Město Polička

Vydání opatření obecné povahy Změna č. 1 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova

Městský úřad Polička
Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Palackého nám. 160, 572 01 Polička 

Spis. zn.:    OÚPRaŽP 467/10/22                                                                   Polička, 13.5.2010
Č. j.:          MP/3900/2010/OÚPRaŽP/AM
Opr. úřední osoba: Ing. Antonín Mihulka
  
OZNÁMENÍ
  
Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP), jako úřad územního plánování a pořizovatel Změny č. 1 Regulačního plánu Polička – lokalita Mánesova, oznamuje v souladu s ustanovením § 165, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
 
vydání Změny č. 1 Regulačního plánu Polička – lokalita Mánesova
 
Změnu č. 1 Regulačního plánu Polička – lokalita Mánesova vydalo Zastupitelstvo města Polička, jako příslušný správní orgán podle § 6, odst. 5, písm. d) stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 69, odst. 2 stavebního zákona na svém veřejném zasedání dne 22.4.2010
 
opatřením obecné povahy č. 1/2010, které nabylo účinnosti dne 12.5.2010.
 
Změna č. 1 Regulačního plánu (RP) Polička – lokalita Mánesova obsahuje textovou a grafickou část. Součástí grafické části změny je hlavní výkres a jeho legenda, v ostatních výkresech RP nedochází ke změně.
Odůvodnění Změny č. 1 RP Polička – lokalita Mánesova obsahuje textovou část, v grafické části odůvodnění RP nedochází ke změně.
Do dokumentace Změny č. 1 RP Polička – lokalita Mánesova včetně odůvodnění je možné nahlížet na OÚPRaŽP MěÚ Polička, kde jsou v souladu s § 165, odst. 1 stavebního zákona uloženy doklady o jejím pořizování. Dokumentace Změny č. 1 RP Polička – lokalita Mánesova je dále poskytnuta Stavebnímu úřadu MěÚ Polička a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru strategického rozvoje kraje a evropských fondů – oddělení územního plánování.
 
 
Ing. Marta Mastná, v. r.
vedoucí odboru
územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Městského úřadu Polička
 
Obdrží:
Dotčené orgány dle rozdělovníku

Přiložené PDF:
I. Dokumentace Změny č. 1 RP Polička - lokalita Mánesova:
B) Grafická část změny RP:
    1. Hlavní výkres
        Legenda výkr. č. 1
II. Dokumentace odůvodnění Změny č. 1 RP Polička - lokalita Mánesova:
B) Grafická část odůvodnění změny RP - není obsažena (nedochází ke změně)