Město Polička

Vyjádření provozovatele VHOS, a.s. k chlorování vody ze dne 11.9. 2019

Tímto vyjádřením reaguje VHOS, a.s. na aktuální dotazy týkající se obsahu chloru ve vodě dodávané v současné době do Poličky, Pomezí a Květné. Vzhledem k nestandardnímu provozu vodovodní sítě v uvedených lokalitách jsou koncentrace chloru ve vodě dosud značně rozkolísané a v posledních dnech byl často zaznamenáván i výraznější chlorový zápach vody. Pro objasnění situace uvádíme následující informace.

Při standardním provozu vodovodní sítě v Poličce, Pomezí a Květné je hygienické zabezpečení dodávané vody (dezinfekce) řešeno chlorováním plynným chlorem na ČS Sebranice, dále je na vrtech V6 i V7 a na vodojemu v Pomezí chlorování zajišťováno dávkováním chlornanu sodného. V současné době, kdy jsou vyřazeny z provozu vrty V6 a V7, je situace složitější. Nedochází k dochlorování vody ve východní části Poličky, tzn., že musí být zajištěno dávkování na ČS Sebranice tak, aby byl dostatečný obsah chloru na okraji Poličky (směr Pomezí), a současně nebyly přechlorovány oblasti na přítoku vody do Poličky (ve směru od Stříteže a prům. zóny). Regulaci chlorování a příp. jednorázová vychlorování vodojemů bylo nutné v minulých týdnech řešit operativně, a to na základě výsledků kontrolních mikrobiologických rozborů a výsledků kontrolních měření chloru na vodovodní síti, které provádíme v současné době každý den. Dosud byl proces optimalizace obsahu volného chloru v dodávané vodě komplikován také průběžným proplachováním sítě a mimořádnými situacemi, jako byl výpadek čerpání na ČS Sebranice (informace ze dne 21. 8.) a v uplynulém víkendu i dvě poruchy většího rozsahu, konkrétně u Plaveckého bazénu a na ul. Družstevní. S výše uvedenými situacemi souviselo i zakalení vody, ke kterému docházelo na některých místech vodovodní sítě.

Při standardním provozu jsou při kontrolních odběrech vzorků na vodovodní síti zaznamenávány koncentrace chloru pohybující se obvykle v rozmezí 0,04 – 0,06 mg/l. V rámci zvýšeného monitoringu kvality vody v srpnu a začátkem září byly naměřeny hodnoty převážně do 0,1 mg/l, ojediněle do 0,2 mg/l. Vyhláška MZd č. 252/2004 Sb. stanovuje hygienický limit obsahu volného chloru v pitné vodě 0,3 mg/l. Výraznější chlorový zápach je zřejmý již při hodnotách blížících se 0,1 mg/l. Je nutné zdůraznit, že se jedná o přechodné období, kdy je stěžejní zajistit vydezinfikování celé sítě, včetně částí vodovodu, kde může docházet ke stagnaci a delší době zdržení vody. Bezprostředně po ustálení podmínek ve vodovodní síti se zaměříme na obnovení běžného provozního režimu dezinfekce a eliminaci pro spotřebitele nepříjemného zápachu vody po chloru.