Město Polička

Oznámení veřejného projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Trpín

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                       V Poličce, dne 22. 11. 2022

 

OZNÁMENÍ       

          

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako příslušný úřad územního plánování a pořizovatel podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Trpín zajistil v souladu s § 55a odst. 1 a § 55b odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu změny č. 1 územního plánu Trpín, která je pořizována zkráceným postupem.

Pořizovatel v souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona oznamuje     

      

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TRPÍN

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TRPÍN SE BUDE KONAT VE STŘEDU

4. ledna 2023 ve 14.00 hod.

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU TRPÍN, ČP. 77

Návrh změny č. 1 územního plánu  Trpín (ÚP Trpín) je vystaven k veřejnému nahlédnutí v pracovních dnech na úseku územního plánování a rozvoje odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička, Palackého nám. 160 (I. patro, kancelář č. 41) a na Obecním úřadě  Trpín v době

od 22. 11. 2022 do 11. 1. 2023

V uvedené době je návrh Změny č. 1 ÚP Trpín rovněž k nahlédnutí na webových stránkách Města Poličky.

 

Dotčené orgány mohou uplatnit do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 11. 1. 2023 stanoviska k návrhu změny územního plánu.

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání, tj. do 11. 1. 2023, může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky k návrhu změny územního plánu.

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání, tj. do 11. 1. 2023, mohou pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor dle ustanovení § 23a stavebního zákona a zástupce veřejnosti podle ustanovení § 23 stavebního zákona podat u pořizovatele písemně své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

Námitky, připomínky a stanoviska se uplatňují písemně na adresu pořizovatele: Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, úsek územního plánování a rozvoje, Palackého nám. 160 572 01 Polička. IDDS:  w87brph

K později uplatněným stanoviskům, námitkám a připomínkám se nepřihlíží.

K námitkám, stanoviskům a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

 

 

Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička

 

Pozn.: V příloze je k nahlédnutí dokumentace návrhu Změny č. 1 ÚP Trpín.