OZV města Poličky č. 2/2021, kterou se stanoví školské obvody základních škol

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 29. 4. 2021 usnesením č. 16 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, na základě ustanovení § 10 písm. d)  a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Školské obvody základních škol zřízených městem Polička se stanovují takto:

a)        školský obvod Masarykovy základní školy Polička, se sídlem nábř. Svobody 447,  Polička, tvoří 

ulice

1. máje

9. května

A. Lidmilové

Alšova

B. Březovského

B. Němcové

B. Šmída

Baldecká

Bezručova

Bořiny

Bysterská

Čsl. armády

Družstevní

Dvořákova

E. Beneše

E. Vencovského

F. Bukáčka

Hegerova

Hradební

Husova

J. F. Pacáka

J. Seiferta

J. Smoly

J. Suka

J. V. Michla

J. V. Sládka

Janáčkova

Jiráskova

Jungmannova

K. Světlé

Komenského

Kostelní

Lidická

M. Bureše

M. Švabinského

Mánesova

Masarykova

Modřecká

Na Bídě

Na Valech

nábř. Svobody

Nám. B. Martinů

Nová

Obránců míru

Palackého nám.

Paseky

Pivovarská

Pod Kopečkem

Polní

Revoluční

Riegrova

Rumunská

Růžová

Sídliště Hegerova

U Královské aleje

U Liboháje

U Masných krámů

U Vlečky

V. Hálka

Wolkerova

Zákrejsova

a další čísla popisná a evidenční bez vymezení ulic v části obce Horní Předměstí,

část obce Modřec  a Dětský domov Polička.

 

b)        školský obvod Základní školy Na Lukách, se sídlem Švermova 401, Polička, tvoří

ulice

Betlém

Dukelská

E. Beranové

Eimova

Eiseltova

Erbenova

Fortna

Haškova

Havlíčkova

Heydukova

Hrubínova

Ladova

Luční

Na Jordáně

Na Vyšehradě

Nádražní

Nerudova

Otakarova

P. Jilemnického

Pálená

Parkány

Smetanova

Starohradská

Střítežská

Svépomoc

Šaffova

Štěpničná

Švermova

T. Novákové

Tylova

Tyršova

Úzká

Václavská

Vrchlického

a další čísla popisná a evidenční bez vymezení ulic v části obce Dolní Předměstí,

část obce Lezník a Střítež.

Čl. 2

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Poličky č. 2/2019, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Polička.

 

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

 

Jaroslav Martinů v.r.                                                                                                      Pavel Štefka v.r.

               starosta                                                                                                                     místostarosta               

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Sejmuto z úřední desky:

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Informace

Číslo vyhlášky: 2/2021
Účinnost od: 6. 5. 2021