OZV 1/2019, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 28. února 2019 usnesením č. 7  usneslo vydat na základě ustanovení §  10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Úvodní ustanovení

1) Cílem této vyhlášky je zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků města Poličky.

2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek ve městě Polička nebo být v rozporu s dobrými mravy a narušovat příznivé podmínky pro život ve městě a estetický vzhled města. Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek ve městě, je konzumace alkoholických nápojů na veřejnosti.

Článek 2
Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

1) Na území města Poličky se zakazuje konzumace alkoholických nápojů1) na veřejných prostranstvích2) nebo jejich částech v památkové zóně (3) města a v lokalitě městského parku uvedených a graficky vyznačených v příloze č. 1 k této vyhlášce a na veřejných prostranstvích nebo jejich částech uvedených a graficky vyznačených v přílohách č. 2a ,č. 2b  a  č. 2c  k této vyhlášce.

2) Na území města Poličky se dále zakazuje konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

 • v okruhu 30 metrů od škol a školských zařízení (4)
 • v okruhu 30 metrů od zdravotnických zařízení (5)   
 • na dětských hřištích a pískovištích a přístupových cestách k nim v lokalitách Mánesova, B. Němcové, Sídliště Hegerova, M. Bureše a Švermova.

3) Zakazuje se rovněž konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v prostoru samostatných nástupišť veřejné silniční dopravy v úseku o délce 30 metrů  před a 5 metrů za označníkem zastávky ve směru jízdy dopravního prostředku, a to vždy v celé šíři chodníku. 

Článek 3
Výjimky

1) Zákaz konzumace alkoholických nápojů stanovený v čl. 2 odst.1 této vyhlášky se nevztahuje na

 • restaurační zahrádky a předzahrádky, které jsou součástí provozoven, kde je provozována  
 • hostinská činnost 6) , a to v jejich provozní době
 • b) veřejná prostranství v okruhu 5 metrů  od stánků s občerstvením
 • c) noc z   31. prosince na 1. ledna.

2) Zákaz konzumace alkoholických nápojů stanovený v čl. 2  odst. 1 této vyhlášky se dále nevztahuje na konání těchto veřejnosti přístupných akcí :

 1. Festival Polička 555
 2. Čas pro neobyčejné zážitky
 3. Multižánrový festival „Colour Meeting“
 4. Bitva Na Políčkách
 5. Běh kolem poličských hradeb
 6. Setkání s čerty
 7. Rozsvěcení vánočního stromu.

Článek 4
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni  vyhlášení.

Informace

Číslo vyhlášky: 1/2019
Účinnost od: 26. 3. 2019