Město Polička

Zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Bystré

Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá                                                                                                                 V Poličce, dne 22. 03. 2023

OZNÁMENÍ

Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako úřad územního plánování a pořizovatel příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 stavebního zákona

ZAHÁJENÍ PROJEDNÁNÍ

NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ

ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTRÉ

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Bystré za období 3/2016 – 3/2023 byl zpracován pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem v souladu s ustanoveními podle § 55 odst. 1 stavebního zákona a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Bystré je vystaven k veřejnému nahlédnutí v pracovních dnech na odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí Městského úřadu Polička, Palackého nám. 160 (I. patro, kancelář č. 41) a na Městském úřadu Bystré v době

od 22. 3. 2023 do 21. 4. 2023

V uvedené době je návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Bystré rovněž k nahlédnutí na webových stránkách Města Poličky.

Návrh zprávy neobsahuje požadavky na pořízení změny ÚP Bystré.

 

Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky může každý uplatnit u pořizovatele své písemné připomínky k obsahu návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Bystré.

Do 30 dnů od obdržení návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Bystré mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na její obsah vyplývající ze zvláštních právních předpisů a územně plánovacích podkladů.

Ve stejné lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad (orgán posuzování vlivů na životní prostředí) u pořizovatele písemně stanovisko z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí.

Ve stejné lhůtě mohou uplatnit své podněty k obsahu návrhu zprávy o uplatňování sousední obce a své připomínky oprávněný investor.

Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu (orgánu posuzování vlivů na životní prostředí) písemně stanovisko podle ustanovení § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.

Stanoviska, vyjádření, připomínky a podněty se uplatňují písemně na adresu pořizovatele: Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, úsek územního plánování a rozvoje, Palackého nám. 160, 572 01 Polička, IDDS: w87brph

K vyjádřením, připomínkám a podnětům uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.

 

Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru územního plánování,
rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička

 

Příloha: Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Bystré