OZV č. 1/2009, kterou se mění OZV č. 5/2008 o stanovení koef. pro výpočet daně z nemovitosti

 

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 1/2009,
 
kterou se mění obecně závazná vyhláška města Poličky č. 5/2008,
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
 
 
 
Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání dne 22. října 2009 usnesením č. 21 usneslo vydat na základě § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o dani z nemovitostí) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
 
Článek 1
 
Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 5/2008, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, se mění takto:
 
ruší se              článek 4 stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
                        
 
 
Článek 2
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.
 
 
 
 
 
 
         Jaroslav     M a r t i n ů                                        JUDr. Marie   T o m a n o v á , Ph.D.
                    starosta                                                                  místostarostka
 
 
 
 
 
Obecně závazná vyhláška byla schválena ZM dne: 22. října 2009
 
Den vyhlášení (vyvěšení): 23. října  2009
 
Den platnosti:  9. listopadu 2009
 
Den účinnosti: 1. leden 2010
 
Den sejmutí:

 

Přílohy

Informace

Číslo vyhlášky: 1/2009
Účinnost od: 1. 1. 2010