Město Polička

Usnesení přijatá na 13. schůzi Rady města Poličky konané dne 17. 6. 2024

RM schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. 220106 ze dne 29. 3. 2022 na akci „Stavební úpravy obvodového pláště budovy radnice č. p. 2 na Palackého náměstí v Poličce“  s dodavatelem firmou BÁČA, s.r.o. Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo pro zakázku „Výměna podlahové krytiny v sále č. 205 v budově radnice, Palackého nám. 2. Polička“ se společností Design Alfa s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje hodnotící komisi a náhradníky komise výběrového řízení na akci „Stavební úpravy části ul. Zákrejsova v Poličce - I. etapa“ dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 2, o velikosti 1 + kk, v 1. NP domu č. p. 374, ul. Hegerova, 572 01  Polička, a to na 1 rok, s účinností od 1. 7. 2024, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 84,70 Kč za 1 m² podlahové plochy bytu.

b/ RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu sociálního bytu č. 3, o velikosti 1 + kk, ve 2. NP domuč .p. 374, ul. Hegerova, 572 01  Polička, a to na 1 rok, s účinností od 1. 7. 2024, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 84,70 Kč za 1 m² podlahové plochy bytu.

RM schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci DPS „Penzion“ Polička ve výši 1.592.000 Kč na předfinancování projektu „Nízkoemisní vozidla pro pečovatelskou službu Penzion Polička“
se splatností do pěti pracovních dnů po obdržení dotace, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 215, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávající nájemnicí, a to na dva roky, s účinností od 1. 7. 2024, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.195 Kč.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 225, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička, se stávajícími nájemníky, a to na dva roky, s účinností od 1. 7. 2024, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 2.366 Kč.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 227, o velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička, se stávajícími nájemníky, a to na dva roky, s účinností od 1. 7. 2024, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 2.366 Kč.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o pronájmu veřejného osvětlení, o jeho provozování a správě se společností Osvětlení a energetické systémy a.s., Praha 4, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč Oblastní charitě Červený Kostelec a uzavření darovací smlouvy dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje dodavatele PD ve stupni pro provedení stavby akce „Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Poličce - VI. etapa (rekonstrukce stávající budovy bazénu)“, společnost APOLO CZ s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení PD ve stupni pro provedení stavby akce „Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Poličce - VI. etapa (rekonstrukce stávající budovy bazénu)“ se společností APOLO CZ s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje dodavatele akce „Oprava střechy budovy DPS Penzion v Poličce - I. etapa“, společnost WN service s.r.o., Sezemice, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce “Oprava střechy budovy DPS Penzion v Poličce - I. etapa“, se společností WN service s.r.o., Sezemice, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor, jejímž předmětem jsou prostory sloužící podnikání nacházející se v přízemí domu č. p. 68, části obce Lezník, v obci Polička, dle důvodové zprávy. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, nájemné bude činit 1.176 Kč/rok.

RM jmenuje členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku „Parčík Švermova Polička“ dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu startovacího bytu č. 4, velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP domu č. p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na 1 rok - od 1. 7. 2024 do 30. 6. 2025, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 170 Kč/m 2 podlahové plochy.

a/ RM jmenuje členy školské rady Masarykovy základní školy Polička pro funkční období od 12. 7. 2024 do 11. 7. 2027 ve složení dle důvodové zprávy.

b/ RM jmenuje členy školské rady Základní školy Na Lukách Polička pro funkční období od 12. 7. 2024 do 11. 7. 2027 ve složení dle důvodové zprávy.

RM stanovuje výši úplat za vzdělávání mateřským a základním školám v Poličce pro školní rok 2024/2025 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům škol a školských zařízení zřízených městem Poličkou za období a ve výši dle důvodové zprávy.

RM neschvaluje záměr změny užívání nebytových prostor nacházejících se v přízemí domu č. p. 52 ul. Riegrova, Polička, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje stavební parcely č. 1436/3 o výměře 789 m2, pozemkové parcely č. 4166/1 o výměře 196 m2, části pozemkové parcely č. 4166/3 o výměře cca 100 m2, části pozemkové parcely č. 4184/2 o výměře cca 100 m2 a pozemkové parcely č. 4184/4 o výměře 140 m2  v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.  

RM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 1210/48 o výměře 1728 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje st. p. č. 2327 o výměře 21 m2 v k.ú. Polička vlastníkovi stavby na pozemku postavené dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování poradenských služeb na projekt „Nákup dostupných bytů v Poličce“ z Programu na financování dostupného nájemního bydlení ze Státního fondu podpory investic s Ing. Hanou Pejpalovou, Dubá, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření školní družiny Masarykovy základní školy Polička a Základní školy Na Lukách Polička v době letních prázdnin v roce 2024 dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 684/1 o výměře cca 85 m2 v k.ú. Lezník dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku k dohodě o postupu úhrady finančních závazků vzniklých dle smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace „Stavební úpravy zimního stadionu v Poličce“ s LP staving s.r.o., Domašov, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č. p. 84, ul. Kostelní, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 7. 2024 do 30. 6. 2025, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 64 Kč/m2 podlahové plochy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 9, velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve II. NP domu č. p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 7. 2024 do 30. 6. 2025, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 64 Kč/m2 podlahové plochy.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 11, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve III. NP domu č. p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 7. 2024 do 30. 6. 2025, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 64 Kč/m2 podlahové plochy.

d/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 7, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve III. NP domu č. p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, na dobu určitou, a to na tři měsíce od 1. 7. 2024 do 30. 9. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 100 Kč/m2 podlahové plochy.

e/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikosti 2+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 598, Jiráskova, 572 01 Polička, na dobu určitou, a to na tři měsíce od 1. 7. 2024 do 30. 9. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 150 Kč/m2 podlahové plochy.

f/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 22, velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, a to na dobu určitou jeden rok -  od 1. 7. 2024 do 30. 6. 2025, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 170 Kč/m2 podlahové plochy.

g/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 21, velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden měsíc od 1. 7. 2024 do 31. 7. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 170 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce “Vestavba dvou bytových jednotek do podkroví, Lezník čp. 68, Polička“se společností APOLO CZ s.r.o., Polička, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje hodnotící komisi a náhradníky komise výběrového řízení na akci „PD technická a dopravní infrastruktura pro nové bytové domy na Sídlišti Hegerova v Poličce - I. etapa“ dle důvodové zprávy.

                                                                    

Polička 17. 6. 2024

                                                                                

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.