Město Polička

Diskuse nad nájemními byty – chceme jich více a za méně peněz!

Vážení a milí spoluobčané,

dovolte mi z důvodu dlouhé a složité diskuse, která vyvrcholila na posledním zasedání zastupitelstva 23. února ve věci výstavby nových bytů v areálu bývalého Dětského domova, přiblížit postoj rady města a většinový názor zastupitelstva, které rozhodlo zatím o tom, že zveřejníme nabídku prodeje připraveného projektu výstavby 32 bytů zájemcům z řad soukromých investorů.  

Myslím, že všichni zastupitelé bez rozdílu se shodujeme na tom, že v dnešní složité a pro mnoho lidí náročné době, především se zajištěním dostupného bydlení, je správné zvýšit počet nájemních městských bytů. Nicméně nejsme jednotní v tom, jak toho dosáhnout a zároveň zajistit další výkupy pozemků a přípravu území pro daleko větší počet bytů.

Celý proces přípravy výstavby bytů v areálu Dětského domova až po stavební povolení trval téměř 3 roky a během této doby došlo k vysoké inflaci včetně obrovského zdražení stavebních prací a v neposlední řadě i navýšení úrokových sazeb z půjčených peněz. Původní odhad nákladů za výstavbu 32 bytů se ze 70 mil. Kč vyšplhal až na stávajících 150 mil. Kč. To vychází kolem 80 – 90 tis. Kč za 1 m2 obytné plochy, a to v této ceně není zahrnuta vysoká cena úroků z úvěru.

Pokud bychom realizovali výstavbu bytů po Dětském domově pouze ze zdrojů města, nešlo by to zcela jistě bez přijetí úvěru a není pochyb, že by naše ekonomická síla připravovat a realizovat další potřebné projekty výstavby bytů a pokračovat v rozvoji Poličky i v jiných směrech byla na dlouhé roky velmi omezena.

Ano, je férové napsat, že současná finanční situace města je dobrá, což potvrzuje i nezvykle vysoká finanční rezerva 54 mil. Kč. Nikoli však tak dobrá, abychom si v současných podmínkách inflace a nevídané nejistoty nejen na realitním trhu, mohli dovolit financovat projekt pouze sami.

Za současnou dobrou finanční situací města stojí, vedle dlouholetého odpovědného hospodaření bez dluhů, momentálně především výjimečný, ale pouze dočasný stav, kdy naše město z důvodu usychání lesů těží až 5x více dřeva než v dobách před kůrovcem. Je jisté, že se vše během 1 až 3 let vrátí na úroveň, kdy se čistý zůstatek z hospodaření v lesích výrazně sníží, což bude mít značný dopad na rozpočet a na finanční možnosti města v blízké budoucnosti. Navíc nesmíme zapomínat, že ve výdajích rozpočtu, tzv. „pod čarou“ nejsou zahrnuty další záměry za více než 100 mil. Kč, které hodláme realizovat pouze v případě, že u nich dosáhneme na dotace.

 Z těchto důvodů rada města jednomyslně podporuje odprodej pozemku spolu s projektem, který vzešel z architektonické soutěže soukromému investorovi, který splní podmínky, které si město klade (dodržení architektonické podoby, lhůta dokončení, možnost odkoupení části bytů městem…).  V tuto chvíli máme zatím jednoho konkrétního zájemce, společnost STV, která chce vybudovat nájemní byty pro získání a stabilizaci kvalifikovaných profesí pro svůj závod v Poličce a část bytů přislíbila za nákladové ceny nabídnout městu k odkoupení.

Za většinu zastupitelů mohu uvést, že variantu soukromého investora považujeme za výhodnější, a to především z těchto důvodů. Nebereme na sebe rizika spojená s výstavbou včetně vícenákladů, zejména nebude zapotřebí drahého úvěru a nedojde k finančnímu vyčerpání města. Souběžně budeme sledovat mj. výstavbu dalšího bytového domu s 31 jednotkami, který se připravuje v lokalitě Hegerova. Naší snahou a aktivním jednáním můžeme mj. za peníze, které nevynaložíme na splácení úvěrů,  zakoupit další byty zde nebo i byty starší, a to dle aktuální potřeby a  za cenu s velkou pravděpodobností nižší, než by byla hodnota bytů v areálu Dětského domova v režii města. Rozdíl v ceně bytů může být značný a pro naše město generovat úspory, které umožní ve výsledku pořízení většího počtu bytů pro nájemní účely.

Pouze pro malý příklad uvedu, že sousední Svitavy a Litomyšl z pozice města žádné byty nestavěly a stavět nebudou, pouze zvou developery do svých měst. Polička přitom za posledních 20 let připravila cca 200 stavebních parcel pro výstavbu rodinných domků a postavila sama 60 bytů z části nájemních a z části na prodej, což řadí naše město v bytové otázce mezi nejaktivnější města široko daleko.

V roce 2019 jsme postavili 48 bytů ve dvou domech v oblasti Bezručova. Cena za 1 m2 byla 28 tis. Kč, což je z dnešního hlediska téměř k neuvěření. Z celkového množství 48 bytů jsme 26 bytů prodali a
22 ponechali jako nájemní. I tak jsme si museli vzít čtyřicetimiliónový úvěr, který byl ve své době úročen pouze 0,59% úrokem, což je opět z dnešního pohledu sen. Můžeme tedy konstatovat, že jsme dosáhli neuvěřitelného výsledku (28 tis. Kč/1 m2 + 0,59 % úrok z úvěru), i tak je dnešní nájemné 150 Kč/m2 a z pozice města to ani nestačí na splátky úvěru. Nezbývá než si položit otázku, jaká by dnes byla výše nájemného v nových bytech po Dětském domově (cena 80 – 90 tis. Kč/m2 + cca 5 % úrok z úvěru). Je jisté, že by výše nájemného byla ve vztahu k bytům Bezručova násobkem současných 150 Kč. To je hlavní důvod rady a většiny zastupitelů, že hledáme levnější, efektivnější a dostupnější řešení.

Považuji za velmi důležité, aby naše aktivita spočívala v univerzální podpoře bytové výstavby a zohlednila všechny možné osvědčené metody, tj. přípravu parcel pro odvážné stavitele rodinných domků, oslovení a pozvání developerů na předem vykoupené pozemky včetně pokračování v jednáních s klíčovými zaměstnavateli o výstavbě bytových domů pro jejich zaměstnance a v neposlední řadě i oslovení a jednání s bytovými družstvy z Poličky a Svitav o nastartování i této, ve své době tak oblíbené, formy družstevní výstavby.

Mám za to, že velkou roli mohou sehrát právě velcí zaměstnavatelé, kteří z důvodu stabilizace pracovníků odborných profesí uvažují i o této formě zajištění své výroby. Velikým průkopníkem tohoto podnikatelského přístupu byl náš velký národní podnikatel T. Baťa a pro další příklad nemusím chodit daleko. Původní Adamovské strojírny v našem města za svého dlouholetého působení postavily celou řadu bytových domů, a to v oblasti tzv. „Berlín“, ale též i v oblasti ulice Luční a Švermova. Na těchto příkladech vidíme, že tyto léty osvědčené podnikatelské přístupy měly co do sebe a je čas se z nich poučit. Věřím, že i pro mnoho poličských občanů bude velmi zajímavé se ucházet o zaměstnání v místní velké firmě s možností získat byt.

Na závěr mi dovolte napsat, že v současné době intenzivně pracujeme na přípravě dalších vhodných oblastí, které by v souladu s Územním plánem města Poličky umožnily nastartovat další výstavbu. Naší prioritou a velkým cílem musí být každoročně rozšiřovat počet bytů a k tomu využít všech dostupných cest. Nesmíme se spokojit s tím, že postavíme pouze jeden bytový objekt a dalších 10 – 20 let budeme splácet úvěr. Věřím, že jsme na dobré cestě, což dokazuje, že v současné době je díky aktivitě města a soukromých investorů v přípravě více jak 100 nových bytových jednotek v těchto lokalitách:

 

21 připravených parcel lok. JIH I.;

32 bytů v oblasti bývalého dětského domova;

17 bytů Mánesova;

31 bytů Hegerova;

5 bytů taktéž Hegerova;

7 bytů v ul. Šaffova.

 

Na dalších několika projektech intenzivně pracujeme.

 

 

Jaroslav Martinů, starosta města