Město Polička

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 13. ledna 2020

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 218, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávající nájemkyní, a to na 2 roky, s účinností od 1. 2. 2020. Výše měsíčního nájemného činí 1. 228 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 225, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávající nájemkyní, a to na 2 roky, s účinností od 1. 2. 2020. Výše měsíčního nájemného činí 2. 001 Kč.

RM schvaluje dodatek č. 3 k organizační směrnici č. 1/2008 upravující poskytování a účtování cestovních náhrad.

RM jmenuje členy komise pro elektronické otevírání nabídek a členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku „Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce za vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení“, ve složení dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro elektronické otevírání nabídek a členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce ul. Fortna, Pálená a Štěpničná v Poličce“, ve složení dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komise pro elektronické otevírání nabídek a členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku „Stavební úpravy hlavního mostu v parku v Poličce“, ve složení dle důvodové zprávy.

RM schvaluje smlouvu na opravu a servis výtahu s firmou Výtahy EVIS s.r.o., se sídlem Svitavy - Předměstí, dle důvodové zprávy.   

RM schvaluje Sazebník úhrad za informace poskytované městem Polička dle z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů pro rok 2020.

RM schvaluje záměr směny pozemků v k.ú. Polička - p.č. 6540/14  ostatní plocha o  výměře  390 m2 za pozemkovou parcelu č. 5633/4 trvalý travní porost o výměře 517 m2 a pozemkovou parcelu č. 6110/14 o výměře 201 m2 ve vlastnictví města Poličky.

RM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. KSP/5037/2019 mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, jako prodávajícím a městem Poličkou, jako kupujícím, jejímž předmětem je koupě kabelového vedení NN AYKY 3x240x120 mm2 pro připojení plaveckého bazénu o celkové délce 98 m, dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 88.350 Kč + DPH v zákonné výši a kupující uhradí veškeré náklady související s převodem.

RM schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 19_SOP_01_4121609428 mezi městem Poličkou a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV - Podmokly, týkající se navýšení příkonu na odběrném místě „pilíř na náměstí“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 1, velikosti 2+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v 1. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 1. 2021. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 36,58 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 1, velikosti 2+1 s příslušenstvím, nacházejícího se v 1. NP domu č.p. 1012, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 1. 2021. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 18,28 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1, velikosti 1+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve I. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 1. 2021. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.                           

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve I. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 1. 2021. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve I. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 1. 2021. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 10, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve II. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 1. 2021. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 13, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve II. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 1. 2021. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 14, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve II. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 1. 2021. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 15, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve II. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 1. 2021. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 16, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve II. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 1. 2021. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 18, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 1. 2021. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 23, velikosti 2+kk s příslušenstvím, nacházejícího se ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, opět na dobu určitou, a to na jeden rok - do 31. 1. 2021. Základní nájemné je stanoveno ve výši 130 Kč/m2 podlahové plochy.                     

RM požaduje doplnit obsah Změny č. 3 Územního plánu Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 52233763-17 o pojištění majetku, s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1 s platností od 14. 1. 2020, dle důvodové zprávy.  

RM schvaluje zadání zakázky „Intenzifikace ČOV Polička - výměna vzduchového potrubí v AN2, AN3“ společnosti KUNST s r.o., se sídlem Hranice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Intenzifikace ČOV Polička - výměna vzduchového potrubí v AN2, AN3“ se společností KUNST s r.o., Hranice, dle důvodové zprávy.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.