Město Polička

Společně tvoříme Poličku - představujeme vaše návrhy!
Prosíme Poličáky o vyplnění dotazníku o bydlení
Informace ke změnám Územního plánu Polička
Omezení provozu stavebního úřadu dne 18.10.2023
Prodej parcel pro výstavbu rodinných domů – 1. etapa JIH I
Bytová komise informuje
Upozornění na omezení provozu registru vozidel odboru dopravy
Omezení provozu matriky
Zahájení stavebních prací - ulice Haškova a Erbenova
Informace o obecním systému odpadového hospodářství města Poličky v roce 2022
Omezení provozu matriky dne 25. 8. 2023
Participativní rozpočet - 1. ročník
Informace o množství vytříděného odpadu v roce 2022 (EKO-KOM, a.s.)
Sbírejme jedlé oleje a tuky!
Konec splatnosti místních poplatků
Studie Liboháje_zveřejnění konečné podoby
Pravidla pro uskutečňování Poličského participativního rozpočtu
Výměna svítidel veřejného osvětlení v Poličce
Adaptační strategie
Pozvání na veřejnou schůzi v Lezníku
Informace o množství vytříděného elektroodpadu v roce 2022 (Elektrowin, a.s.)
Časový plán města Poličky pro provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší
Omezování odtoku srážkových vod na území ORP Polička - informace pro stavebníky a projektanty
Strategický plán rozvoje Města Poličky pro období 2021-2027
Generel veřejného osvětlení
Povodňové plány
Rekonstrukce domu č.p. 491 na ulici 9. května v Poličce pro účely sociálního bydlení
Strategický plán rozvoje Města Poličky pro období 2014-2020
Informace o systému třídění odpadů
Informace o zajišťování správy komunikací v obci Polička