 3063-29/2023 parcelním číslem 6690/8 a 6690/13, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 3.138 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti. Zároveň RM doporučuje ZM schválit zřízení věcného práva zákazu zatížení a zcizení k prodávanému pozemku
do doby úhrady kupní ceny.

RM doporučuje ZM schválit prodej parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I označenou číslem 9 nacházející se na částech pozemků p.č. 5057/3 o výměře 470 m2, p.č. 5069/7 o výměře 348 m2 a p.č. 5069/3 o výměře 88 m2,  označených geometrickým plánem č. 3063-29/2023 parcelním číslem 6690/9 a 6690/14, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 3.138 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit prodej parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I označenou číslem 13 nacházející se na částech pozemků p.č. 5069/9 o výměře 164 m2, p.č. 5154/3 o výměře 493 m2, p.č. 5118/1 o výměře 140 m2, označených geometrickým plánem č. 3063-29/2023 parcelním číslem 6690/34, 6690/43 a 6690/52, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 3.138 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti. Zároveň RM doporučuje ZM schválit zřízení věcného práva zákazu zatížení a zcizení k prodávanému pozemku do doby úhrady kupní ceny.

RM doporučuje ZM schválit prodej parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I označenou číslem 14 nacházející se na částech pozemků p.č. 5069/3 o výměře 3 m2, p.č. 5069/9 o výměře 185 m2, p.č. 5118/1 o výměře 139 m2, p.č. 5154/3 o výměře 443 m2, označených geometrickým plánem č. 3063-29/2023 parcelním číslem 6690/22, 6690/33, 6690/42 a 6690/51, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 3.138 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit prodej parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I označenou číslem 15 nacházející se na částech pozemků p.č. 5069/3 o výměře 23 m2, p.č. 5069/9 o výměře 191 m2, p.č. 5118/1 o výměře 143 m2, p.č. 5154/3 o výměře 415 m2, označených geometrickým plánem č. 3063-29/2023 parcelním číslem 6690/21, 6690/32, 6690/41 a 6690/50, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 3.138 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit prodej parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I označenou číslem 16 nacházející se na částech pozemků p.č. 5069/3 o výměře 56 m2, p.č. 5069/9 o výměře 184 m2, p.č. 5118/1 o výměře 144 m2, p.č. 5154/3 o výměře 387 m2, označených geometrickým plánem č. 3063-29/2023 parcelním číslem 6690/20, 6690/31, 6690/40 a 6690/49, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 3.138 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit prodej parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I označenou číslem 17 nacházející se na částech pozemků p.č. 5069/3 o výměře 102 m2, p.č. 5069/9 o výměře 166 m2, p.č. 5118/1 o výměře 141 m2, p.č. 5154/3 o výměře 342 m2, označených geometrickým plánem č. 3063-29/2023 parcelním číslem 6690/19, 6690/30, 6690/39 a 6690/48, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 3.138 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit prodej parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I označenou číslem 18 nacházející se na částech pozemků p.č. 5069/3 o výměře 137 m2, p.č. 5069/9 o výměře 158 m2, p.č. 5118/1 o výměře 148 m2, p.č. 5154/3 o výměře 309 m2, označených geometrickým plánem č. 3063-29/2023 parcelním číslem 6690/18, 6690/29, 6690/38 a 6690/47, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 3.138 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

RM doporučuje ZM schválit prodej parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I označenou číslem 19 nacházející se na částech pozemků p.č. 5069/3 o výměře 166 m2, p.č. 5069/9 o výměře 151 m2, p.č. 5118/1 o výměře 155 m2, p.č. 5154/3 o výměře 274 m2, označených geometrickým plánem č. 3063-29/2023 parcelním číslem 6690/17, 6690/28, 6619/37 a 6619/46, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 3.138 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti. Zároveň RM doporučuje ZM schválit zřízení věcného práva zákazu zatížení a zcizení k prodávanému pozemku do doby úhrady kupní ceny.

RM doporučuje ZM schválit prodej parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I označenou číslem 20 nacházející se na částech pozemků p.č. 5068/1 o výměře 1 m2, p.č. 5068/2 o výměře 253 m2, p.č. 5069/9 o výměře 35 m2, p.č. 6152/72 o výměře 66 m2, p.č. 5068/3 o výměře 330 m2, p.č. 5069/3 o výměře 74 m2, p.č. 5117 o výměře 204 m2, p.č. 5118/1 o výměře 14 m2,  označených geometrickým plánem č. 3063-29/2023 parcelním číslem 6690/16, 6690/23, 6690/55, 6690/36, 6690/24 a 6690/25, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 3.138 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti. Zároveň RM doporučuje ZM schválit zřízení věcného práva zákazu zatížení a zcizení k prodávanému pozemku do doby úhrady kupní ceny.

RM doporučuje ZM schválit prodej parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I označenou číslem 21 nacházející se na částech pozemků p.č. 5117 o výměře 85 m2, p.č. 5153/2 o výměře 907 m2, p.č. 6152/72 o výměře 9 m2, označených geometrickým plánem č. 3063-29/2023 parcelním číslem 6690/26 a 6690/27, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 3.138 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti. Zároveň RM doporučuje ZM schválit zřízení věcného práva zákazu zatížení a zcizení k prodávanému pozemku do doby úhrady kupní ceny.

RM schvaluje platový výměr panu Miloši Dempírovi, DiS., řediteli příspěvkové organizace Hrad Svojanov, se sídlem Svojanov, s účinností od 1. 7. 2023, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vyloučení účastníka Final-Fond, s.r.o., se sídlem Brno, ze zadávacího řízení s názvem „Stavební úpravy zázemí u obřadní síně v budově radnice, Palackého nám. 2, Polička“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Stavební úpravy zázemí u obřadní síně v budově radnice, Palackého nám. 2, Polička“ firmu V.P.N., spol. s r.o., se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Stavební úpravy zázemí u obřadní síně v budově radnice, Palackého nám. 2, Polička“ s firmou V.P.N., spol. s r.o., se sídlem Pardubice,  dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb eIDAS s firmou Software 602 a.s., se sídlem Praha, dle důvodové zprávy.

Polička 12. 6. 2023

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                           

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.