Město Polička

Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. července 2021

RM schvaluje zapojení se do projektu „Kameny zmizelých - Stolpersteine“.

RM schvaluje reedici knihy „Lid Bible v Poličce - vznik, vývoj a zánik židovské obce“ z roku 2014 v počtu 500 ks a zařazení výdajů k tomuto účelu do návrhu rozpočtu roku 2022, dle důvodové zprávy.

RM ukládá OVV prověřit finanční a časovou náročnost zřízení nového pomníku obětem holocaustu.

RM schvaluje uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Masarykovou základní školou Polička a Spolkem přátel a absolventů Masarykovy základní školy Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje změnu platového výměru ředitelky Mateřské školy Luční Polička, od 1. 9. 2021, dle důvodové zprávy.

RM bere na vědomí výši úplat za vzdělávání stanovenou řediteli škol a školských zařízení zřízených městem Poličkou pro školní rok 2021/2022 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace na financování zvýšených provozních výdajů pro DPS „Penzion“ Polička ve výši 179.747 Kč, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 212, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, s nájemcem, a to na 2 roky, s účinností od 1. 8. 2021, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.108 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 229, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, s nájemcem, a to na 2 roky, s účinností od 1. 8. 2021, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 2.001 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 302, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve III. NP v DPS „Penzion“ Polička, s nájemcem, a to na 2 roky, s účinností od 1. 8. 2021, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 303, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve III. NP v DPS „Penzion“ Polička, s nájemcem, a to na 2 roky, s účinností od 1. 8. 2021, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 505, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, s nájemcem, a to na 2 roky, s účinností od 1. 8. 2021, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 2.383 Kč.

RM projednala podnět ze dne 15. 6. 2021 ve věci „Retail Parku Polička“ s tím, že konkrétní body byly v rámci probíhající komunikace investorovi předloženy a i v rámci dalších kroků bude trvat snaha města maximálně zohlednit oprávněné požadavky občanů města.

RM jmenuje na návrh tajemníka MěÚ Polička s účinností od 1. 8. 2021 do funkce vedoucí odboru správy majetku MěÚ Polička Ing. Květu Vomočilovou.

RM neschvaluje poskytování finanční podpory (dotace ani půjčky) pro výměnu stávajících stacionárních zdrojů na pevná paliva zařazených do nižší emisní třídy než 3, dle důvodové zprávy.

RM neschvaluje poskytování finanční podpory (dotace ani půjčky) pro instalaci akumulačních nádrží u stacionárních zdrojů na pevná paliva nad rámec pokynů výrobce, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě na poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem „Činnosti související s provozováním kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Polička“ uzavřené dne 7. 5.2021 mezi městem Poličkou, jako příkazcem a společností VHOS, a.s.,  se sídlem Moravská Třebová, jako příkazníkem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky „Parkové úpravy v lokalitě Bezručova - Polička – Park Zahrádky, Zahradní úpravy“ ve složení dle důvodové zprávy.

RM neschvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 658/7 o výměře cca 300 m2 v k.ú. Modřec, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 144/1 o výměře cca 200 m2 v k.ú. Lezník, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 385/14 o výměře 32 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 4, velikosti 1+1 s příslušenstvím v I. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, s nájemcem, na dobu určitou, a to na šest měsíců - do 31. 1. 2022, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 40,23 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku, jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č. 3264/6 o výměře cca 110 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude činit 5 Kč/m2/rok.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace KH/21/73693 na realizaci kulturních akcí na hradě Svojanov s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace KH/21/73707 na konání multižánrového festivalu „Polička*555“ s Pardubickým krajem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje prominutí pohledávky Městského muzea a galerie Polička, ve výši 2 tis. Kč za pronájem prostor při konání koncertu ve vztahu ke skupině „Paní věší prádlo“ dne 10. 7. 2021. Výtěžek bude poskytnut Českému červenému kříži na pomoc Moravě.

 

Polička 12. července 2021

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.