Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 27. schůzi Rady města Poličky konané dne 27. listopadu 2023

RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 5/2023 dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení rozpočtu na rok 2024 dle důvodové zprávy takto:

a/ Čerpání běžných výdajů měsíčně ve výši 1/12 schváleného rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2023. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky se opakujících a smluvních plateb, u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměry a právními předpisy. Měsíční výdaje pro zřízené příspěvkové organizace budou čerpány ve výši uvedené v důvodové zprávě.

b/ Čerpání kapitálových a běžných výdajů lze uplatnit u akcí započatých v souladu s uzavřenými smlouvami, vystavenými objednávkami nebo schválenými investičními záměry. Na přípravu akcí plánovaných pro rok 2024 lze čerpat výdaje do výše 500 tis. Kč u jednotlivé akce, na opravy a rekonstrukce bytů do výše  2 500 tis. Kč a na výkupy pozemků do výše schválených prodejů zastupitelstvem.

c/ Čerpání běžných a kapitálových výdajů u akcí, které jsou financovány z dotačních titulů v souladu s harmonogramem programu, projektu, případně s finančním plánem lze uplatnit bez omezení.

d/ Čerpání běžných a kapitálových výdajů v souvislosti se zpracováním nových žádostí o dotace lze uplatnit do výše 500 tis. Kč u jednotlivé akce.

 

RM doporučuje ZM vydat dle důvodové zprávy:

a/ obecně závaznou vyhlášku města Poličky o místním poplatku ze psů;

b/ obecně závaznou vyhlášku města Poličky o místním poplatku z pobytu;

c/ obecně závaznou vyhlášku města Poličky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství;

d/ obecně závaznou vyhlášku města Poličky o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst.

RM projednala a doporučuje ZM schválit Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit programy podpory komisí a výboru dle důvodové zprávy.

RM projednala a doporučuje ZM schválit Dotační programy města Poličky na rok 2024 dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací z Programu podpory sportu - odměny trenérů, cvičitelů a instruktorů v roce 2023 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM dne 8. 12. 2022 usnesením č. 7 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí odměn členkám komise pro občanské záležitosti za rok 2023 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje výplatu zálohy na roční odměnu pro rok 2023 ředitelce příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička,  dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 203, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemcem, na dobu určitou, a to na 6 měsíců od 1. 12. 2023, dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 1.211 Kč/měsíc.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 109, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Polička, s nájemcem na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 12. 2023, dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 1.043 Kč/měsíc.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Oprava části chodníku na ul. V. Hálka v Poličce“ se společností Ditera, s.r.o., se sídlem Litomyšl, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Rozšíření parkovacích stání na ul. Heydukova v Poličce“ se společností PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Zadláždění a rozšíření chodníku mezi Sídl. Hegerova a tenisovými kurty v Poličce“ se společností INSTAV Hlinsko a.s., se sídlem Hlinsko,  dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Stavební úpravy 1. NP a 2. NP objektu Lezník čp. 68, Polička - I. etapa“ se společností APOLO CZ s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Parkoviště na ul. Luční v Poličce vč. projektové dokumentace pro rozhodnutí stavebního úřadu a pro provedení stavby“ se společností PP-GROUP.cz s.r.o., se sídlem Proseč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje  uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Osvětlení cyklostezky Polička – Bořiny“ se společností DKV elektro spol. s r.o., se sídlem Skuteč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství se společností EKO-KOM, a.s., se sídlem Praha, za účelem zajištění zpětného odběru odpadu z obalů a jejich využití nebo odstranění v souladu se zákonem o obalech a zákonem o odpadech, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství se společností REMAT LETOVICE s.r.o., se sídlem Letovice,  za účelem spolupráce při zajištění zodpovědného nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů na území města Poličky, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku města Poličky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství dle důvodové zprávy.

RM schvaluje cenu stočného v Poličce na rok 2024 ve výši 49,35  Kč/m3 vody bez DPH a kalkulaci této ceny dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí cenu vodného v Poličce pro rok 2024 ve výši 45,00 Kč/m3 dodané vody bez DPH dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV“, s dodavatelem Společnost „KUNST a KVIS - Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV“ - KUNST, spol. s.r.o., se sídlem Hranice a KVIS Pardubice a.s., se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 144/2023 na realizaci stavby „INFRASTRUKTURA POLIČKA LOKALITA JIH – I. ETAPA – vodovod“ se Svazkem obcí Vodovody Poličsko, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava části komunikace a chodníků na ul. Svépomoc v Poličce“ se společností Dopravní stavby a rekonstrukce s.r.o., se sídlem Brno, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod Polička“ s dodavatelem ING-FOREST s.r.o., se sídlem Dvůr Králové nad Labem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě k realizaci zakázky „Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV – TDI“  s firmou KONEKO, spol. s r.o., se sídlem Ostrava,  dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě k realizaci zakázky „Rekonstrukce dešťové zdrže ČOV Polička a zvýšení hydraulické kapacity ČOV - autorský dozor“ s firmou KONEKO, spol. s r.o.,
se sídlem Ostrava, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě na zpracování žádosti o dotaci (IROP 2021-2027) na projekt „Revitalizace náměstí B. Martinů v Poličce“ se společností Centrum investic, rozvoje a inovací, se sídlem Hradec Králové, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 21 ke smlouvě č. 38/2001/O o nakládání s komunálním odpadem včetně separace a nebezpečného odpadu, se společností LIKO SVITAVY, a.s., se sídlem Svitavy, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro elektronické otevírání nabídek a členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku „Zajištění pravidelného úklidu vybraných budov Města Polička“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro otevírání, hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku „Vestavba dvou bytových jednotek do podkroví, Lezník č.p. 68, Polička" ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Infrastruktura Polička lokalita JIH - I. etapa“ se společností PKS Stavby a.s., se sídlem Žďár nad Sázavou, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje provedení opravy cisternové automobilní stříkačky Renault CAS 24, Typ 3688.03 J SDH Polička firmou THT Polička, s.r.o., se sídlem Polička, formou objednávky dle důvodové zprávy.

RM jmenuje na návrh tajemníka MěÚ Polička s účinností od 1. 1. 2024 do funkce vedoucí stavebního úřadu Městského úřadu Polička Ing. Ludmilu Krškovou dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o budoucí přeložce trasy veřejného osvětlení mezi městem Poličkou, vlastníkem veřejného osvětlení a firmou Leprechaun, s.r.o., se sídlem Brno, vlastníkem pozemku p.č.st. 793/2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje ukončení kupní smlouvy číslo 92 na dodávku tepelné energie pro dům č.p. 1010, 1011, 1012, 1013, Sídliště Hegerova, Polička, k 30. 11. 2023 uzavřené s dodavatelem energie T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku mandátní smlouvy o správě, zajišťování údržby a oprav bytového a nebytového fondu uzavřené s T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje bezúplatný převod movitého majetku, dvou kontejnerů na odpad a energetického auditu budovy, vlastněných městem Poličkou do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1010, 1011, 1012 a 1013, Sídliště Hegerova, Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1, velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička, s nájemcem, bytem tamtéž, a to na dobu určitou jeden rok - od 1. 12. 2023 do 30. 11. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 170 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 17, velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička, s nájemcem, bytem tamtéž, a to na dobu určitou jeden rok - od 1. 12. 2023 do 30. 11. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 170 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 21, velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, Polička, s nájemcem, bytem tamtéž, na dobu určitou, a to na jeden měsíc od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2023, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 150 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím,  v I. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, s nájemcem,  bytem tamtéž, a to na dobu určitou dva měsíce od 1. 12. 2023 do 31. 1. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 53 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 10, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 806, M. Bureše, 572 01 Polička, s nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 12. 2023 do 30. 11. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 65 Kč/m2 podlahové plochy.

RM doporučuje ZM zrušit usnesení č. 224. písm. b/ ze dne 12. 6. 2023 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dohody o umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení se společností Kelvin Elektro, s.r.o., se sídlem Polička,  dle důvodové zprávy. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, úplata za užívání 8 sloupů veřejného osvětlení bude činit 12.800 Kč/rok + DPH v zákonné výši.

RM doporučuje ZM zrušit usnesení č. 365 článek II. písm. f) ze dne 2. 10. 2023 dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit prodej bytových jednotek v domě č.p. 1010, 1011, 1012, 1013, část obce Horní Předměstí, Polička, které jsou součástí stavební parcely p.č.st. 3400 v obci a k.ú. Polička, dle důvodové zprávy včetně podílu na společných částech nemovité věci takto:

byt č. 1011/6 v č.p. 1011 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 535/21039; kupní cena činí 693.248 Kč;

byt č. 1012/6 v č.p. 1012 v části obce Horní Předměstí, který je součástí stavební parcely p.č. st. 3400, v obci a katastrálním území Polička vč. podílu na společných částech nemovité věci o velikosti 641/21039; kupní cena činí 975.198 Kč.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené mezi městem Poličkou, jako propachtovatelem a společností Agronea a.s. Polička, se sídlem Polička, jako pachtýřem, jehož předmětem je aktualizace ceny za ha půdy dle důvodové zprávy.

RM schvaluje upuštění od valorizace pachtovného v r. 2023 za pacht zemědělských pozemků o průměrnou meziroční míru inflace za rok 2022 ve výši 15,1 % a schvaluje navýšení o  5 % propachtovatelům dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit změnu celkové kupní ceny v usnesení ZM č. 12.II.a/ ze dne 19. 10. 2023 na částku 5.068.265 Kč dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit změnu celkové kupní ceny v usnesení ZM č. 12.II.b/ ze dne 19. 10. 2023 na částku 9.242.715 Kč dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit změnu celkové kupní ceny v usnesení ZM č. 12.V.b/ ze dne 19. 10. 2023 na částku 4.742.100 Kč dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 5072144016, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha, s platností od 11. 1. 2024, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům škol a školských zařízení zřízených městem Poličkou za období a ve výši dle důvodové zprávy.

RM schvaluje vyřazení dlouhodobého majetku, lesního hospodářského plánu 2013 - 2022 dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku parcela č. 1247/1 o výměře 381 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 300 Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku.

 

Polička 27. 11. 2023

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                           

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.