OZV 1/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veř.prostranství

Obecně závazná vyhláška Města Poličky č.1/2007
kterou se stanovují  pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství .

 

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 28. 6. 2007  usneslo vydat na základě § 24 odst.2 zákona č.246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání v platném znění a v souladu s ust. §10 písm.d) , § 35 a § 84 odst.2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ) v platném znění
tuto obecně závaznou vyhlášku :
 
 
Článek 1
Předmět úpravy
 
Tato obecně závazná vyhláška upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích na území města Poličky a vymezuje prostory pro volné pobíhání psů.
 
 
Článek 2
Základní pojmy
 
l. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení , tedy sloužící obecnému užívání, to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. (1)
2. Volným pobíháním psa se rozumí pohyb psa bez vodítka na veřejném prostranství pod kontrolou nebo dohledem fyzické osoby či chovatele.
3. Vodítko je prostředek uzpůsobený k vedení psa.
 
 
Článek 3
Pravidla pro pohyb psů      
       
Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci:
1.Na veřejných prostranstvích , uvedených v příloze č.1 k této obecně závazné vyhlášce, je možný pohyb psů pouze na vodítku.
2. Za splnění povinností stanovených v bodě 1 odpovídá osoba doprovázející psa, popř. chovatel ( 2) psa.
3. Ustanovení bodu 1 se nevztahuje na psy služební (3) a záchranářské při výkonu služby a záchranných prací , na psy speciálně vycvičené jako průvodce zdravotně postižených osob a na lovecké psy (4) při výkonu práva myslivosti za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.
  
                              
Článek 4
Vymezení prostor pro volné pobíhání psů
 
1.Pro volné pobíhání psů se vymezují veřejná prostranství v částech  obce Lezník, Modřec a Střítež.
2. Volné pobíhání psů je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.     
 
Článek 4
Kontrola a sankce
 
Dohled nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí Městská policie Polička.
Porušení této obecně závazné vyhlášky je přestupkem podle zvláštního právního předpisu.(5)
Článek 5
Účinnost
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
 
V Poličce dne  28.6.2007
 
 
 
 
 
Jaroslav Martinů     v.r.                                                         JUDr. Marie Tomanová PhD. v.r.
   starosta                                                                                               místostarostka
 
 
(1)    § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ( obecní zřízení ) v platném znění
(2)    § 3 písm.k) zákona č. 246/92 Sb. na ochranu zvířat proti týrání v platném znění
(3)    např. § 38 odst.1 písm.e) zákona č.283/91 Sb.o Policii ČR v platném znění,
 § 19 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii v platném znění
      (4)  § 44 odst.1 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti v platném znění
      (5)  z.č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění
 
 
Úřední deska MěÚ:
Vyvěšeno :          3.7.2007
Den vyhlášení :  3.7.2007
Den platnosti :
Den účinnosti :   3.7.2007

 

Příloha č. 1
k obecně závazné vyhlášce Města Poličky č.1/2007
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

                    
Veřejná prostranství na území města Poličky , kde je pohyb psů možný pouze na vodítku:
 
Ulice a náměstí včetně chodníků   a veřejné zeleně  
1.máje, 9. května,  A. Lidmilové, Alšova, Baldecká, B. Němcové, Betlém, Bezručova, Bořiny, Čsl. Armády, Družstevní, Dukelská, Dvořákova, E. Beneše, E. Beranové,Eimova,
Eiseltova, Erbenova, Fortna, Haškova, Havlíčkova, Hegerova, Heydukova, Hradební,
Hrubínova, Husova, J. Suka, J.V. Sládka, Janáčkova, Jiráskova, Jungmannova, K. Světlé,
Komenského, Kostelní, Ladova, Lidická, Luční, M. Bureše, M. Švabinského, Mánesova,
Masarykova, Modřecká, Na Bídě, Na Jordáně, Na Valech, Na Vyšehradě, Nábř. Svobody,
Nádražní, Nám. B. Martinů, Nerudova, Nová, Obránců míru, Otakarova, P. Jílemnického,
Palackého nám., Pálená, Parkány, Paseky, Pivovarská, Pod Kopečkem, Polní, Revoluční,
Riegrova, Rumunská, Růžová, Sídliště Hegerova, Smetanova, Starohradská, Střítežská,
Svépomoc, Šaffova, Štěpničná, Švermova, T. Novákové, Tylova, Tyršova, U Královské aleje, U Liboháje, U Masných krámů, U Vlečky, V. Hálka, Václavská,Vrchlického,
Wolkerova , Zákrejsova.
 
Další veřejná prostranství:
městský park
Lesopark Liboháj

Přílohy

Informace

Číslo vyhlášky: 1/2007
Účinnost od: 3. 7. 2007