Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 - ruší 7/2010 o místním poplatku za VHP

Obecně závazná vyhláška Města Poličky č. 1/2012  ze dne 23. února 2012

Zastupitelstvo města Poličky  vydává  dne 23. února 2012 usnesením č. 14  v souladu s ustanovením   § 10   a § 84 odst. 2 písm. h) zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)  v  platném  znění   tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek  1

 

Obecně závazná vyhláška Města Poličky č. 7/2010  o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem  financí podle jiného právního předpisu   ze dne  9. prosince 2010 se zrušuje.

Článek  2

Účinnost

Tato obecně závazná  vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu  účinnosti dnem  vyhlášení.

 

V Poličce dne 27. února 2012 

 

Jaroslav Martinů                                 

starosta

 

Marie  Kučerová                                                                                           

místostarostka   

  

JUDr. Marie  Tomanová, Ph. D.

místostarostka

 

Vyvěšeno na úřední desku : 27. února 2012

Vyhlášeno  : 27. února 2012

Účinnost :  27. února 2012

Sejmuto :  

 

Přílohy

Informace

Číslo vyhlášky: 1/2012
Účinnost od: 27. 2. 2012