Město Polička

Opatření na změnu klimatu v Poličce se mohou začít připravovat

Město Polička má dokončenou Adaptační strategii na změnu klimatu. V pondělí 16. 1. 2023 ji předal zástupce spol. Ekotoxa zástupcům města za přítomnosti členů pracovní komise.  Adaptační strategie je zhotovena pro celé katastrální území Poličky, Lezníku, Stříteže a Modřece, tedy 33 km2 a zahrnuje jak návrhy opatření v zastavěné části města, tak i v navazující krajině (viz přiložená mapa).


Návrhy v krajině jsou konkrétní (liniový prvek, mez, průleh, přepážka, zatravnění, výsadba stromů, mokřad apod.), lokalizované do konkrétních míst a zaznačeny v mapových podkladech. Doplněny jsou příklady dobré praxe - množstvím názorných fotografií různých typů opatření již realizovaných na různých místech České republiky (např. systém hrázek s ozeleněním a tůňkami na zatravněné údolnici v Brodku u Konice, záchytný průleh s mezí v Majetíně, mokřad s tůněmi a rybníčkem v zátopě poldru v Cholticích aj.). Stejně konkrétní jsou i návrhy opatření v zastavěné části města, např. při zachycování dešťových srážek a nakládání s dešťovými vodami.

Návrhy opatření jsou doplněny jak o podněty pro rozšíření registrovaných významných krajinných prvků (VKP) o nové vhodné lokality, které by měly být trvale v krajině zachovány, tak i o podněty, které se mají promítnout do územního plánu (jeho změny). Strategie má navíc svoji implementační část a akční plán, který zahrnuje konkrétní soubor 26 adaptačních a 4 mitigačních opatření naplánovaných k realizaci do roku 2026 a specifikovaných dle důležitosti/priority na vysokou, střední a doplňující. Z důvodu finanční náročnosti byl také do strategie pro potřebu budoucího financování jednotlivých opatření poptán a zahrnut přehled vhodných finančních nástrojů (dotační programy národní a evropské). Již tato adaptační strategie byla z 90% financována za pomoci finančních prostředků z Norských fondů (Norway grants).

Adaptační strategii je nyní nezbytné schválit na jednání zastupitelstva, aby nabyla platnosti a mohla se začít oficiálně využívat. Následně (ještě letos) nás pak čeká vybrat z přehledu opatření ta přednostní, vhodná k realizaci, a zhotovit pro ně projektovou dokumentaci, aby se mohlo s jejich realizací začít co nejdříve.

Poděkování patří jak zpracovatelům, tak i členům a účastníkům jednání pracovní komise, kteří po celou dobu příprav směřovali veškeré své podněty tak, aby výstupy strategie byly co nejvíce konkrétní, realizovatelné a přinesly potřebný užitek.

Mgr. Jan Matouš
zastupitel a vedoucí pracovní komise