Město Polička

Směrnice Rady města Poličky k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Článek 1
Účel směrnice

Tato směrnice stanoví jednotný postup při aplikaci z. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
v platném znění (dále jen InfZ) v podmínkách města Poličky.

Je závazná pro všechny zaměstnance města Poličky zařazené do městského úřadu.

Článek 2
Zveřejňované informace

1. Město Polička zveřejňuje jako povinný subjekt informace dle § 5 InfZ na webových stránkách města www.policka.org

2. Další informace jsou zveřejňovány v souladu se z. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, z. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění,  z.č. 312/2002 Sb.
o úřednících územních samosprávných celků v platném znění a s dalšími zvláštními zákony podle jejich charakteru na úřední desce v ul. Nová, na webu www.policka.org v rubrikách úřední deska, informace z odborů a tiskové zprávy, v měsíčníku Jitřenka, na plakátovacích plochách či jiným vhodným způsobem podle aktuální situace.  

Článek 3
Ochrana informací a omezení práva na informace

1. Zveřejňování nebo poskytování některých informací je vyloučeno případně omezeno při dodržení podmínek stanovených InfZ.

2. Informace, které se ze zákona neposkytují

a)  informace označené ve zvláštních předpisech za informace utajované (§ 7)
b)  informace považované za obchodní tajemství (§ 9)
c)  informace týkající se majetkových poměrů osob, které nejsou povinným subjektem, získané  na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo  sociálním zabezpečení (§ 10)
d) další informace dle § 11 odst. 2 a 3

3. Informace, u kterých může být jejich zveřejnění nebo poskytnutí omezeno

  1. informace vztahující se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu (např. směrnice rady města či pokyny tajemníka -  inventarizace, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, personální záležitosti.)
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud není zákonem stanoveno jinak (to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím).

Další podmínky omezení jsou stanoveny § 10, 11 a 12 InfZ.

Článek 4
Žádost o poskytnutí informace

Žádost je možno podat ústně, písemně, faxem, elektronickou poštou prostřednictvím e‑podatelny nebo datovou schránkou.

Adresa: Město Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Fax: 461 725 926
E-podatelna: epodatelna@policka.org
datová schránka: w87brph

Článek 5
Ústní žádost o podání informace

1. Pokud je žádost o informaci podána ústně (osobně či telefonicky), dotazovaná osoba nebo jiný kompetentní pracovník (zpracovatel) žádost ústně vyřídí v rámci svých kompetencí daných mu zákony a Organizačním řádem Městského úřadu Polička. O podání a vyřízení ústní žádosti se neprovádí písemný záznam.

2. V případě, kdy není žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta (např. z důvodu nekonkrétnosti či příliš obecného charakteru), nebo informace poskytnuta je, ale žadatel ji nepovažuje
za dostačující, může žadatel svoji žádost o informaci podat písemně.

Článek 6
Podávání a vyřizování písemných žádostí

1. Z písemné žádosti o poskytnutí informace musí být zřejmé, že se jedná o žádost o poskytnutí informace dle  InfZ, že je určena městu Polička event. Městskému úřadu Polička a jakou informaci žadatel požaduje. Fyzická osoba v žádosti uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu bydliště a adresu pro doručování, kterou může být i elektronická – emailová adresa.

Právnická osoba v žádosti uvede název, IČ, statutárního zástupce a adresu sídla nebo adresu
pro doručování.

Vzor písemné žádosti je uveřejněn na webových stránkách www.policka.org – příloha 1.

2. Žádost je podána dnem, kdy byla osobně, faxem, prostřednictvím České pošty sp., e-podatelnou nebo datovou schránkou doručena.

K přijetí žádosti je v rámci spisové služby a pro osobní podání příslušná podatelna. Žádosti doručené faxem na sekretariát tento neprodleně předá na podatelnu. Podání bude zaevidováno a předáno k vyřízení příslušnému odboru městského úřadu. Vedoucí odboru určí, který pracovník bude v daném případě zpracovatelem. V případě kompetenčního sporu mezi odbory rozhoduje s konečnou platností tajemník.

3. Pokud žádost neobsahuje všechny údaje dle bodu 6 nebo je nesrozumitelná, vyzve zpracovatel žadatele ve lhůtě 7 dnů od podání žádosti, aby žádost o tyto údaje doplnil nebo žádost konkretizoval.

4. Písemná žádost bude vyřízena poskytnutím informace, odložením žádosti nebo odmítnutím žádosti formou rozhodnutí.

Článek 7
Úhrada za poskytnutí informace

V závislosti na rozsahu předpokládané odpovědi může být zpracovatelem po žadateli požadována úhrada za poskytnutí informace. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví pro každý kalendářní rok Sazebník za informace poskytované městem Polička dle InfZ, schvalovaný Radou města Poličky.

Článek 8
Poskytnutí informace

1. Informace se poskytuje v souladu se žádostí ve lhůtě do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo
ode dne jejího doplnění.  

2. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní, a to
ze závažných důvodů dle § 14 odst. 7 InfZ. Žadatel musí být o prodloužení lhůty vždy prokazatelně informován, a to před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

3. Při zpracování odpovědi zpracovatel dbá na ochranu osobních údajů v rozsahu podle § 8a a 8b InfZ.

Článek 9
Odložení žádosti

Žádost se odloží v případech, kdy

  • žadatel do 30 dnů od doručení výzvy nedoplní zákonem požadované údaje o jeho osobě
  • požadovaná informace se nevztahuje k působnosti města či MěÚ jako povinného subjektu
  • žadatel do 60 dnů ode dne oznámení neuhradí požadovanou úhradu za poskytnutí informace

Žadatel bude o odložení písemně informován.

Článek 10
Odmítnutí žádosti formou rozhodnutí o odmítnutí žádosti

1. Žádost se odmítne v případě

- kdy žadatel do 30 dnů od doručení výzvy neupřesní nesrozumitelnou žádost
- v dalších případech dle InfZ (§ 7 až § 12)

2. Pokud město či MěÚ jako povinný subjekt žádosti byť jen zčásti nevyhoví, vydá ve lhůtě
pro vyřízení rozhodnutí o odmítnutí žádosti ev. rozhodnutí o odmítnutí části žádosti. Pro formu rozhodnutí se použije správní řád.

3. Schéma způsobu vyřízení žádosti o informaci obsahuje příloha 2.

Článek 11
Spis

Ke každé žádosti je založen a veden spis, obsahující veškerou dokumentaci a komunikaci s žadatelem.  

Článek 12
Odvolání

Je-li proti rozhodnutí o neposkytnutí informace podáno odvolání ve smyslu ust. § 16 InfZ, rozhoduje o něm nadřízený orgán. Odvolání proti rozhodnutí týkající se informací ve věcech přenesené i samostatné působnosti, se podává prostřednictvím MěÚ Polička ke Krajskému úřadu Pardubického kraje. Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu odvolání došlo. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu o odvolání se nelze odvolat.

Článek 13
Stížnost na postup při vyřizování žádosti

Jestliže povinný subjekt poskytne neúplné informace nebo nebylo-li vydáno rozhodnutí dle ust.
§ 15 odst. 1 InfZ, může se žadatel domáhat poskytnutí informací či jejich doplnění podáním stížnosti
na postup při vyřizování žádosti o informace dle ust. § 16a InfZ  prostřednictvím MěÚ Polička ke Krajskému úřadu Pardubického kraje.

Článek 14
Zveřejnění poskytnuté informace

Do 15 dnů od poskytnutí informace na žádost zpracovatel tuto informaci zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách www.policka.org. Zpracovatel v rámci zveřejnění dbá na ochranu osobních údajů fyzických osob – žadatele, popř. třetích osob v rozsahu podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Článek 15
Výroční zpráva

Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok v rozsahu stanoveném ust. § 18 odst. 1 InfZ zpracovává na základě podkladů předaných mu jednotlivými odbory městského úřadu odbor vnitřních věcí a zajišťuje její zveřejnění nejpozději do 1. března.

Článek 16
Závěrečná ustanovení

1. Zrušuje se Směrnice pro poskytování informací dle z. č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne  30. 12. 1999 platná od 1. 1. 2000. 

2. Tato směrnice byla projednána a schválena na schůzi Rady města Poličky dne 11. 9. 2017 usnesením č. 346 a je platná od 1. 10. 2017.