Město Polička

Informace pro kandidáty

Volby do zastupitelstev obcí 2022 - infomace pro kandidáty

 

Kandidátní listina se podává nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce, tj. do 19. července 2022 do 16.00 hodin, Městskému úřadu Polička, který je registračním úřadem pro volby do:

  • zastupitelstva města Poličky a
  • zastupitelstev obcí: Borová, Březiny, Bystré, Hartmanice, Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Nedvězí, Oldřiš, Pomezí, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Sádek, Stašov, Svojanov, Široký Důl, Telecí a Trpín.

 

Kdo může kandidovat do zastupitelstva obce:

  • státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj. 24. září 2022, dosáhne věku 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva a nemá omezenou osobní svobodu z důvodu výkonu trestu odnětí svobody a 
  • státní občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb, tj. 24. září 2022, dosáhne věku 18 let, má v den voleb v této obci trvalý pobyt nebo registrovaný přechodný pobyt, nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva a nemá omezenou osobní svobodu z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.

 

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí mohou podat volební strany typu:

  • registrované politické strany nebo politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena a jejich koalice,
  • nezávislí kandidáti,
  • sdružení nezávislých kandidátů,
  • sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.

Volební strany, s výjimkou nezávislého kandidáta, podávají kandidátní listinu prostřednictvím svého zmocněnce. Podání kandidátní listiny úřad potvrdí.

Volební strany mají možnost doplňovat další kandidáty na kandidátní listinu nebo měnit jejich pořadí do 60 dnů přede dnem voleb, tj. do 25. července 2022 do 16:00 hodin.

Případné závady kandidátních listin je nutné odstranit nejpozději 53 dnů přede dnem voleb, tj. do 1. srpna 2022.

Volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet volených členů do zastupitelstva obce. V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva obce, může volební strana na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů.

Ke kandidátní listině musí být přiloženo:

- vlastnoručně podepsané prohlášení každého kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce.

- ke kandidátní listině nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých kandidátů se připojí petice podporující kandidaturu s potřebným počtem podpisů.

Vzory kandidátních listin, prohlášení apod. naleznete níže.

 

V souvislosti s nástrojem ePetice upozorňujeme na to, že tento nástroj NESLOUŽÍ pro petice na podporu kandidatury podle volebních zákonů, ani jako petiční nástroj pro podporu založení politické strany či politického hnutí. Pokud by např. volební strana typu sdružení nezávislých kandidátů prováděla sběr podpisů na podporu kandidatury prostřednictvím nástroje ePetice, registrační úřady nemohou tyto podpisy akceptovat. 

  

Projednání a registrace kandidátních listin

Registrační úřad přezkoumá ve dnech od 19. července do 25. července 2022 předložené kandidátní listiny. V případě, že zjistí nedostatky, vyzve písemně prostřednictvím zmocněnce nebo nezávislého kandidáta nejpozději 27. července 2022 k odstranění závad do 1. srpna 2022.

Registrační úřad pak v návaznosti na předchozí úkony rozhodne ve lhůtě do 6. srpna 2022 o registraci bezvadné kandidátní listiny, o škrtnutí kandidáta, nebo o odmítnutí kandidátní listiny.

    

Vzdání se a odvolání kandidatury

Kandidát se může písemným prohlášením doručeným registračnímu úřadu do 48 hodin před zahájením voleb (tj. do 21. září 2022 14.00 hodin) vzdát své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec volební strany typu politická strana, politické hnutí nebo koalice jeho kandidaturu odvolat. Prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury nelze vzít zpět.