Městský úřad - radnice

Odbor vnitřních věcí

 • provoz centrálního archivu

 • agenda shromažďování dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

Úsek evidence obyvatel

 • výkon státní správy dle zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění
 • zpracovávání údajů vedených v informačním systému pro Ministerstvo vnitra ČR v rozsahu § 4 zákona
 • předávání údajů ministerstvu vnitra v rozsahu údajů předaných dle § 6 a dále údajů o nabytí či pozbytí státního občanství  obyvatel, kteří mají nebo měli v územním obvodu poslední pobyt
 • poskytování údajů z informačního systému evidence obyvatel podle § 8 a 22 zákona včetně vedení přesné evidence
 • archivace dokumentace
 • výkon metodické a kontrolní činnosti vůči ohlašovnám
 • vybírání správních poplatků a blokových pokut na úseku evidence obyvatel

Úsek ohlašovny

 • výkon státní správy dle zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění
 • hlášení trvalého pobytu a jeho změn
 • správní řízení ve věci zrušení  trvalého pobytu
 • poskytování údajů o bydlišti oprávněným orgánům

Úsek cestovních dokladů

 • výkon státní správy dle zákona č. 329/99 Sb. o cestovních  dokladech v platném znění dokladů
 • přijímání žádostí o vydání cestovních dokladů
 • ověřování údajů v žádostech o vydání cestovních dokladů
 • vydávání cestovních dokladů
 • rozhodnutí o odejmutí cestovních dokladů
 • poskytování údajů z informačního systému v souladu se zákony
 • vedení spisové dokumentace o cestovních dokladech
 • archivace dokumentace k cestovním dokladům
 • vybírání správních poplatků  a ukládání blokových pokut na úseku cestovních

Úsek matriky

 • výkon státní správy dle z.č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu, příjmení a o změně některých souvisejících zákonů a prováděcí vyhlášky č.207/2001 Sb.
 • zápisy do knihy narození
 • uzavírání manželství
 • zápisy do knihy manželství
 • zápisy do knihy úmrtí
 • souhlasné prohlášení o určení otcovství
 • vystavování matričních dokladů
 • dodatečné zápisy do matriky
 • rozhodnutí o změně jména a příjmení
 • legalizace
 • vidimace
 • spolupráce  se SPOZem při slavnostních obřadech
 • agenda CZECH POINT – výpisy ( bodové hodnocení řidiče, insolventní rejstřík, katastr nemovitostí, obchodní rejstřík, rejstřík trestů, seznam kvalifikovaných dodavatelů, živnostenský rejstřík , IČ)
 • agenda Informačního systému datových stránek
 • konverze dokumentů
 • identifikace fyzických a právnických osob

Úsek kultury

 • výkon samosprávy a státní správy na úseku kultury
 • vydávání stanovisek k návrhům kulturních organizací zřízených městem a kontrolně metodický dohled nad těmito organizacemi ( Tylův dům, Městská knihovna Polička, Městské muzeum a galerie Polička, Hrad Svojanov)
 • správa rozpočtu kapitoly kultura
 • metodická pomoc v oblasti kronikářství
 • spolupráce s redaktorem při vydávání městského periodika
 • oznamování kulturních akcí
 • povolování provozu výherních hracích přístrojů dle z.č. 202/1990 Sb. v pl.znění
 • památky místního významu

Úsek školství

 Samostatná působnost
 • výkon  samostatné působnosti na úseku školství dle usnesení orgánů obce pro školy a  školská zařízení zřízená městem
 • sestavování rozpočtu na úseku školství a jeho  předkládání orgánům obce, stanovení  závazných ukazatelů rozpočtu vůči zřízeným organizacím a kontrola jejich dodržování
 • kontrola účetních závěrek, kontrola čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu, kontrola rozborů hospodaření
 • vedení osobních spisů  statutárních orgánů škol a školských zařízení, návrhy do rady města na jmenování a odvolání ředitelů a změn jejich platového zařazení
 • agenda neinvestičních výdajů na žáky v základních školách a děti v mateřských školách
 • správa služebních bytů ve školách ( smlouvy, nájmy, vyučtování opravy)
 • evidence majetku na úseku školství
 • dispozice s movitým a nemovitým majetkem škol a školských zařízení dle usnesení rady a zastupitelstva
 • agenda výboru pro výchovu a vzdělávání 

 

Přenesená působnost

 • výkon státní správy na úseku školství ve správním obvodu  pro právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení
 • návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu a jejich předávání krajskému úřadu
 • příprava podkladů pro zúčtování prostředků státního rozpočtu  a jejich předávání krajskému úřadu
 • podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů a jejich předávání krajskému úřadu
 • shromažďování a zpracovávání dat z dokumentací a evidencí a statistických  výkazů a jejich předávání krajskému úřadu a ministerstvu
 • informační toky mezi školami, krajským úřadem a ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
 • agenda výběrových řízení na obsazení míst ředitelů škol a školských zařízení 

 

Úsek voleb a referenda

 • výkon státní správy při volbách do zastupitelstev obcí dle z.č. 491/2001 Sb.
 • výkon státní správy při volbách do zastupitelstev krajů dle z.č.130/2000 Sb.
 • výkon státní správy při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a do Senátu Parlamentu ČR dle z.č.  247/1995 Sb. v platném znění
 • výkon státní správy při volbách do Evropského parlamentu dle z.č. 62/2003 Sb.
 • výkon státní správy při referendu
 • výkon státní  správy při volbě prezidenta ČR    

Úsek občanských průkazů

 • výkon státní správy dle zákona č. 328/99 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
 • přijímání žádostí o vydání občanských průkazů
 • ověřování údajů v žádostech o vydání občanského průkazu
 • vydávání občanských průkazů
 • vydávání rozhodnutí o neplatnosti občanského průkazu
 • poskytování údajů z informačního systému v souladu se zákony
 • vedení spisové dokumentace o občanských průkazech
 • archivace dokumentace k občanským průkazům
 • vybírání správních poplatků a ukládání blokových pokut za porušení předpisů na úseku občanských průkazů

Kontakty

Mgr. Novotná Pavlína
Havranová Božena
Lorencová Klára
Neumannová Lenka
Bc. Novotná Tereza
Nunvářová Renáta, DiS.
Bc. Skoumalová Růžena
Švecová Edita
Zahradníček Michal
Zavřelová Zuzana, DiS.