Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 22. února 2024

ZM schvaluje program zasedání.

ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Davida Šafáře, pana Miloše Grubhoffera a Mgr. Jana Matouše.

ZM pověřuje ověřením zápisu ze zasedání pana Libora Jelínka a Ing. Martina Kozáčka. 

ZM schvaluje záměr financování stavby „Dešťová zdrž na odlehčení pod OK 4 v Poličce“ z rozpočtu města Poličky na roky 2024 až 2025 dle důvodové zprávy.

ZM ukládá FV, aby prováděl pravidelnou kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce v souladu s § 119 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,  zákona o obcích.

 

ZM 

na doporučení RM vyřazuje z návrhu rozpočtu položku ve výši 1 000 tis. Kč u kapitoly 02 – Životní prostředí a vodní hospodářství na řádku č. 67 Zachycování dešťových srážek u zimního stadionu.

schvaluje návrh rozpočtu města Poličky na rok 2024
příjmy ve výši                                                                        453.130,6 tis. Kč
výdaje ve výši                                                                        631.475,0 tis. Kč
schodek ve výši                                                                      178.344,4 tis. Kč
který je kryt třídou 8 – financování

Pověřuje správce rozpočtu jeho rozpisem do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č.323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Závaznými ukazateli na rok 2024 se stávají:

běžné příjmy včetně dotací ve výši                            383.227,6 tis. Kč

kapitálové příjmy včetně dotací ve výši                    69.903,0 tis. Kč

splátky jistin úvěrů                                                              1.888,2 tis. Kč

mimorozpočtová rezerva ve výši                                19.339,1 tis. Kč

běžné a kapitálové výdaje v tabulkové části s rozpisem na jednotlivé kapitoly v přiložených materiálech na straně č. 4 a 5

zmocňuje radu města

k provádění rozpočtových opatření do celkové výše 300,0 tis. Kč,

k provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních prostředků z vyšších územních samosprávných celků, státního rozpočtu a státních fondů, případně z fondů EU.

ZM mění termín pro konání navrhovaného místního referenda na území města Poličky v otázce zákazu provozování hazardních her na termín vyhlášený pro konání nejbližších voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

ZM vyhlašuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, místní referendum na území města Poličky v otázce: „Požadujete, aby Město Polička učinilo veškeré možné kroky v samostatné působnosti vedoucí k zákazu provozování hazardních her uvedených v § 3 odst. 2 písm. d), e), f) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a to na celém svém území?“, a to v termínu vyhlášeném pro konání nejbližších voleb do  Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech pátek v době od 14.00 do 22.00 hodin a sobota v době od 8.00 do 14.00 hodin s hlasováním ve všech volebních místnostech na území města Poličky.

ZM odůvodňuje vyhlášení místního referenda následovně: Město Polička má zájem umožnit svým občanům vyjádřit svůj politický názor na zákaz provozování hazardních her na celém území města Poličky prostřednictvím místního referenda. Město má v úmyslu realizovat rozhodnutí občanů vyplývající z místního referenda přípravou a vydáním obecně závazné vyhlášky.

ZM odhaduje náklady na konání místního referenda v částce 50.000 Kč. Tyto náklady budou hrazeny z rozpočtu města Poličky. V souvislosti s rozhodnutím přijatým v místním referendu neočekává město Polička zvláštní náklady mající dopad na rozpočet města Poličky pro rok 2024.

ZM schvaluje výši odměn pro okrskové komise dle důvodové zprávy. 

ZM schvaluje výši odměn pro místní komisi dle důvodové zprávy.

ZM, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31. 12. 2023 (dále jen „stavební zákon“), aplikovatelného na základě ust. § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4, § 54 odst. 2 a 55b odst. 10 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění účinném do 31. 12. 2023, aplikovatelné na základě ust. § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. y zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

I.     se seznámilo s předloženým návrhem Změny č. 4 územního plánu Polička a s jeho odůvodněním,

II.    ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřilo, že návrh Změny č. 4 územního plánu Polička není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu,

III. se rozhodlo vydat Změnu č. 4 územního plánu Polička formou opatření obecné povahy č. 1/2024.

ZM schvaluje směnu parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I označenou č. 21 nacházející se na pozemcích p.č. 6690/26 o výměře 85 m2 a p.č. 6690/27 o výměře  916 m2 v k.ú. Polička ve vlastnictví města Poličky za parcelu označenou č. 15 nacházející se na pozemcích p.č. 6690/21 o výměře 23 m2, p.č. 6690/32  o výměře  191 m2, p.č. 6690/41 o výměře 143 m2 a p.č. 6690/50 o výměře 415 m2, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Rozdíl ve výměrách bude městu Polička doplacen ve výši 3.138 Kč/m2 .

ZM schvaluje prodej parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I označenou číslem 19 nacházející se na pozemcích p.č. 6690/17 o výměře 166 m2, p.č. 6690/28 o výměře 151 m2, p.č. 6690/37 o výměře 155 m2 a p.č. 6690/46 o výměře 274 m2, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 3.138 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti. Současně ZM schvaluje zřízení věcného práva zákazu zatížení a zcizení k prodávanému pozemku do doby uhrazení kupní ceny.

ZM schvaluje prodej parcely pro výstavbu rodinného domu v lokalitě JIH I označenou číslem 15 nacházející se na pozemcích p.č. 6690/21 o výměře 23 m2, p.č. 6690/32  o výměře  191 m2, p.č. 6690/41 o výměře 143 m2 a p.č. 6690/50 o výměře 415 m2, vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 3.138 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 6219/100 o výměře 107 m2 a části pozemku  p.č. 4122 o výměře 148 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 70 Kč/m2 a město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

ZM schvaluje výkup pozemku p.č.6219/137 o výměře 67 m2 a pozemku p.č.4212/2 o výměře 134 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 70 Kč/m2 a město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

ZM schvaluje směnu pozemků p.č. 6219/94 o výměře 138 m2, p.č. 4213 o výměře 265 m2, p.č. 4212/1 o výměře 263 m2 v k.ú. Polička za pozemky města Poličky v k.ú. Polička - p.č. 4474 o výměře 438 m2, p.č. 4498/2 o výměře 9 m2, p.č. 6219/164 o výměře 41 m2, p.č. 6219/75 o výměře 84 m2, p.č. 6219/142 o výměře 42 m2, p.č. 4473 o výměře 51 m2, dle důvodové zprávy. Náklady spojené se směnou pozemků uhradí město Polička.

ZM schvaluje směnu pozemků p.č. 6184/2 o výměře 94 m2, p.č. 4144 o výměře 944 m2, p.č. 6219/99 o výměře 107 m2, p.č. 4143 o výměře 734 m2, p.č. 5036 o výměře 695 m2, p.č. 5037 o výměře 107 m2, p.č. 5409/2 o výměře 505 m2 za pozemky města Poličky v k.ú. Polička - p.č. 4606/1 o výměře 3062 m2 a p.č. 6060/43 o výměře 110 m2, dle důvodové zprávy. Náklady spojené se směnou pozemků uhradí město Polička.

ZM schvaluje výkup části pozemku p.č.4198/1 o výměře 60 m2, pozemku p.č.6186/19 o výměře 26 m2, pozemku p.č.4191 o výměře 45 m2 a pozemku p.č.4201/1 o výměře 52 m2 dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 70 Kč/m2 a město Polička uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

ZM schvaluje směnu pozemků v k.ú. Polička, a to id. podílu 1/6 pozemku p.č. 946/1 o výměře 2036 m2 a id. podílu 1/6 pozemku p.č. 964/1 o výměře 1684 m2 za část pozemku p.č. 5315/18 o výměře 1356 m2 nově označenou geometrickým plánem č. 3145-1/2024 jako p.č. 5315/21 ve vlastnictví města Poličky, dle důvodové zprávy. Doplatek za směnu bude doplacen dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje budoucí prodej části pozemku p.č. 7/3 v k.ú. Študlov u Vítějevsi o výměře 78.420 m2 dle důvodové zprávy. Kupní cena bude stanovena na základě znaleckého posudku.

ZM schvaluje prodej pozemkové parcely č. 748/16 o výměře 31 m2 a části pozemkové parcely č. 748/5 o výměře 452 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 300 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.

ZM schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 2898/96 o výměře 18 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 500 Kč/m2 a kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.

ZM schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace POST BELLUM, z. ú., se sídlem Praha na realizaci projektu „Příběhy našich sousedů v Poličce“ dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 001/2024 se společností T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička na provoz zimního stadionu, plaveckého bazénu, koupaliště a ubytovny ve výši 15.823.000 Kč, dle důvodové zprávy.

ZM stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva dle důvodové zprávy.

ZM stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet nejvýše tří odměn stanovených pro jednotlivé jím zastávané funkce upravené v § 74 odst. 3 zákona o obcích. 

ZM stanoví, že nové odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat od 1. dne následujícího měsíce po dni přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.

ZM stanoví odměny za výkon funkce předsedy osadního výboru a předsedy komisí rady, kteří nejsou neuvolněnými zastupiteli dle důvodové zprávy.

ZM stanoví, že odměny za výkon funkce předsedy osadního  výboru a předsedy komise rady, kteří nejsou neuvolněnými zastupiteli, budou poskytovány od dne zvolení do funkce předsedy osadního výboru nebo předsedy komise rady.          

ZM ukládá starostovi města předložit na červnové zasedání ZM materiál, jak bude řešena bezpečnost v městském parku.

Polička 22. února 2024

 

               

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.