Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 23. 2. 2023

ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Davida Šafáře, p. Miloše Grubhoffera a RNDr. Jakuba Skalníka.

ZM pověřuje provedením zápisu p. Libora Jelínka, ověřením Ing. Martina Kozáčka a Mgr. Martina Klepárníka, Ph.D.

ZM schvaluje zvýšení běžných výdajů o 150 tis. Kč v předloženém návrhu rozpočtu města Poličky na rok 2023 v kap. 41 – pokladní správa  na str. 55 za řádek č. 36 se vkládá řádek nový, dotace pro spolek Maitrí na zřízení lesního klubu ve výši 150 tis. Kč. V souvislosti s tímto navýšením se mění celková částka výdajů na straně č. 1 a závazné ukazatele běžných výdajů na str. 4 a 5.

ZM

schvaluje návrh rozpočtu města Poličky na rok 2023
příjmy ve výši                                                                        460.237,2 tis. Kč
výdaje ve výši                                                                        557.598,3 tis. Kč
schodek ve výši                                                                        97.361,1 tis. Kč
který je kryt třídou 8 – financování

Pověřuje správce rozpočtu jeho rozpisem do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č.323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Závaznými ukazateli na rok 2023 se stávají:

běžné příjmy včetně dotací ve výši                            396.807,6 tis. Kč

kapitálové příjmy včetně dotací ve výši                    63.429,6 tis. Kč

splátky jistin úvěrů                                                             1.834,3 tis. Kč

mimorozpočtová rezerva ve výši                                54.124,2 tis. Kč

běžné a kapitálové výdaje v tabulkové části s rozpisem na jednotlivé kapitoly v přiložených materiálech na straně č. 4 až 6

zmocňuje radu města

k provádění rozpočtových opatření do celkové výše 300,0 tis. Kč,

k provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních prostředků z vyšších územních samosprávných celků, státního rozpočtu a státních fondů, případně z fondů EU.

 

Poznámka:

Financování – třída 8                                                    + 97.361,1 tis. Kč

v tom:

splátky jistin úvěrů a půjček                                          -  1.834,3 tis. Kč

čerpání zůstatků fondů                                                  +      209,0 tis. Kč

čerpání finančních prostředků z minulých let          + 98.986,4 tis. Kč

 

ZM schvaluje záměr prodeje stavební parcely p.č. 1244 o výměře 432 m2, jejíž součástí je stavba občanského vybavení č.p. 505 v k.ú. Polička, pozemkové parcely 1278/2 o výměře 2450 m2 v k.ú. Polička, projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro projekt „Městské bydlení Polička“, zpracované firmou APROPOS ARCHITECTS s.r.o., se sídlem Chrudim a projektové dokumentace pro provedení stavby pro projekt „Městské bydlení Polička“, zpracované firmou APROPOS ARCHITECTS s.r.o. (dokumentace vč. licence k výkonu práva užít dílo), dle důvodové zprávy.

ZM odkládá projednání bodu -  Výkup pozemku p.č. 2134/23 v k.ú. Polička a dalšího majetku od Správy železnic a jeho následný prodej.

ZM schvaluje bezúplatný převod podílu vel. 1/140 na p.č. 2912/22 a p.č. 1140/3 v k.ú. Polička do vlastnictví města Poličky, dle důvodové zprávy. Veškeré náklady spojené s bezúplatným převodem uhradí město Polička.

ZM schvaluje směnu pozemku p.č. 2796/1 o výměře 22 m2 za část pozemku p.č. 5940/1 o výměře 22 m2 ve vlastnictví města Poličky, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Veškeré náklady spojené se směnou pozemků uhradí žadatel o směnu.

ZM schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 6043/2 o výměře 198 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 500 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti. 

ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 5620/16 o výměře 259 m2 a pozemku p.č. 5620/17 o výměře 212 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 30 Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemků uhradí kupující.

ZM schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 3264/6 o výměře 315 m2 v k.ú. Polička, důvodové zprávy. Kupní cena činí 500 Kč/m2, s tím že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej podílů na stavební parcele č. 3060 v k.ú. Polička se stavbou bytového domu č.p. 926-931 na ulici Sídliště Hegerova v Poličce jednotlivým vlastníkům bytových jednotek v domě č.p. 926-931, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 500 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje prodej podílu ve výši id. 629/22820 na stavební parcele č. 2864 v k.ú. Polička, se stavbou  bytového domu č.p. 899-903 na ulici Hegerova v Poličce vlastníkovi bytové jednotky v domě č.p. 899-903, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 500 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM pověřuje OSM k prověření a inventarizaci volných pozemků v majetku města Poličky  včetně částí města Modřec, Střítež, Lezník v zastavěném území vhodných k výstavbě bytových či rodinných domů.

ZM schvaluje prodej stavební parcely č. 2086 o výměře 21 m2 a pozemkové parcely č. 5521/17 o výměře 364 m2  v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 800 Kč + DPH v zákonné výši. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje předloženou „Adaptační strategii na změnu klimatu pro město Polička“, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 002/2023 se společností T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička, na provoz zimního stadionu, plaveckého bazénu, koupaliště a ubytovny ve výši 15.327.000 Kč, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prověření záměru na zřízení multifunkční tělocvičny pro poličské mateřské školy dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prověření záměru technických a finančních možností pořízení elektronického hlasovacího a komunikačního systému, včetně přípravy variantních řešení, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje použití státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2023 na akci „Obnova obvodového pláště budovy radnice č.p. 2 na Palackého náměstí v Poličce“ – etapa roku 2023 dle zpracované a schválené projektové dokumentace a přiznává povinný finanční podíl města na obnově kulturní památky dle důvodové zprávy.

ZM volí předsedou Osadního výboru Střítež pana Jiřího Haupta, dle důvodové zprávy.

 

Polička 23. února 2023

                                

               

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.