Město Polička

Usnesení přijatá na 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 27. února 2020

ZM schvaluje návrh rozpočtu města Poličky na rok 2020

příjmy ve výši                                                                  310.430,9 tis. Kč

výdaje ve výši                                                                  343.540,6 tis. Kč

schodek ve výši                                                                 33.109,7 tis. Kč, který je kryt třídou 8 - financování.

Pověřuje správce rozpočtu jeho rozpisem do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Závaznými ukazateli na rok 2020 se stávají:

- běžné příjmy včetně dotací ve výši                      280.904,5 tis. Kč

- kapitálové příjmy včetně dotací ve výši               29.526,4 tis. Kč

- splátky jistin úvěrů                                                          3.199,5 tis. Kč

- mimorozpočtová rezerva ve výši                             14.506,9 tis. Kč

- běžné a kapitálové výdaje v tabulkové části s rozpisem na jednotlivé kapitoly v přiložených materiálech na straně č. 4 až 6.

ZM zmocňuje radu města

a/ k provádění rozpočtových opatření do celkové výše 300,0 tis. Kč s tím, že úprava rozpočtu jednotlivé akce nesmí přesáhnout 100,0 tis. Kč

b/ k provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních prostředků
z vyšších územních samosprávných celků, státního rozpočtu a státních fondů, případně z fondů EU.

ZM schvaluje použití státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2020 na 2 akce:

a/ "Restaurování dvou kamenných kašen se sochami sv. Jiří a sv. Michaela Archanděla a socha sv. Jana Nepomuckého v Poličce" dle zpracovaného restaurátorského záměru a přiznává povinný finanční podíl města na obnově národní kulturní památky.

b/ "Obnova ocelového - nýtovaného mostu v městském parku v Poličce" dle zpracované a schválené projektové dokumentace a přiznává povinný finanční podíl města na obnově kulturní památky.

ZM schvaluje prominutí smluvního úroku z prodlení ve výši 34.840 Kč vyplývajícího z nedodržení termínu úhrady zbývající částky kupní ceny dle článku III. kupní smlouvy uzavřené dne 5. 8. 2019.

ZM schvaluje směnu pozemků v k.ú. Polička - p.č. 6540/14  o  výměře  390 m2 za pozemkovou parcelu č. 5633/4 o výměře 517 m2 a pozemkovou parcelu č. 6110/14 o výměře 201 m2. Veškeré náklady spojené s převodem pozemků uhradí obě strany společně a nerozdílně dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 5769/97 o výměře  350 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci dle důvodové zprávy.

ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 444/4 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Střítež u Poličky.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 727/19 o výměře 4611 m2 a pozemku p.č. 1961 o výměře 226 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky za kupní cenu ve výši 40 Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši. Kupující uhradí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí a budou se podílet na úhradě nákladů za zpracování geometrického plánu jednou třetinou, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje bezúplatný převod částí pozemků p.č. 727/1 o výměře 13 m2, p.č. 727/19 o výměře 1421 m2, p.č. 727/22 o výměře 7 m2 a části pozemku p.č. 746/1 o výměře 658 m2, a části pozemku p.č. 1835/2 o výměře 9 m2, vše v k.ú. Rohozná u Poličky. Náklady spojené s převodem pozemků uhradí obdarovaný dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 727/19 o výměře 458 m2 v k.ú. Rohozná u Poličky za kupní cenu ve výši 40 Kč/m2 + DPH v zákonem stanovené výši. Kupující uhradí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí a bude se podílet na úhradě nákladů za zpracování geometrického plánu jednou třetinou dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje  prodej  pozemku p.č. 149/6  o výměře 20 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 200 Kč/m2, veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky č. 001/2020 se společností T.E.S. s.r.o., se sídlem Polička, na provoz zimního stadionu, plaveckého bazénu, koupaliště a ubytovny, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci Masarykově základní škole Polička, se sídlem Polička, až do výše 8 500 000 Kč po dobu realizace projektu „Stavební úpravy a bezbariérové řešení budovy“ se splatností do pěti pracovních dnů po obdržení dotace, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje dodatek č. 3 zřizovací listiny Střediska volného času Mozaika Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje Jednací řád výborů ZM dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje doplnění obsahu Změny č. 3 ÚP Polička, která je pořizována zkráceným postupem, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 12. 10. 2018 s Městskou knihovnou Polička, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje záměr prodeje pozemků nebo jejich částí, státnímu podniku Lesy České republiky, s.p., se sídlem Brno, jako správci vodního toku, za účelem provedení přírodě blízké revitalizace Jánského potoka v úseku mezi veřejným koupalištěm a Přehradou 0 v Poličce, dle důvodové zprávy.

ZM schvaluje plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na 1. pololetí roku 2020 takto:

6. 4. 2020

18. 6. 2020

 

Polička 27. února 2020

 

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.