OZV o místním poplatku za povolení k vjezdu s motor. vozidlem do vybraných míst a částí měst

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 7. prosince 2023 usnesením č. 10 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1) Město Polička touto vyhláškou zavádí místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst (dále jen „poplatek“).

2) Správcem poplatku je městský úřad.[1]

Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník

1) Poplatek se vybírá za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst (dále jen "vybraná místa"), do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou.[2]

2) Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst (dále jen „poplatník“).[3]

Čl. 3
Vybraná místa

Vybraná místa podléhající poplatku, do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou, se vymezují takto:

ulice Fortna (od křižovatky s ul. Parkány), Komenského, Kostelní, Masarykova, Nová, Otakarova, Pálená, Riegrova, Růžová, Šaffova od čp. 233, Štěpničná, Tylova, Tyršova od čp. 1, U Masných krámů, Václavská, Nám. B. Martinů a Palackého nám..

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději při podání žádosti o povolení k vjezdu; údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon.[4]

2) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.[5]

3) Při vydání povolení k jednorázovému vjezdu (na jeden den nebo jeho část) se splnění ohlašovací povinnosti nevyžaduje.

4) Splnění ohlašovací povinnosti podle tohoto článku se nevyžaduje od osob osvobozených podle čl. 7 odst. 2 této vyhlášky.

Čl. 5
Sazba poplatku

Sazba poplatku za vozidlo a každý započatý den činí 20 Kč.

Čl. 6
Splatnost poplatku

Poplatek podle čl. 2 a čl. 5 je splatný současně s vydáním povolení.

Čl. 7
Osvobození

1) Poplatek neplatí fyzické osoby přihlášené nebo vlastnící nemovitosti ve vybraném místě, osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti, a dále osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost k podnikání nebo veřejně prospěšné činnosti nebo osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P a jejich průvodci.[6]

2) Od poplatku se dále osvobozují:

a) osoby, které jsou držiteli parkovacích karet,

b) prodejci při trzích ve vybraných místech, konaných dle platného tržního řádu,

c) osoby ubytované ve vybraných místech u poskytovatele úplatného pobytu,

d) osoby vjíždějící do vybraných míst za účelem zajištění sňatků a smutečních obřadů.

3) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.[7]

Čl. 8
Zvláštní ustanovení

Zaplacení poplatku dle této vyhlášky nenahrazuje parkovací kartu dle platného nařízení města Poličky, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení

1) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

2) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 10/2019, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, ze dne 12. prosince 2019.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

            ........................................                                                  ........................................

                  Jaroslav Martinů, v.r.                                                           Pavel Štefka, v.r.

                        starosta                                                                           místostarosta

 

[1] § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[2] § 10 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[3] § 10 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích; v ohlášení poplatník uvede zejména své identifikační údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení poplatku

[5] § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

[6] § 10 odst. 1 věta druhá a třetí zákona o místních poplatcích

[7] §14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

Informace

Číslo vyhlášky: 5/2023
Účinnost od: 1. 1. 2024