Město Polička

Poskytnutí informací Navitel s.r.o.

Městský úřad Polička, odbor dopravy, (dále jen „správní orgán“) jakožto povinný subjekt ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 109/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podané dne 06. 05. 2020 prostřednictvím e-podatelny města Poličky dle InfZ, společnosti NAVITEL, s.r.o. IČO: 246 59 991, se sídlem U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 Vám sděluje následující:

K poskytnutí informace č. 1 – Umístění všech stacionárních radarů pro měření rychlosti včetně rychlostního limitu (GPS souřadnice a směr), která jsou nebo budou v provozu v katastru města Polička, ať už provozovány městem Polička, Policií ČR nebo třetí osobou.

V katastru města Polička, nejsou umístěny žádné stacionární radary pro měření rychlosti .

K poskytnutí informace č. 2 – Umístění úsekových měření rychlosti včetně rychlostního limitu.

V katastru města Poličky nejsou úseková měření rychlosti realizována.

K poskytnutí informace č. 3 – Další technická zařízení zajišťující dozor nad dodržováním dopravních předpisů jsou v katastru města Polička instalovány, případně jaký je plán do budoucna s rozšířením počtu těchto zařízení.

V katastru města Poličky, nejsou instalovány žádná technická zařízení, zajišťující dozor nad dodržováním dopravních předpisů., která jsou předmětem dotazu.

                                                                                                                 Mgr. Jan Kovář

                                                                                                          vedoucí odboru dopravy