Veřejné zakázky, výběrová řízení a smlouvy

Aktuální veřejné zakázky

Oprava střechy na objektu DPS Penzion v Poličce – I. etapa

14. 5. 2024
Předmětem zakázky je realizace uvedené akce vč. všech dalších vyvolaných prací.
  Více...

Modernizace tělocvičny ZŠ Na Lukách Polička

24. 4. 2024
Předmětem zakázky jsou tyto stavební úpravy: • v tělocvičně budou demontována stávající halogenová stropní svítidla a ve stejných pozicích a množství budou osazena nová LED svítidla, • na okenní prvky z jižní strany budou instalovány hliníkové horizontální žaluzie do pouzdra pro snížení prostupu slunečních paprsků a snížení vnitřní teploty v jarních, letních a podzimních měsících,
  Více...

Výměna kanalizace ul. Družstevní, Polička - rekonstrukce

10. 4. 2024
Předmětem zakázky je výměna splaškové a dešťové kanalizace v Poličce, v ulici Družstevní, u bytových domů čp. 886, 887 a 888 a čp. 889, 890 a 891. Nová oddílná kanalizace je navržena v trase původních stok, splašková kanalizace v celkové délce 97,08 m, dešťová kanalizace v délce 104,63 m, z potrubí PVC DN 250 a 300 mm, SN12.
  Více...

Vestavba 3 bytů do podkroví, Smetanova 309, Polička

3. 4. 2024
Předmětem veřejné zakázky bude realizace vestavby 3 bytů určených pro sociální bydlení ve 4 nadzemním podlaží stávající budovy bytového domu č.p. 309 v ulici Smetanova v Poličce. V rámci stavebních úprav bude odstraněn stávající krov, který bude nahrazen novým. Nově půjde o čtyřpodlažní objekt, kde poslední podlaží bude zastřešeno šikmou atypickou střechou s pultovým vikýřem směrem do ulice. V rámci vestavby budou pro nově vzniklé byty provedeny také nové rozvody vody s napojením na stávající distribuční síť pitné vody (vodovod) a splaškové a dešťové kanalizace, elektroinstalace silnoproudu, slaboproudu, vytápění bytů bude zajištěno napojením na stávající plynový kondenzační kotel. Součástí stavebních úprav budou i bezbariérové úpravy vstupních částí domu a instalace nového bezbariérového výtahu. Na zahradě bytového domu bude postaven objekt kolárny jako samostatně stojící budova. Kolárna bude sloužit pro obyvatele bytového domu pro uskladnění kol. Po dokončení stavby kolárny bude kolem objektu provedeno urovnání terénu. V rámci realizace vzniknou byty s následující podlahovou plochou: • Byt č.1 (3+kk): 69,61 m2 • Byt č.2 (2+kk): 49,68 m2 • Byt č.3 (1+kk): 34,43 m2 Bytové jednotky budou vybaveny základním vybavením splňujícím standardy pro vybavení sociálního bytu, tj. umyvadlem, sprchou nebo vanou, WC, kuchyňskou linkou, varnou deskou a troubou. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení: D1 – Stavební a inženýrské objekty • D1-01 – BYTOVÝ DŮM • D1-02 - KOLÁRNA D2 – Technická a technologická zařízení • D2-01 – VÝTAH Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby vypracovaná projekční kanceláří APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička, IČO: 27492851, zodpovědný projektant Ing. Martin Kozáček - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT – 0700954 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • projektanti jednotlivých částí projektové dokumentace jsou uvedení v průvodní zprávě (příloha č.5 zadávací dokumentace), • průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) vypracovaný energetickým specialistou Ing. Milanem Benešem, M. Bureše 819, 572 01 Polička (příloha č.5 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), • společné povolení stavby ze dne 19.2.2024 s doložkou PM, č.j.: MP/05652/2024/SÚ/K– vydáno Stavebním úřadem Městského úřadu Polička (příloha č. 8 zadávací dokumentace).
  Více...

Chodník podél silnice III/3621 v Modřeci, Polička

12. 3. 2024
Předmětem zakázky je výstavba chodníku podél silnice III/3621 v městské části Modřec města Poličky. Silnice III/3621 v Modřeci tvoří páteřní silnici obce a je vedena ze směru od Poličky na Jedlovou. Chodník je vedený po levé straně silnice III. třídy od napojení účelové komunikace v blízkosti domu č.p. 69 ve směru na Poličku po mostek v blízkosti domu č.p. 29. Nabídka bude zpracována dle projektové dokumentace zhotovené v červnu 2023 L. Klodnerem, Rohozná, zak. č.: 01-06-23.
  Více...

Stavební úpravy zimního stadionu v Poličce

7. 3. 2024
Předmětem zakázky jsou stavební práce spojené s výměnou obálky budovy, tj. střešní plášť a obvodový plášť, a to u všech staveb součástí zimního stadionu. Bude provedeno statické zajištění ocelové konstrukce haly a záchytný systém na střeše. Zakázka zahrnuje i monitoring sněhu na střeše. Provedené budou výkopové práce spojené s elektroinstalací a novou soklovou částí objektu, výměna otvorových výplní-dveře, okna, dešťová kanalizace, komunikace a chodník v okolí stavby. Dále bude provedena výměna vnitřního osvětlení za nová LED svítidla a realizace akustiky vnitřního prostředí objektu. V projektové dokumentaci se jedná o stavební práce uvedené pod I. etapou zakázky. II.etapa zahrnující řešení nuceného větrání vnitřního prostředí kluziště a odvlhčování (VZT) a modernizaci technologie chlazení není předmětem této zakázky. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby vypracovaná společností LP Staving s.r.o., Větrov 160, 664 83 Domašov, IČO: 29222745, zodpovědný projektant Ing. Ladislav Pokorný - autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, číslo autorizace ČKAIT 1004848 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • projektová dokumentace pro provedení stavby na výměnu osvětlení vypracovaná společností FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o., Na Hroudě 2149/19, 100 00 Praha 10, IČO: 27234835, zodpovědný projektant Petr Čížek (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace).
  Více...

Stavební úpravy části komunikací ul. Hegerova, Polička

23. 2. 2024
Předmětem zakázky je realizace nových parkovacích stání, rekonstrukce příjezdové komunikace a prodloužení veřejného osvětlení ve vnitrobloku bytových domů na ulici Hegerova v Poličce. Stavba je členěna do 2 stavebních objektů: • SO 101 – Komunikace • OVN – Ostatní a vedlejší náklady Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby vypracovaná projekční firmou BETA-PROJEKT,s.r.o., Zadní 402/1a, 568 02 Svitavy, IČO: 64257614, zodpovědný projektant Ing. Jan Březina – autorizace v oboru dopravní stavby – ČKAIT 1201979 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), • stavební povolení ze dne 15.1.2024, č.j.: MP/01412/2024/SÚ/Pu – vydáno Stavebním úřadem Městského úřadu Polička (příloha č. 8 zadávací dokumentace), • vyjádření dotčených orgánů (součástí projektové dokumentace – příloha č.5 zadávací dokumentace).
  Více...

Úpravy části prostranství před vlakovým nádražím na ul. Smetanova v Poličce

20. 2. 2024
Nabídka bude zpracována dle projektové dokumentace zhotovené v říjnu 2023 L. Klodnerem, Rohozná, zak. č.: 1-10-23. Předmětem projektové dokumentace je úprava prostoru před vstupem do prostoru vlakového nádraží. Plocha je umístěna mezi budovou Českých drah č.p. 296 a budovou č.p. 284 na ulici Smetanova v Poličce. Chodník je navržen pro pohyb chodců.
  Více...

Stavební úpravy části chodníku u silnice I/34, ul. Starohradská v Poličce

20. 2. 2024
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy stávajícího chodníku vedeného po pravé straně silnice I/34 v ulici Starohradská v Poličce. Začátek řešeného území je od stávajícího přechodu pro chodce přes silnici I/34 naproti domu č.p. 378 v ulici Starohradská, konec řešeného území je u autobusového zálivu na konci města Poličky. Do stavebních úprav je zahrnuta oprava stávajícího chodníku, který je ve špatném technickém stavu a je doplněn o bezbariérové úpravy, jako jsou varovné a signální pásy. Dále je do stavebních úprav je zahrnuta i oprava stávající autobusové zastávky. V rámci stavebních úprav dojde i k úpravě dvou stávajících přechodů pro chodce. Přechody pro chodce budou nasvětleny. Jedná se o přístup do sídlišť, na centrální hřbitov, do průmyslových areálu a k bytové zástavbě. Navržené úpravy umožní bezbariérový provoz, bezpečné užívání osobami s omezenou zrakovou a pohybovou schopností a zlepší celkovou bezpečnost provozu. Stavba je členěna do tří stavebních objektů: • SO 101 – Chodník • SO 401 – Nasvětlení přechodů pro chodce • OVN – Ostatní a vedlejší náklady Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby (SO 101 – Chodník) vypracovaná projektovou a inženýrskou kanceláří Lubomír Klodner, Rohozná 366, 569 72 Rohozná, IČO: 45568481, autorizace v oboru dopravní stavby – ČKAIT 0700880 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • projektová dokumentace pro provedení stavby (SO 401 – Nasvětlení přechodů pro chodce) vypracovaná projektantem Ing. Petr Hasenöhrl, Antonína Slavíčka 691/44B, 568 02 Svitavy, IČO:69132224, autorizace pro techniku prostředí staveb a elektrotechnická zařízení - ČKAIT 0700990 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), • společný souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 29.5.2023, č.j.: MP/14739/2023/SÚ/Pu – vydáno Stavebním úřadem Městského úřadu Polička (příloha č. 8 zadávací dokumentace), • rozhodnutí o povolení výjimky ze dne 22.10.2021, č.j.: MP/26307/2021/SÚ/Pu – vydáno Stavebním úřadem Městského úřadu Polička (příloha č. 8 zadávací dokumentace), • vyjádření dotčených orgánů (součástí p
  Více...

Ošetření stromů v Poličce 2024_2

19. 2. 2024
Předmětem zakázky je ošetření vybraných stromů v Poličce dle přiloženého slepého rozpočtu (Příloha č. 5), včetně likvidace větví, úklidu a upravení pozemků do původního stavu, deponování vytěženého dřeva z pokácených stromů, nakráceného dle pokynů objednatele, na místech přístupných k odvozu, vše do 10 pracovních dní od provedeného ošetření v daném místě, a dále • pořizování fotodokumentace před a po provedení prací a její vkládání na portál https://www.stromypodkontrolou.cz/ (lze využít volně dostupnou aplikaci SPK Klient) • předávání provedených pěstebních zásahů ke kontrole na portálu https://www.stromypodkontrolou.cz/ • pořizování fotodokumentace revidovaných bezpečnostních vazeb a její vkládání na portál https://www.stromypodkontrolou.cz/ včetně zaznamenání výsledků revize se závěrem, zda je třeba vazbu vyměnit či opravit, na portál https://www.stromypodkontrolou.cz/. Kácení stromů bude provedeno pouze v případě vydání povolení ke kácení v probíhajícím správním řízení. Předmětem zakázky jsou i další činnosti specifikované v přiloženém návrhu smlouvy (zejména v čl. III.2.).
  Více...

Komunikace ze sídliště Hegerova do průmyslové zóny v Poličce

16. 1. 2024
Předmětem zakázky je realizace místní komunikace mezi komunikací směřující do průmyslové zóny a parkovištěm v sídlišti Hegerova. Součástí místní komunikace je návrh chodníku, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace a náhradní výsadby. V rámci výstavby dojde ke kácení vzrostlých stromů a odstranění keřů, které budou v kolizi se stavbou. Stavba je členěna do čtyř stavebních objektů: • SO 101 – Komunikace • SO 301 – Kanalizace dešťová • SO 401 – Veřejné osvětlení • SO 801 – Náhradní výsadba Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby (SO 101 – Komunikace) vypracovaná projektovou a inženýrskou kanceláří Luomír Klodner, Rohozná 366, 569 72 Rohozná, IČO: 45568481, autorizace v oboru dopravní stavby – ČKAIT 0700880 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • projektová dokumentace pro provedení stavby (SO 301 – Kanalizace dešťová) vypracovaná projekční kanceláří PC PROJEKT Ing. František Pravec, Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl, IČO: 44403445, autorizace v oboru vodohospodářské stavby – ČKAIT 1002372 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • projektová dokumentace pro provedení stavby (SO 401 – Veřejné osvětlení) vypracovaná projektantem Ing. Petr Hasenöhrl, Antonína Slavíčka 691/44B, 568 02 Svitavy, IČO:69132224, autorizace pro techniku prostředí staveb a elektrotechnická zařízení - ČKAIT 0700990 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • projektová dokumentace pro provedení stavby (SO 801 – Náhradní výsadba) vypracovaná projekční kanceláří KRATĚNA s.r.o., Hálkova 2218/14, 568 02 Svitavy, IČO: 01527681 zodpovědný projektant Ing. Lucie Jedličková(příloha č. 5 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), • vyjádření dotčených orgánů (součástí projektové dokumentace – příloha č.5 zadávací dokumentace).
  Více...

Zajištění pravidelného úklidu vybraných budov Města Polička

8. 12. 2023
Předmětem veřejné zakázky je zajištění pravidelného úklidu u vybraných budov Města Polička: a) budova MěÚ Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička b) budova MěÚ Polička, Nádražní 304, 572 01 Polička c) budova radnice (obřadní síň), Palackého nám. 2, 572 01 Polička Specifikace úklidových prací je uvedena v příloze č.2 zadávací dokumentace. Celkové plochy dotčené úklidem jsou uvedeny v příloze č.3 zadávací dokumentace. Úklid ve výše uvedených budovách je možné realizovat pouze v pracovní dny, a to i v pracovní době zadavatele bez narušení jeho pracovních činností (např. úklid ve společných prostorech). Pracovní doba zadavatele: • Pondělí a středa: 7 - 17 hodin • Úterý a čtvrtek: 7 - 14 hodin • Pátek: 7 - 13 hodin Hodiny pro úklid: a) budova MěÚ Polička, Palackého nám. 160: 10 – 21 hodin b) budova MěÚ Polička, Nádražní 304:6 – 8 hodin,odpoledne po skončení pracovní doby do 21 hod. c) budova radnice (obřadní síň), Palackého nám. 2: bez omezení Dodavatel je povinen po dokončení úklidu provést kontrolu uzavření oken a dveří a budovy uzamkne. V případě nesplnění povinnosti uzamknout budovu bere na sebe dodavatel odpovědnost za případné škody, které zadavateli vzniknou. Dodavatel je povinen vybavit svoje pracovníky odpovídajícími prostředky (technické vybavení k zajištění úklidu) a ochrannými pracovními pomůckami. Zadavatel poskytne bezplatně zdroj elektrického proudu o napětí 220 V, zdroj teplé a studené vody a určí místo, kam bude vylévána znečištěná voda a odpad a bezplatně poskytne prostor k uložení čistícího materiálu a techniky. Dodavatel je povinen bezplatně poskytované energie zadavatelem využívat maximálně hospodárně. Zadavatel je oprávněn hospodárné využití kontrolovat. Toto ustanovení se týká pouze spotřeby při výkonu úklidových prací. Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že předmětem veřejné zakázky není dodávka hygienických a dezinfekčních prostředků, kterou zabezpečuje zadavatel.
  Více...

Vestavba dvou bytových jednotek do podkroví, Lezník č.p.68, Polička

5. 12. 2023
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy 3.NP, týkající se realizace vestavby dvou bytových jednotek do podkroví, Lezník č.p.68, Polička pro účely nájemního bydlení. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby, kterou vypracovala projekční firma ŠAFÁŘ CZ s.r.o., Nová 205, 572 01 Polička, IČO: 28850106 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), • stavební povolení ze dne 11.8.2023, č.j.: MP/21805/2023/SÚ/K (příloha č.8 zadávací dokumentace).
  Více...

Ošetření stromů v Poličce 2023_10

18. 9. 2023
Předmětem zakázky je ošetření vybraných stromů v Poličce dle přiloženého slepého rozpočtu (Příloha č. 5), včetně úklidu a odvozu větví z místa ošetření stromů do 10 pracovních dní od ošetření a jejich likvidace a dále • pořizování fotodokumentace před a po provedení prací a její vkládání na portál https://www.stromypodkontrolou.cz/ (lze využít volně dostupnou aplikaci SPK Klient) • předávání provedených pěstebních zásahů ke kontrole na portálu https://www.stromypodkontrolou.cz/ • pořizování fotodokumentace revidovaných bezpečnostních vazeb a její vkládání na portál https://www.stromypodkontrolou.cz/ včetně zaznamenání výsledků revize se závěrem, zda je třeba vazbu vyměnit či opravit, na portál https://www.stromypodkontrolou.cz/. Předmětem zakázky jsou i další činnosti specifikované v přiloženém návrhu smlouvy (zejména v čl. III.2.).
  Více...

Modernizace technologického centra ORP Polička

24. 8. 2023
Předmětem této veřejné zakázky je modernizace HW technologického centra a další rozvoj infrastruktury pro fungování informačních systémů města Poličky a pro služby, které město v oblasti ICT zajišťuje. Materiálním účelem této veřejné zakázky „Modernizace technologického centra ORP Polička", je konkrétně: · náhrada dosluhujícího HW a SW úřadu – servery, software pro virtualizaci, OS, · náhrada dosluhujícího diskového úložiště za nové, · konsolidace síťové infrastruktury TC, · obměna databázového systému, · obměna systému zálohování technologického centra. Součástí dodávky dále bude: · Popis postupu implementačních prací. · Provedení kompletní implementace, testování jednotlivých komponent, včetně kompletního provedení testů dodané technologie, za dodržování zásad projektového řízení: o instalace příslušného HW, o instalace serverového systému, o instalace virtualizačního prostředí v HA režimu, o instalace databázových serverů, o migrace stávajících virtuálních strojů, včetně upgrade jejich operačních systémů na aktuální verze, o implementace systému zálohování celé dodané technologie, o konfigurace dodaných síťových prvků, o konfigurace SNMP monitoringu jednotlivých komponent. · Přehledné schéma s popisem uspořádání a zapojení jednotlivých komponent. · Školení administrátorů v nezbytně nutném rozsahu. · Údržba a podpora řešení dle požadavku uvedených v technické specifikaci projektu (příloha č.5 zadávací dokumentace) od přechodu do produkčního provozu. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • Návrh smlouvy o dílo (příloha č.4 zadávací dokumentace), • Technická specifikace projektu (příloha č.5 zadávací dokumentace), • Položkový výkaz projektu - cenová kalkulace (příloha č.6 zadávací dokumentace), • Schéma zapojení modernizovaného technologická centra (příloha č.7 zadávací dokumentace).
  Více...

Rozšíření parkovacích stání na ul. Heydukova v Poličce

16. 8. 2023
Předmětem zakázky je realizace uvedené akce vč. všech dalších vyvolaných prací. Nabídka bude zpracována dle projektové dokumentace zhotovené v dubnu 2023 L. Klodnerem, Rohozná, zak. č.: 03-04-23.
  Více...

Trvalkové záhony Polička – Vrchlického a Hegerova

27. 7. 2023
Předmětem zakázky je realizace akce Trvalkové záhony Polička – Vrchlického a Zákrejsova dle přiložené projektové dokumentace, včetně výkazu výměr (viz profil zadavatele), zpracované Ing. Klárou Zápotockou, 561 14, České Libchavy 191, IČO: 73784818, v roce 2022.
  Více...

Zadláždění a rozšíření chodníku mezi Sídl. Hegerova a tenisovými kurty v Poličce

20. 7. 2023
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření stávajícího chodníku, který je vedený od stezky pro chodce a cyklisty na pozemku parcelního čísla 6354 v katastrálním území Polička v ulici U Trati ve směru k Sídlišti Hegerova a je ukončena na chodníku, který je umístěný vedle domu č.p. 926. Chodník je umístěný v místě stávajícího chodníku, který byl realizován v roce 2017, vedení veřejného osvětlení v roce 2019. Stávající chodník bude lokálně rozšířen na levou a pravou stranu dle situace.
  Více...

Zpracování projektové dokumentace na akci: „Stavební úpravy zimního stadionu v Poličce“

4. 7. 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) zahrnující stavební úpravy zimního stadionu v Poličce. Jedná se zejména o výměnu střešní konstrukce vč. zvýšení únosnosti střechy, zateplení obvodového pláště stadionu a provedení vzduchotechniky. Požadovaný rozsah PD: Pro vydání rozhodnutí stavebním úřadem, pro provedení stavby a výběr zhotovitele (vč. projednání a vyjádření správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy, vč. PBŘ a statického posouzení, vč. tepelně-technického posouzení návrhu skladby střešní konstrukce, vč. posouzení akustiky, vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr). Položkový rozpočet a Výkaz výměr budou mimo jiné obsahovat: - uvedení pozemků příp. staveb dotčených akcí do odpovídajícího stavu vč. protokolárního předání jejich vlastníkům či správcům, - geodetické zaměření skutečného provedení stavby, - vytýčení inženýrských sítí a stavby, dokumentace skutečného provedení stavby, - provedení všech předepsaných a nutných zkoušek, - likvidace suti vč. úklidu a uložení na skládku. Pro uložení suti je nutné uvažovat skládku v Bystrém (Technické služby města Bystré, vzdálenost cca 12 km od Poličky) resp. skládku Malinové dolce (Tramon s.r.o. Litomyšl, vzdálenost cca 19 km od Poličky). Při zpracování PD je nutné ověřit, zda je skládkování na uvedených skládkách možné (v Poličce ani v bližším okolí žádná skládka není provozována). PD bude zpracována ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Stávající projektová dokumentace ke stavebním úprávam zimního stadionu v Poličce: a) DÚR+DSP - 2003-4 • SO 01 - Venkovní ledová plocha - rekonstrukce • SO 02 - Zastřešení • SO 03- Vestavba a přístavba ZS • SO 04 - Tribuna b) DPS - 2005 • SO 02 - Zastřešení c) DPS - 2008 • SO 01 - Venkovní ledová plocha - rekonstrukce d) DPS - 2010 • SO 03 - Vestavba a přístavba ZS • SO 04 - Tribuna Pro zpracování PD bude poskytnuta technická a katastrální mapa v digitální podobě, PD stávajícího stavu zimního stadionu v Poličce v listinné podobě (viz výše uvedený přehled) a dále PD na výměnu svítidel osvětlení ledové plochy z letošního roku 2023, kterou zadavatel požaduje akceptovat a zapracovat. K realizaci akce je nutné použít v max. míře pozemky ve vlastnictví zadavatele. Zadavatel předpokládá realizaci akce po etapách dle jeho finančních možností. Pro upřesnění rozsahu zadání zadavatel organizuje prohlídku místa plnění dle článku VI. odst.5) zadávací dokumentace.
  Více...

Parkoviště na ul. Luční v Poličce vč. projektové dokumentace pro rozhodnutí stavebního úřadu a pro provedení stavby

5. 6. 2023
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace a následná realizace uvedené akce vč. všech dalších vyvolaných a navazujících prací (např. vč. odvodnění parkoviště atd.). Nabídka bude zpracována dle přiloženého návrhu parkoviště – materiálové řešení se předpokládá kombinací asfaltobetonu s betonovou zámkovou, resp. betonovou vegetační dlažbou.
  Více...

Osvětlení cyklostezky Polička - Bořiny

5. 6. 2023
Předmětem veřejné zakázky je osvětlení cyklostezky Polička - Bořiny. Nabídka bude zpracována dle projektové dokumentace zhotovené v květnu 2023 společnosti Osvětlení a energetické systémy a.s., zak. č.: 2622713167.
  Více...

Stavební úpravy ulice Haškova a Erbenova v Poličce

16. 5. 2023
Předmětem veřejné zakázky budou stavební úpravy v ulici Haškova a Erbenova v Poličce, spočívající v opravě stávajících místních komunikací a chodníků. Navrhovaná stavba je řešena ve stávajících směrových, šířkových a výškových poměrech. V rámci opravy stávajících komunikací bude provedena oprava stávajícího vedení veřejného osvětlení včetně výměny lamp veřejného osvětlení, oprava vodovodu a lokální oprava kanalizace. Navrhovaná stavba je rozdělena na čtyři stavební objekty: • SO 101 – Komunikace • SO 301 – Kanalizace • SO 302 – Vodovod • SO 401 – Veřejné osvětlení Zadavatelem (investorem) technické a dopravní infrastruktury (komunikace, kanalizace a veřejné osvětlení) bude Město Polička a zadavatelem (investorem) vodovodu bude Svazek obcí Vodovody Poličsko Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby, kterou vypracovala projekční kancelář OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 15030709; zodpovědný projektant Ing. Bohuslav Shejbal, autorizovaný inženýr pro pozemní a dopravní stavby ČKAIT 0700216 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4.1 a 4.2 zadávací dokumentace), • vyjádření dotčených orgánů, která jsou součástí projektové dokumentace (příloha č. 5 zadávací dokumentace. Zhotovitel musí strpět a umožnit v rámci akce realizaci rozvodů optických kabelů, které bude zajišťovat jiný investor.
  Více...

Stavební úpravy zázemí u obřadní síně v budově radnice, Palackého nám. 2, Polička

26. 4. 2023
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy zázemí u obřadní síně v budově radnice, Palackého nám. 2, Polička dle projektové dokumentace zpracované firmou „bidlo!architekti“, Jírovcova 41, Brno z 8/2022, IČO: 88061523, která je přílohou výzvy č. 1 a v souladu se závazným stanoviskem Oddělení kultury a památkové péče Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 9. 12. 2022 (příloha výzvy č. 2).
  Více...

Zimní stadion Polička – výměna střešního opláštění (1.část VZ) a výměna osvětlení (2.část VZ)

4. 4. 2023
• 1.část VZ: Předmětem 1. části VZ je odstranění stávajícího střešního plechu včetně izolace a kašírované fólie. Dále budou obnaženy kotevní prvky hlavních rámů. Nově je navržena skládaná střešní konstrukce z podhledového trapézového plechu, parozábrany a vrstvy minerální izolace 200 mm. Střešní plech TP 46/ 0.63 mm budou vynášet pomocné vazničky. Přesah střechy bude připraven na budoucí zateplení stěn minerálním panelem. V důsledku přetížení střechy, aby nebyla snižována únosnost střechy budou vazníky posíleny táhlem v úrovni 7,9 m, táhlo bude zavěšeno na dvou závěsech z příhradové příčle. Pro stabilizaci tlačeného vnitřního sloupu budou doplněny rámové propojky sloupů. Pro několik diagonál budou posíleny přípoje, nebo nahrazeny ovařením. • 2.část VZ: Předmětem 2. části VZ je: − demontáž nevyhovujících svítidel a náhrada za nová LED svítidla v dohodnutých prostorech dle přiložené výkresové dokumentace a v prostoru bufetu − montáž nových LED svítidel včetně nosné lišty − úprava stávajících vývodů a vyzbrojení nových vývodů stávajícího světelného rozvaděče RO − instalace kabelových vedení nových okruhů − drobné úpravy a opravy elektroinstalace Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby vypracovaná společností LLENTAB, spol. s r.o., Přátelství 1509/13, 104 00 Praha 10 – Uhříněves, IČO: 25079891, zodpovědný projektant Ing. Jaroslav Kosinka - autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb ČKAIT – 0602058 (příloha č. 5.1 zadávací dokumentace), • projektová dokumentace pro provedení stavby vypracovaná společností FRONTIER TECHNOLOGIES, s.r.o., Na Hroudě 2149/19, 100 00 Praha 10, IČO: 27234835, zodpovědný projektant Petr Čížek (příloha č. 5.2 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6.1 a 6.2 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4.1 a 4.2 zadávací dokumentace).
  Více...

Stavební úpravy 1.NP a 2.NP objektu Lezník č.p.68, Polička - I.etapa

30. 3. 2023
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu čp.68 v obci Lezník. Objekt je dvoupodlažní, podsklepený, zastřešení polovalbovou střechou – podkroví bez využití. Objekt je v dobrém stavu, po statické stránce bez poruch. Nevyhovující je stav vnitřních instalací a provozní a dispoziční řešení. Jsou navrženy dispoziční a provozní úpravy ve 2.NP, včetně nových instalací. Součástí prací je provedení úprav v 1.NP – nový průvlak v rámci prodejny pro zpevnění stropu. Dále pak rozvody instalací. V celém objektu jsou navržena nová okna a vchodové dveře. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci: • projektová dokumentace pro provedení stavby vypracovaná projekční kanceláří ŠAFÁŘ CZ s.r.o., Nová 205, 572 01 Polička, IČO: 288 50 106, zodpovědný projektant Ing. Petr Šafář - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT – 0700330 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • projektová dokumentace pro provedení stavby (silnouprodá elektrotechnika), kterou vypracoval Oldřich Mervart, Gruzínská 1888/5, 568 02 Svitavy, IČO: 72901756 (příloha č.5 zadávací dokumentace), • projektová dokumentace pro provedení stavby (ZTI, VZT), kterou vypracovala projekční firma PLP Projektstav s.r.o., Rosice 336, 538 34 Rosice, IČO: 287 93 480, zodpovědný projektant Ing. Václav Pohorský - autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT – 0701248 (příloha č. 5 zadávací dokumentace), • neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace), • návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace), • společné povolení stavby ze dne 26.1.2023, č.j.: MP/02592/2023/SÚ/K– vydáno Stavebním úřadem Městského úřadu Polička (příloha č. 8 zadávací dokumentace), • vyjádření dotčených orgánů (součástí projektové dokumentace – příloha č.5 zadávací dokumentace).
  Více...

Profil zadavatele

Město Polička
Palackého nám. 160
57201 Polička
Pardubický kraj
Česká republika
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ: 60053842
Výběrová řízení Veřejné zakázky Registr smluv