OZV města Poličky č. 3/2021, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 29. 4. 2021 usnesením č. 17 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, na základě ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Školské obvody mateřských škol zřízených městem Polička se stanovují takto:

a) školský obvod Mateřské školy Rozmarýnek Polička, se sídlem Riegrova 7, Polička, tvoří

ulice

E. Beranové

Eiseltova

Erbenova

Haškova

Heydukova

Hrubínova

Ladova

Nerudova

Pivovarská

Pod Kopečkem

Riegrova

U Královské aleje

Vrchlického

 

b) školský obvod Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181, se sídlem Palackého nám. 181, Polička, tvoří

ulice

9. května

Eimova

Fortna

Hradební

Husova

Jungmannova

Komenského

Kostelní

Masarykova

Na Bídě

Na Jordáně

Na Valech

nábř. Svobody

Nám. B. Martinů

Nová

Otakarova

Palackého nám.

Pálená

Parkány

Revoluční

Růžová

Šaffova

Štěpničná

Tylova

Tyršova

U Masných krámů

Úzká

Václavská

 

c) školský obvod Mateřské školy Čtyřlístek Polička, se sídlem E. Beneše 627, Polička, tvoří

ulice

1. máje

B. Březovského

B. Němcové

B. Šmída

Baldecká

Bezručova

Bořiny

Bysterská

Čsl. armády

Dvořákova

E. Beneše

E. Vencovského

F. Bukáčka

J. F. Pacáka

J. Seiferta

J. Smoly

J. Suka

J. V. Michla

J. V. Sládka

Janáčkova

Jiráskova

K. Světlé

Lidická

M. Bureše

M. Švabinského

Mánesova

Modřecká

Obránců míru

Polní

Rumunská

U Liboháje

U Vlečky

V. Hálka

Wolkerova

Zákrejsova

 

a další čísla popisná a evidenční bez vymezení ulic v části obce Horní Předměstí,

část obce Modřec  a Dětský domov Polička.

 

d) školský obvod Mateřské školy Luční Polička, se sídlem Luční 394, Polička, tvoří

ulice

A. Lidmilové

Alšova

Betlém

Družstevní

Dukelská

Havlíčkova

Hegerova

Luční

Na Vyšehradě

Nádražní

P. Jilemnického

Paseky

Sídliště Hegerova

Smetanova

Starohradská

Střítežská

Svépomoc

Švermova

T. Novákové

 

a další čísla popisná a evidenční bez vymezení ulic v části obce Dolní Předměstí,

část obce Lezník a Střítež.

 

Čl. 2

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Poličky č. 3/2019, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Polička.

 

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

 

 

Jaroslav Martinů v.r.                                                                       Pavel Štefka v.r.

starosta                                                                                        místostarosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

Sejmuto z úřední desky:

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Informace

Číslo vyhlášky: 3/2021
Účinnost od: 6. 5. 2021