Město Polička

Omezování odtoku srážkových vod na území ORP Polička - informace pro stavebníky a projektanty

Omezování odtoku srážkových vod na území ORP Polička - informace pro stavebníky a projektanty

V souvislosti s měnící se legislativou na úseku výstavby informujeme stavebníky a projektanty o povinnosti při provádění staveb omezit odtok povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen "srážková voda").

Tyto povinnosti vycházejí jak ze současné legislativy na úseku stavebního zákona – vyhlášky č. 503/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, kdy se stavební pozemek vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití, tak z novely zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (§ 5 odst. 3), kdy je stavebník povinen zabezpečit omezení odtoku srážkových vod vzniklých dopadem na tyto stavby jejich akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, výparem, anebo, není-li žádný z těchto způsobů omezení odtoku srážkových vod možný nebo dostatečný, jejich zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů. Bez splnění těchto podmínek nesmí být povolena stavba, změna stavby před jejím dokončením, užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby.

V rámci projektové přípravy staveb doporučujeme řešit omezení odtoku srážkových vod přednostně využíváním kombinace systémů na zadržení vody přímo na střechách (střechy s vegetačním pokryvem), akumulací s následným využitím a vsakováním do vod podzemních (na základě hydrologického posudku).

Vodoprávní úřad bude při povolování každého stavebního záměru upřednostňovat výše uvedenou hierarchii omezování odtoku srážkových vod (využití, vsakování, výpar, odvádění, případně kombinaci těchto způsobů). Cílem je maximální omezení odtoku srážkových vod z území, ať už do vod povrchových, nebo do dešťové kanalizace. Zaúsťování srážkových vod do jednotné kanalizace (splaškové) nepřipadá v úvahu, pokud nebude přednostně využito i jiných možností, nebo jejich kombinací. Pochopení této problematiky zamezí střetům se státní správou (legislativou) a urychlí povolovací procesy.

Problematika srážkových vod je téma, které se dotýká širokého spektra činností člověka a přírodních procesů, které mají vliv na kvalitu života a životní prostředí. Omezování odtoku srážkových vod z území má vliv např. na povodně, vyrovnanost průtoků ve vodních tocích, hydraulické zatížení čistíren odpadních vod a s tím související přímé odlehčování odpadních vod do vodních toků, dotaci podzemních vod, výpar vody z vegetace a ochlazování prostředí, a je třeba je řešit komplexně v zastavěném území i ve volné krajině.

 

Oddělení ŽP

MěÚ Polička