Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Informace o uzavírce z důvodu celkové rekonstrukce okružní křižovatky v Poličce

Informujeme tímto místní občany, že v termínu od 13.5. do 31.8. letošního roku bude probíhat rekonstrukce okružní křižovatky (kruhového objezdu) sil. I/34 se sil. II/360 v Poličce. Investorem této akce je Ředitelství silnic a dálnic ČR a zhotovitelem stavby je firma Skanska. Rekonstrukce stávající okružní křižovatky je předpokládána při zachování ...

Žádost o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu v majetku města Poličky

Město Polička v současné době dokončuje výstavbu bytových domů. Do nájmu budou přidělovány pouze byty o velikosti 1+kk a 2+kk. Výše nájemného je stanovena na částku 130 Kč/m2. Pokud máte o nájem obecního bytu zájem, doneste nebo zašlete vyplněnou žádost na MěÚ Polička - Odbor správy majetku do 22. května ...

Průzkum zájmu o startovací bydlení

Vážení občané, v současné době mapujeme zájem o startovací nájemní bydlení. Jedná se o bydlení určené pro mladé jednotlivce a páry, které je časově omezeno. Kritérii pro využití startovacího bydlení je maximální věk 35 let a založené spoření na bydlení v jakékoliv formě. Nájemní smlouvy v tomto typu bytů budou ...

Plán svozu komunálního odpadu 2019

Plán svozu komunálního odpadu 2019

Pravidla pro udělování čestného občanství

Zastupitelstvo města Poličky schválilo na svém jednání dne 28. 2. 2019 Pravidla pro udělování čestného občanství města Poličky. Pravidla uvedena v příloze.

Životní podmínky 2019 - výběrové šetření ČSÚ v domácnostech

Životní podmínky 2019 - výběrové šetření ČSÚ v domácnostech-viz přílohy.

Dotace Pardubického kraje v oblasti památkové péče pro rok 2019

Rada Pardubického kraje dne 12. 11. 2018 schválila usnesením R/1511/18 „Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2019“. Jeho součástí je i „Podprogram 3 – Podpora památkové péče v Pardubickém kraji“. V rámci podporované oblasti stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru ...

Příprava změny Územního plánu Polička – opakovaná výzva

Na prosincovém zasedání Zastupitelstva města Polička byl vypuštěn bod týkající se pořízení Změny č. 3 Územního plánu Polička (dále jen „ÚP Polička). Zahájení pořizování této změny se tímto odsouvá. Proto je možné dále podávat návrhy na změnu ÚP, a to v termínu do 31. 3. 2019. Návrh může podat každý ...

Příprava změny Územního plánu Poličky

Městský úřad Polička, Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, jako pořizovatel Územního plánu Polička (ÚP Polička), připravuje pořízení Změny č. 3 ÚP Polička. V případě zájmu o konkrétní změnu ÚP Polička může každý občan města nebo vlastník pozemků či staveb podat návrh na pořízení změny územního plánu v termínu ...

Město zahajuje prodej stavebních pozemků v lokalitě Bezručova - III. etapa!

Zastupitelstvo města Poličky schválilo na svém zasedání dne 13.9.2018 cenu, za kterou se budou prodávat pozemky na stavbu rodinných domů v lokalitě Bezručova III. v Poličce. Částka byla stanovena stejně jako v předchozích etapách tak, aby pokryla veškeré náklady vynaložené městem v souvislosti s přípravou a vybudováním technické a dopravní ...

Nové kontejnery na kovové obaly

Nové kontejnery na kovové obaly Od začátku září byly v Poličce rozmístěny šedé kontejnery na sběr kovových obalů. Stávající možnost sběru této komodity v provozovnách sběrných surovin a na sběrném dvoře se tak přiblížila více občanům, zatím na šesti ulicích: Sídliště Hegerova - naproti č. p. 930 U vlečky - ...

Uzavírka části místní komunikace ulice Svépomoc v Poličce

Důvod uzavírky: zajištění bezpečnosti při provádění stavebních prací v rámci výměny nefunkčních armatur na vodovodním řadu v tělese místní komunikace v ulici Svépomoc v Poličce. Místo omezení: místní komunikace v ulici Svépomoc od křižovatky se silnicí I/34 ulice Starohradská po křižovatku s místní komunikací ulice Havlíčkova v Poličce. Termín uzavírky: ...

Rozšíření městského bezdrátového rozhlasu

V současné době probíhají v našem městě, včetně částí Modřec a Lezník, práce na projektu rozšíření městského bezdrátového rozhlasu pod názvem "Rozšíření stávajícího systému varování a vyrozumění, včetně předpovědního a výstražného systému na lokální úrovni pro město Polička." Celou akci realizuje firma SATTURN HOLEŠOV spol. s.r.o., která podala ve výběrovém ...

Den Pěstounství Litomyšl

Den Pěstounství Litomyšl - viz příloha

Částečná uzavírka silnice I/34 ulice nábř. Svobody v Poličce

Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v rámci provádění stavebních prací za účelem odstranění poruch vozovky silnice I/34 v ulici nábř. Svobody v Poličce (podél Synského rybníka pod základní školou) bude výše uvedena silnice I. třídy částečně uzavřena v termínu od 19. 7. 2018 do 31. 7. 2018. ...

Digitalizace ŘP a rozvolnění místní příslušnosti

Cesty do místa trvalého bydliště pro nový řidičský průkaz jsou minulostí Nový řidičský průkaz a paměťovou kartu do tachografu získáte nově na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností Při změně bydliště se řidičský průkaz už nemění K žádosti už nepotřebujete papírovou fotografii Pokud jsme si něco přáli ve vztahu k ...

Uzavírka ulice Šaffova II. etapa

Informujeme tímto občany, že v termínu od 20. 6. 2018 do 31. 8. 2018 bude uzavřena druhá část ulice Šaffova od křižovatky s místní komunikací ulice Otakarova po křižovatku s místní komunikací ulice Eimova, z důvodu rekonstrukce této komunikace. Místní komunikace ulice Fortna, Pálená, Tylova, Šaffova, Otakarova a Václavská budou ...

Uzavírka části místní komunikace ulice Wolkerova v Poličce

Termín uzavírky - od 20. 6. 2018 (středa) do 24. 6. 2018 (neděle). Druh uzavírky: úplná. Místo omezení: místní komunikace ulice Wolkerova za křižovatkou s místní komunikací ulice Mánesova v Poličce v délce cca 50m. Důvod uzavírky: zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na místní komunikaci při provádění stavebních prací ...

Osvědčení o úspoře emisí

Naše město obdrželo certifikát, od společnosti EKO-KOM, a.s., vypovídající o přínosech recyklace a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v rámci tříděného sběru a využití odpadů z města Polička, z kterého vyplývá, že občané našeho města v loňském roce vytřídili celkem 906,080 tun tříděného sběru. 1. čtvrtletí 2017 ...

Certifikát enviromentálního vyúčtování

Naše město obdrželo certifikát společnosti ASEKOL, a.s., vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení, z kterého vyplývá, že občané našeho města v loňském roce vytřídili 29 811,82 kg elektra. Snaha obyvatel našeho města recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí a díky environmentálnímu vyúčtování víme, kolik přírodních ...

Změna odjezdů v jízdním řádu - upozornění

Od 10. 6. 2018 dojde ke změně odjezdů v jízdním řádě číslo 680037. Změna u spoje číslo 7: odjezd z Poličky čas odjezdu 17:35 hod (původní odjezd 17:10 hod). Změna u komerčního spoje číslo 2: odjezd z Pardubic čas odjezdu 12:45 hod (původní odjezd 9:20 hod). Ing. Andrea Vraspírová Městský ...

Avízovaná uzavírka silnice II/360

Místo omezení: silnice II/360 ulice Zákrejsova v Poličce od křižovatky se silnicí I/34 ulice nábř. Svobody po dopravní značku konec obce Polička (za sjezdovkou v Poličce). Důvod uzavírky: zajištění bezpečnosti při provádění stavebních prací v rámci rekonstrukce silnice II/360 v ulici Zákrejsova v Poličce. Termín uzavírky: začátek stavebních prací a ...

Rekonstrukce domu č.p. 491 na ulici 9. května v Poličce pro účely sociálního bydlení

registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_032/0003070 projekt je spolufinancován Evropskou unií STRUČNÝ POPIS PROJEKTU Předmětem projektu jsou stavební úpravy objektu za vzniku bytového domu. Objekt bude rozšířen o přístavbu a nástavbu, čímž vznikne celkem 6 bytových jednotek 2+kk. Součástí stavby je vybudování nové přípojky plynu, oprava stávající přípojky vody a splaškové kanalizace. V ...

Uzavírka ulice Šaffova a Tylova v Poličce

Opět začínají stavební práce v ulici Šaffova a Tylova v Poličce. Po dobu rekonstrukce bude v těchto ulicích a navazujících ulicích omezen provoz uzavírkou ulice Tylova a Šaffova v Poličce. Druh uzavírky: úplná pro veškerý silniční provoz. Důvod uzavírky: zajištění bezpečnosti při provádění stavebních prací v rámci rekonstrukce místní komunikace ...

Informace o uzavírce místní komunikace v ulici Janáčkova v Poličce

Termín uzavírky - pondělí 5. 2. 2018 od 7:00 hod do 15:00 hod. Místo omezení: místní komunikace ulice Janáčkova od křižovatky s místní komunikací ulice Wolkerova po konec jednosměrné komunikace ulice Janáčkova. Důvod uzavírky: zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na místní komunikaci při provádění stavebních prací v rámci výstavby ...

Prodej bytů Bezručova

Informace k prodeji bytů v lokalitě Bezručova.

Opravy veřejného osvětlení

Veřejné osvětlení (VO) spravuje, provozuje a opravuje na území města a městských částí Lezník, Střítež a Modřec společnost Osvětlení a energetické systémy, a.s. (dříve CITELUM, a.s.). Upozorňujeme občany na možnost nahlásit veškeré zjištěné poruchy a požadavky na údržbu a opravy VO telefonicky přímo na dispečink správce VO na bezplatné lince ...

Veřejná zakázka na akci "Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 309 ul. Smetanova

Měto Polička v y z ý v á zájemce z oboru stavebnictví k předložení nabídky pro veřejnou zakázku "Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 309 ul. Smetanova v Poličce" s termínem plnění září - listopad 2017. Předmětem zakázky je zateplení severní a jižní stěny domu č.p. 309 včetně všech dalších ...

Příjmová pokladna

V pátek 7. července 2017 bude příjmová pokladna z technických důvodů uzavřena.

Uzavírka místní komunikace ulice Alšova v Poličce

Informujeme tímto veřejnost o uzavírce místní komunikace ulice Alšova v Poličce. K uzavírce místní komunikace ulice Alšova v Poličce dojde z důvodu zajištění bezpečnosti při provádění stavebních prací v rámci rekonstrukce místních komunikací v ulici Alšova v Poličce. Termín povolené uzavírky je od 3. 7. 2017 (pondělí) do 31. 8. ...

Najděte své kolo

Ztratili jste své kolo? Všechna nalezená kola najdete zde: http://www.policka.org/info/Mestska-policie/nalezena-kola

OMEZENÍ ČINNOSTI ODBORU DOPRAVY A ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ – ÚTERÝ 13. 6. 2017

OZNÁMENÍ OBČANŮM OMEZENÍ ČINNOSTI ODBORU DOPRAVY A ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA BUDOVA Č.P. 304 V ULICI NÁDRAŽNÍ ÚTERÝ 13. 6. 2017 Vzhledem k plánovanému přerušení dodávek elektřiny dne 13. 6. 2017, které se dotkne i budovy MěÚ Polička v ulici Nádražní, upozorňujeme občany, že po celý ...

Uzavírka místní komunikace ulice Fortna v Poličce

Z důvodu provádění stavebních prací v rámci rekonstrukce kabelového vedení nízkého a vysokého napětí v ulici Fortna v Poličce bude místní komunikace v ulici Fortna od středy 24. 5. 2017 do středy 31. 5. 2017 uzavřena. Uzavírka místní komunikace ulice Fortna bude od křižovatky s místní komunikací ulice Eimova po ...

Nové kontejnery na sběr elektrospotřebičů

Firma ASEKOL a.s., která je provozovatelem kolektivního systému zpětného odběru použitých elektrozařízení, rozmístila v Poličce dalších 6 červených kontejnerů na nepotřebné elektrospotřebiče, a to na městem připravených místech na ulicích Družstevní u č.p. 891, U Vlečky u č.p. 1084, Dukelská na parkovišti u č.p. 372, Paseky u č.p. 965, Wolkerova ...

Rozšíření provozní doby úseku občanských průkazů a cestovních dokladů

Občanské průkazy a cestovní doklady Po, St 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00 Út, Čt 8:00 - 11:30, 12:30 - 14:00 Pá 8:00 - 11:30, 12:30 - 13:00

Stavební úpravy parkoviště u hotelu Opus, ul. Družstevní v Poličce

Od poloviny září do poloviny listopadu letošního roku budou probíhat stavební úpravy parkoviště u hotelu Opus. Po dobu provádění stavebních prací bude parkoviště uzavřeno. Konkrétní termín uzavření parkoviště a další dopravní omezení bude uvedeno na dočasném dopravním značení. Za komplikace při úpravách parkoviště se omlouváme. Jiří Mach Město Polička Odbor ...

Kontroly technického stavu kotlů v roce 2016

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději ...

Uzavírka místní komunikace v ulici Betlém a Havlíčkova v Poličce

Od středy 27. 7. 2016 do pátku 30. 9. 2016 bude uzavřena místní komunikace v ulici Betlém a část místní komunikace v ulici Havlíčkova v Poličce. Uzavírka je z důvodu zajištění bezpečnosti při provádění stavebních prací v rámci rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Betlém a Havlíčkova v Poličce. Bezpečný ...

Uzavírka veřejně přístupné účelové komunikace směrem do zahrádkářské lokality za sídlištěm M.

Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás informovat o uzavírce veřejně přístupné účelové komunikace směrem do zahrádkářské lokality za sídlištěm M. Bureše v Poličce, která proběhne v termínu od pátku 1. 7. 2016 do pátku 11. 11. 2016. Veřejně přístupná účelová komunikace bude uzavřena od vjezdu ze silnice II/360 ulice Zákrejsova po ...

Uzavírka ulice Riegrova v Poličce

Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom Vás informovali o předpokládaném časovém průběhu prací rekonstrukce ulice Riegrova v Poličce. Uzavírka ulice Riegrova v Poličce bude probíhat v termínu od pondělí 13. 6. 2016 do středy 30. 11. 2016. Důvod uzavírky: zajištění bezpečnosti při provádění stavebních prací v rámci rekonstrukce místní komunikace a ...

Oznámení o částečné uzavírce silnice I/34 v zastavěné části obce Polička

V termínu od 25. dubna 2016 do 31. července 2016 bude probíhat částečná uzavírka silnice I/34 v zastavěné části obce Polička. Částečná uzavírka bude realizována z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při provádění stavebních prací na silnici I/34 v ulici Starohradská, Vrchlického a nábř. Svobody v obci Polička. ...

Uzavírka místní komunikace ulice Václavská a Hradební v Poličce

Od úterý 29. 3. 2016 do neděle 29. 5. 2016 bude uzavřena část ulice Václavské od křižovatky s místní komunikací ulice Riegrova po vstup do kostela sv. Jakuba v Poličca a ulice Hradební od křižovatky s místní komunikací ulice Riegrova po chodník v parku vedený podél Synského rybníka v Poličce. ...

Informace o změnách spojených s novelami zákonů o OP, CD, upozornění pro TP na ohlašovně

Některé změny spojené s novelou zákona o cestovních dokladech účiné od 01.01.2016, některé změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech účiné od 01.01.2016, upozornění pro občany s adresou trvalého pobytu (TP) na ohlašovně OÚ a zprostředkování kontaktu níže v přílohách.

Rekonstrukce ulic Riegrova, U Masných krámů a Hradební v Poličce

Vážení vlastníci nemovitostí v uvedených ulicích, město Polička připravuje k realizaci výše uvedenou akci. V rámci ní bude provedena rekonstrukce komunikací a chodníků v předmětných ulicích (povrch ze žulové dlažby resp. betonové dlažby), budou vyměněny kabelové rozvody veřejného osvětlení, bude provedena bezvýkopová sanace hlavního kanalizačního řadu sklolaminátovým rukávcem (ul. Riegrova ...

Čtvrtek 28. 1. 2016 - úsek OP a cestovních dokladů

Dne 28.1.2016 bude na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů zavřeno z technických důvodů

Cestovní doklady 2016

Informace o změnách týkajících se cestovních dokladů pro rok 2016 najdete v příloze

INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY

Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt. Podrobnosti najdete v příloze

Občanské průkazy - informace pro rok 2016

Informace o změnách týkajících se občanských průkazů pro rok 2016 najdete v příloze

Místní poplatky v roce 2016

Místní poplatky v roce 2016 V oblasti místních poplatků k příliš velkým změnám nedochází. Beze změny zůstává poplatek z ubytovací kapacity, poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst. Poplatek ze psů má ...

Upozornění pro občany na změnu dopravních značek

Upozorňujeme občany, že od 1.1.2016 nabyla účinnosti Vyhláška č. 294/2015 Sb., jež v plném rozsahu nahradila dříve platnou Vyhlášku č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. V důsledku toho došlo v oblasti dopravního značení k několika změnám, s nimiž je možné se seznámit např. na níže ...

Informace pro občany České republiky

Odstávka systému pro nabírání žádostí a předávání občanských průkazů a cestovních dokladů v termínu 24.- 31. 12. 2015

Rozšíření úředních hodin na úseku matriky a na úseku OP a CD

Matrika Po a St 8 - 17 hod. Út a Čt 8 - 14 hod. Pá 8 - 13 hod. OP a CD Po a St 8 - 17 hod. Út a Čt 8 - 14 hod. Pá - ZAVŘENO, výjezdní úřední den k hendikepovaným občanům ve správním obvodu. Polední ...

Dočasné uzavření křižovatky Masarykova - Na Bídě

Ve dnech od 23.11. do 24.11. bude provedeno asfaltování křižovatky ul. Masarykova – Na Bídě. V době asfaltování bude křižovatka neprůjezdná, doprava bude usměrňována dočasným dopravním značením.

Poděkování

Město Polička bylo osloveno členy občanského sdružení Pinckaři Vysočina se sídlem v Nedvězí s tím, že každoročně toto sdružení poskytuje na charitu částku cca 40.000 Kč. V letošním roce se sdružení rozhodlo podpořit potřebné občany z Poličky. V sobotu dopoledne dne 7. 11. 2015 proběhlo slavnostní setkání za přítomnosti paní ...

Lokalita Bezručova - pozemky pro stavbu RD

Volné stavební pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Bezručova v Poličce viz grafická příloha. Podmínka vodoprávního úřadu pro odtok srážkových vod z jednotlivých parcel. Umístění sjezdu na pozemek musí být v souladu se situací pozemní komunikace lokality, ve které je vyznačeno povolené umístění sjezdů na jednotlivé pozemky (viz příloha)

Sběr upotřebených potravinářských olejů a tuků

Rada města schválila 15. června uzavření smlouvy o spolupráci s firmou EKO-PF s.r.o. z Hlincové Hory, jejímž předmětem je sběr upotřebených potravinářských olejů a tuků z domácností. Na základě této smlouvy proběhne začátkem července rozmístění 9 zelených plastových nádob o objemu 240 l na vybraná stávající stanoviště na tříděný odpad. ...

Úspora emisí za rok 2014 dosažená tříděním odpadů

Město Polička obdrželo od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. osvědčení o úspoře emisí za rok 2014. Výpočet úspory vychází z množství vytříděných odpadů z obalů občany města Poličky, tj. z vytříděných odpadů z papíru (272,4 t), plastů (212,6 t), nápojových kartonů (0,6 t - třídí se společně s plasty), skla ...

Sběrem a recyklací elektrospotřebičů jsme opět přispěli k ochraně životního prostředí

Sběrem a recyklací elektrospotřebičů jsme opět přispěli k ochraně životního prostředí Polička obdržela od kolektivního systému ASEKOL Certifikát k environmentálnímu vyúčtování za rok 2014. Z Certifikátu vyplývá, že naši občané v loňském roce vytřídili 504 televizí, 202 monitorů a 5 539,88 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 241,3 MWh elektřiny, ...

Sportoviště Masarykovy ZŠ

V letošním roce se dočká zásadních a velmi potřebných úprav i hřiště Masarykovy ZŠ. V rozpočtu 2015 je za tímto účelem připraveno 7 mil. Kč. Zároveň město Polička podalo žádost o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V případě, že budeme úspěšní, budou rozpočtové prostředky navýšeny, což umožní vybudovat ...

Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2015

Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2015 Zastupitelstvo města Poličky schválilo na svém zasedání dne 24. února 2015 zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2015. V rozpočtu města Poličky je pro rok 2015 zařazena částka 1 810 000 Kč, určená k poskytnutí veřejné finanční ...

Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová a Růžová v Poličce

Upozorňujeme tímto, že se předmětná stavba znovu rozběhne 23.3.2015, a to na zbývajícím úseku ul. Nová. Podrobnosti a předpokládaný další časový průběh akce budou zveřejněny po předložení harmonogramu zhotovitelem.

Upozornění pro podnikatele

V poslední době se na odbor obecní živnostenský úřad, Městského úřadu Polička, obrátila spousta Vás, nově začínajících podnikatelů, s dotazy ohledně nabídek katalogových společností. Vy, naši podnikatelé, jste obdrželi od různých společností konkrétní nabídky, spočívající v úplatném zápisu podnikatele do určitého registru nebo evidence, tedy činnost provedení zápisu za poplatek. ...

Informace o změnách v registru vozidel od 1. 1. 2015

Změny platné od 1.ledna 2015 upravuje novela zákona o registraci vozidel č. 239/2013 Sb. Novela zákona je obsáhlá, a proto zde uvádíme pouze zásadní změny. Změna vlastníka vozidla Dosavadní vlastník vozidla a nový vlastník vozidla budou povinni do 10 pracovních dnů od uskutečnění jeho prodeje nechat změnu vlastnictví zapsat ...

Matrika uzavřena

Ve dnech 7.8.2014 - 8.8.2014 (čtvrtek, pátek) bude matrika zavřena z důvodu školení. Ověření a výpisy z Czech POINTu je možné provést na poště.

Upozornění pro podnikatele v silniční dopravě

Připomínám podnikatelům provozující koncesovanou živnost s předmětem podnikání Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí a/nebo osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče povinnost prokázat nejpozději do ...

Informace o kvalitě pitné vody

Informace o kvalitě pitné vody lze nalézt na stránkách provozovatele vodovodu www.vhos.cz, v sekci „pro zákazníky“, v odkazu „kvalita vody“.

Informace o kvalitě pitné vody

Informace o kvalitě pitné vody nejen v Poličce lze nalézt na stránkách provozovatele vodovodu www.vhos.cz, v sekci „pro zákazníky“, v odkazu „kvalita vody“.

Pozor na žluté čáry

V poslední době se v Poličce řidiči stále častěji setkávají se žlutými čarami, vyznačenými většinou na obrubnících chodníků přilehlých k vozovkám místních komunikací nebo k silnicím. Jak se však ukazuje, většina řidičů neví, co takováto žlutá čára vlastně znamená. Někteří držitelé řidičského oprávnění ani netuší, že se jedná o ...

INFORMACE, S ČÍM VÁM MŮŽE SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK POMOCI

Potřebujete radu nebo pomoc? Dostali jste se do nepříznivé životní situace, se kterou si nevíte rady? Potřebujete pomoci se zajištěním péče o sebe, svou domácnost či o svého blízkého? Chcete něco změnit? Kontaktujte SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA ve městě, kde pobýváte. Sociální pracovník Vám zdarma poradí, pomůže nebo zprostředkuje pomoc v ...

Strategický plán rozvoje Města Poličky pro období 2014-2020

Zastupitelstvo města Poličky schválilo na svém zasedání konaném dne 20.2.2014 Strategický plán rozvoje města Poličky pro období 2014-2020. Tento dokument obsahuje aktuální informace o záměrech města v nadcházejícím programovacím období let 2014 - 2020 a popis současného stavu v jednotlivých problémových oblastech města. Strategický plán rozvoje byl vypracován jednotlivými odbory ...

Upozornění pro prodejce lihovin

Upozorňuji podnikatele na blížící se konec podání žádostí o koncesi s předmětem podnikání „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“, který je 17. dubna 2014. Připomínám, že povinnost se týká podnikatelů, kteří byli ke dni 17. října 2013 oprávněni prodávat kvasný líh, konzumní líh a lihoviny na základě živnosti ...

PODPORA STANDARDIZACE OSPOD MĚSTA POLIČKY

Dne 1.února 2014 Město Polička odstartovalo projekt „Podpora standardizace OSPOD města Poličky“, který je financován z prostředků ESF ČR a ze státního rozpočtu. Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality výkonu sociálně právní ochrany dětí ve městě Polička podporou implementace a naplňování standardů kvality sociálně právní ochrany dětí. Dílčími cíli ...

Komunitní plán sociálních služeb 2013-2016

Rada města Poličky usnesením č. 9 ze dne 27. 1. 2014 schválila Komunitní plán pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec na období 2013 – 2016. Úplné znění naleznete zde.

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků městem Polička v roce 2014

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a fyzickým osobám městem Polička v roce 2014 V rozpočtu města Poličky je pro rok 2014 zařazena částka 1 610 000 Kč určená k poskytnutí veřejné finanční podpory, tj. na finanční příspěvky (transfery) neziskovým organizacím, jejichž zřizovatelem není město Polička, zájmovým skupinám obyvatel ...

Plán svozu komunálního odpadu na rok 2014

Plán svozu komunálního odpadu na rok 2014 zde.

Výzva pro vlastníky nemovitostí v ulicích Masarykova, Nová a Růžová

Rekonstrukce ulic Masarykova, Nová, Růžová v Poličce Vážení vlastníci nemovitostí v předmětných ulicích, město Polička připravuje k realizaci výše uvedenou akci. V rámci akce bude provedena rekonstrukce komunikací a chodníků (žulová dlažba resp. betonová dlažba), budou vyměněny kabelové rozvody veřejného osvětlení a bude provedena bezvýkopová sanace hlavního kanalizačního řadu ...

Ekonomický přínos třídění odpadů

Odměna za třídění odpadů z obalů (papír, sklo, plasty, kovy) od společnosti EKO-KOM, a.s. přinesla v letošním roce do rozpočtu města částku 1,81 mil. Kč. Tato odměna je účelově vázána na podporu systému třídění odpadů. Díky ní je možné udržovat výši poplatku za komunální odpad na ekonomicky přijatelné výši, ...

Alej Na Valech na třetím místě!

V pondělí 11. listopadu bylo ukončeno hlasování v anketě Alej roku 2013, kterou každoročně pořádá sdružení Arnika. Polička s alejí Na Valech obsadila v náročné konkurenci, stejně jako v loňském roce s Královskou alejí, pěkné třetí místo, když z celkového počtu 7086 platných hlasů získala hlasů 426. Na druhém ...

Projekt péče o stromy

Město Polička si v letošním roce nechalo zpracovat inventarizaci stromů na veřejných prostranstvích včetně návrhu pěstebních opatření. Zhotovitelem tohoto projektu je firma SAFE TREES s.r.o. našeho předního arboristy Ing. Jaroslava Kolaříka, PhD. Městu Polička a správci veřejné zeleně T.E.S. s.r.o. se tak dostává do rukou komplexní materiál, který je ...

Oprava komunikací na ul. B. Němcové v Poličce - oznámení o uzavírce komunikace

Dne 18.10.2013 bude prováděna nová asfaltová vrstva na zbylé části páteřní komunikace v ul. B. Němcové vč. komunikace před čp. 666 – 667 a vjezdu k novým garážím. Z tohoto důvodu Vás žádáme o přeparkování vozidel mimo uvedené úseky komunikací (vč. přilehlých parkovišť).Dané úseky komunikací budou v uvedený den ...

Opět navyšujeme kapacitu mateřských škol

Po květnovém „zápisu“ dětí do poličských mateřských škol pro školní rok 2013/14 se ukázalo, že ani loňské navýšení kapacit o 28 míst na celkových 360 není dostačující. Do MŠ nebylo umístěno 13 dětí. Každoročně se rodiče ptají, zda nejsou možnosti k umístění dítěte do MŠ po zápisu i v ...

Sdělení

Město Polička tímto oznamuje, že na přelomu měsíců srpna a září letošního roku bude zahájena realizace oprav komunikací a chodníků na ul. B. Němcové v Poličce. Podrobnější informace o rozsahu oprav jsou k dispozici na OÚPRaŽP MěÚ v Poličce. Za dočasná omezení při realizaci akce, zejména dopravní omezení, se ...

Osvědčení městu Polička o úspoře emisí za rok 2012

Město Polička obdrželo v červnu od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. osvědčení o úspoře emisí za rok 2012. Výpočet úspory vychází z množství vytříděných odpadů z obalů občany města Poličky, tj. z vytříděných odpadů z papíru (272,1 t), plastů (200,2 t), nápojových kartonů (0,9 t - třídí se společně ...

Vzdělávejte se pro růst - pracovní příležitosti

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015 Vzdělávejte se pro růst!– pracovní příležitosti Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci? Od roku 2012 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a ...

Technické školky

Zastupitelstvo města schválilo zapojení Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181 do projektu s názvem Technické školky. Účast na projektu nabídla poličským mateřským školám Místní akční skupina Sdružení pro rozvoj Poličska o.s., která požádala o dotaci na jeho financování. Projekt má podporovat technické myšlení a verbální komunikaci dětí od útlého ...

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků městem Polička v roce 2013

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a fyzickým osobám městem Polička v roce 2013 V rozpočtu města Poličky je pro rok 2013 zařazena částka 1 500 000 Kč určená k poskytnutí veřejné finanční podpory, tj. na finanční příspěvky (transfery) neziskovým organizacím, jejichž zřizovatelem není město Polička, zájmovým skupinám obyvatel ...

Péče o památky - respekt k minulosti i k budoucnosti

U příležitosti dvacátého výročí fungování "Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón" vydalo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka reprezentativní a - i pro laickou veřejnost - zajímavou publikaci. Vedle informací o vzniku a vývoji projektu obsahuje ukázky souvisejících dokumentů, přehled podpořených akcí a portréty měst, ...

Informace k výměně řidičských průkazů v roce 2013

Výměna řidičských průkazů v roce 2013 Odbor dopravy města Poličky upozorňuje řidiče, že v roce 2013 skončí povinná výměna řidičských průkazů, se kterou jsme se potkávali v několika předešlých letech. Tentokrát se to týká těch řidičských průkazů, které byly vydány v období od 1. 1. 2001 do 30. 4. ...

STAVBA - ROZVOJ A REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ SÍTĚ POLIČKA DOKONČENA!

Po dvou letech prací byla dokončena stavba ROZVOJ A REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ SÍTĚ – POLIČKA. Je to po Centru Bohuslava Martinů, regeneraci Palackého náměstí, revitalizaci hradu Svojanov a zateplení školských zařízení další významná stavba, na kterou se podařilo získat finanční prostředky z Evropské unie. Z Operačního programu Životní prostředí město prostřednictvím Státního ...

Sběr použitého ošacení, textilu, obuvi a hraček

Každý z nás ročně vyprodukuje průměrně zhruba 15 kg starého šatstva. Toto množství v současnosti končí ze značné části jako směsný odpad. Proto město Polička poskytlo společnosti REVENGE, a.s. pozemky pro umístění 4 kontejnerů na sběr použitého ošacení, textilu, obuvi a hraček. Kontejnery jsou umístěny u PENNY marketu na ulici ...

Majetek obcí

Blíží se termín ukončení zápisu do katastru!   Městský úřad Polička upozorňuje, že zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, který byl novelizován zákonem č. 173/2012 Sb., stanovil v § 8 nejzazší lhůtu pro zápis vlastnických práv do katastru nemovitostí 31. března ...

Sportujte s našimi olympioniky

V pondělí 8. října 2012 měli zástupci základních škol Poličska možnost seznámit se s projektem Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV), což je pohybový program nejen pro žáky základních škol. Hlavními propagátory projektu jsou Robert Změlík a Roman Šebrle. Do projektu jsou zapojováni i další olympionici, o čemž se mohli přesvědčit  ...

STUPNĚ VÍTĚZŮ PATŘILY STŘELCŮM MĚSTA POLIČKY

  Za krásného slunečného počasí se první zářijovou neděli konaly sousedské střelby, které ve své honitbě uspořádali členové MS Oldříš – Borová. Prvotním záměrem akce bylo procvičit si zacházení se zbraní před začínající loveckou sezónou a strávit příjemný den ve společnosti myslivců, lesníků a ostatních přátel z okolních spolků. Střeleckého ...

Katalog sociálních služeb a pomoci

Katalog sociálních služeb   Upozorňujeme občany, že mají k dispozici vydaný Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji pro oblast Poličska. K vyzvednutí je na podatelně Městského úřadu Polička , Palackého nám. 160, na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v ul. Nádražní 304 a v Informačním centru Polička. V katalogu najdete informace o ...

Varování před podvodníky, kteří nabízejí sKartu podomním prodejem

Chtěli bychom varovat občany města Poličky před podvodníky, kteří se v posledních dnech objevili na Mělnicku a nabízeli za poplatek 300 Kč zřízení sKarty. Jejich aktivitu již prošetřuje PČR. Upozorňujeme všechny občany, že zřízení sKarty je ZDARMA a nikdo ji nenabízí podomním prodejem. K převzetí sKarty Vás dopisem vyzve příslušný ...

Dopravní soutěž mladých cyklistů v Poličce

Pátek 22. 6. 2012 byl pravděpodobně pro většinu lidí jen jedním z běžných pracovních dní. Pro 44 vybraných žáků základních škol ze správního obvodu Poličky však nikoliv. V tento den se totiž v dopoledních hodinách vůbec poprvé uskutečnilo oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů, kterou ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, ...

Navýšení kapacity mateřských škol v Poličce

V souvislosti s vyšší porodností se v poslední době zvýšily i počty žádostí o přijetí dětí do mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Polička. Poslední zápis dětí do mateřských škol se uskutečnil v březnu letošního roku, výsledkem je 27 nepřijatých dětí. I po tomto zápisu přicházejí do mateřských škol další ...

Certifikát k environmentálnímu vyúčtování za rok 2011

  Občané Poličky recyklací starých spotřebičů výrazně přispěli k ochraně životního prostředí   Polička obdržela od kolektivního systému ASEKOL Certifikát k environmentálnímu vyúčtování za rok 2011 (k nahlédnutí v příloze). Z Certifikátu vyplývá, že naši občané v loňském roce vytřídili 594 televizí, 243 monitorů a dále 5906 kg drobných spotřebičů. Tím jsme ...

Polička opět uspěla v třídění odpadů

Polička opět uspěla v třídění odpadů Zástupci města Poličky se zúčastnili ve čtvrtek 26. 4. 2012  v budově krajského úřadu Pardubického kraje slavnostního vyhlášení výsledků  V. ročníku soutěže obcí Pardubického kraje v třídění odpadů „O Perníkovou popelnici 2011“. Město Polička získalo zvláštní cenu od společnosti ELEKTROWIN a.s. v kategorii „Nejvyšší výtěžnost ...

Registr vozidel odboru dopravy na týden uzavřen

 V týdnu od 23.4. do 27.4. 2012 je registr vozidel odboru dopravy z technických důvodů uzavřen!

Institut dobrovolnické činnosti

Město Polička koordinuje ubytování osob bez přístřeší na svém území. Již několik let úzce spolupracuje s firmou Faulhammer s.r.o. Tržek Polička, která poskytuje ubytování v Poličce, ul. Střítežská 399. Vzhledem k problémům, které se na ubytovně dlouhodobě vyskytují (nevhodné chování, nedostatečná hygiena, násilí mezi ubytovanými atd.), bylo v loňském roce ...

PŘÍPRAVA PROJEKTU ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OSOB

  Město Polička dlouhodobě monitoruje situaci osob zdravotně znevýhodněných na trhu práce a usiluje v současné ekonomické situaci o zvýšení možností uplatnění těchto osob ve společnosti. Proto Město Polička připravuje projekt na zaměstnávání zdravotně znevýhodněných, který bude z větší části financován z příspěvků na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ...

Žádost o povolení ke kácení dřevin mimo les

  Ž Á D O S T o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les   Žádám o povolení pokácení dřevin, které se nacházejí na pozemku   parc. č. ………………………………………… v katastrál. zemí ……..…………………………….   Žadatelx) – jméno: ……………………………………………, datum narození/IČO: …...…………., adresa/sídlo: ………………..………………………..………………………………………………... Vlastník pozemku: ……………………………………..........., datum narození /IČO: .….……….…, ...

Výměna řidičských průkazů

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. prosince 2012. Majitelé řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004 pak mají tuto povinnost do 31. prosince 2013. Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu řidičské průkazy pozbývají ...

„Buďte vidět! PŘEŽIJETE!“

V duchu tohoto sloganu se ubírala činnost pracovníků Městského úřadu Polička, odboru dopravy při výkonu agendy BESIP, jež je součástí jejich pracovní náplně. Proto v měsíci únoru předali více jak 500 reflexních vest a jiných doplňků zajišťujících bezpečnost chodců při jejich účasti v provozu na pozemních komunikacích do poličských základních ...

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků městem Polička v roce 2012

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a   fyzickým osobám městem Polička v roce 2012  V rozpočtu města Poličky je pro rok 2012 zařazena částka 1 100 000 Kč určená k poskytnutí veřejné finanční podpory, tj. na finanční příspěvky (transfery) neziskovým organizacím, jejichž zřizovatelem není město Polička, zájmovým skupinám obyvatel a dále fyzickým osobám.   Pro podávání žádostí o poskytnutí finančních příspěvků,    jejich   náležitostí   ...

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2012

Program Ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ pro rok 2012  Ministerstvo kultury vyhlásilo pro rok 2012 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finanční podpora z tohoto programu je určena na obnovu nemovitých kulturních památek, které se nacházejí mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními ...

Vyhodnocení programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozš. působností

Ministerstvo kultury ČR poskytlo v roce 2011 v rámci státní finanční podpory z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, na obnovu nemovité kulturní památky venkovské usedlosti čp. 8 v Sádku, účelový finanční příspěvek ve výši 286 000 Kč. Příspěvek byl poskytnut na úhradu nákladů spojených s obnovou podezdívky a roubení objektu. Celkové vynaložené ...

Bezpečnost seniorů v dopravě - beseda

Bezmála dvacet seniorů navštívilo dne 9.12.2011 v poličském domově důchodců veřejnou besedu, pořádanou městem Polička ve spolupráci s oddělením BESIP, jež je součástí Ministerstva dopravy ČR. Tématem této besedy byla bezpečnost seniorů v dopravě. Cíl, který si organizátoři této akce vytýčili, byl zcela zřejmý, a to seznámit místní seniory s ...

Pozvání na besedu - Bezpečnost seniorů v dopravě

Město Polička ve spolupráci s BESIP pořádá veřejnou besedu na téma: Bezpečnost seniorů v dopravě Termín konání: 9.12.2011 Čas: od 9:30 hodin Místo konání: Domov důchodců v Poličce, Eimova č. 1020, 572 01 Polička Cíl besedy: Seznámit seniory: - s riziky v silničním provozu - s používáním bezpečnostních prvků při ...

Nové typy občanských průkazů od 1.1.2012

  NOVÉ OBČANSKÉ PRŮKAZY OD 1.1.2012   Od 1. ledna 2012 budeme vydávat nové typy občanských průkazů. Ještě před tím, než Vás budu informovat o novinkách, které nás čekají, upozorňuji občany, že stávající občanské průkazy budou platit po dobu v nich vyznačenou.   Občan si bude moci vybrat z těchto druhů občanských ...

Návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 - 2015

Pardubický kraj zpracoval v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 - 2015. V současné době probíhá připomínkové řízení.  Informace jsou dostupné na adrese http://www.sluzby-pardubickykraj.cz/planovani-socialnich-sluze-v-pardubickem-kraji/planovani-socialnich-sluzeb/krajsky-plan-rozvoje-soc-sluzeb-pardubickeho-kraje-2012-2015/    

Grantový projekt Výprava za poznáním

Středisko volného času Mozaika Polička uspořádalo v září letošního roku výukový program, kterého se postupně zúčastnilo 255 dětí z 11 třídních kolektivů. Děti se v průběhu programu zúčastnily prohlídky kamenolomu ve Stašově s odborným výkladem, navštívily zajímavé lokality s výskytem chráněných druhů živočichů v okolí lomu a kaskádu rybníků ve ...

Povinná výměna řidičských průkazů

Povinná výměna řidičských průkazů Městský úřad Polička, odbor dopravy, registr řidičů, vyzývá držitele řidičských průkazů k povinné výměně těchto dokladů: -          řidičský průkaz vydaný od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2002 bude občan povinen vyměnit do konce roku 2012 -          řidičský průkaz vydaný od 1. 1. 2003 do 30. 4. ...

Povinnosti podnikatelů vyplývající ze zákona č. 180/2011 Sb.

  Povinnosti podnikatelů vyplývající ze zákona č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon o finančním arbitrovi     Povinnost splnit svou informační povinnost vůči finančnímu arbitrovi dle zákona č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se ...

NOVELA ZÁKONA O SILNÍČNÍM PROVOZU

 NOVELA ZÁKONA O SILNIČNÍM PROVOZU Zákon č. 133/2011 Sb. ze dne 3. května 2011, kterým se mění č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2011. Jaké jsou hlavní změny, které se dotknou i občana vlastnícího řidičské oprávnění? (čerpáno: Centrum služeb ...

Osvědčení městu Polička o úspoře emisí za rok 2010

Město Polička obdrželo v červnu od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. osvědčení o úspoře emisí za rok 2010. Výpočet úspory vychází z množství vytříděných odpadů z obalů občany města Poličky, tj. z vytříděných odpadů z papíru (221,1 t), plastů (168 t), nápojových kartonů (0,6 t - třídí se společně s ...

Pozvánka na semináře - protipovodňová opatření

Semináře týkající se problematiky přírodě blízkých protipovodňových opatření se budou konat v měsících květen, červen a září 2011 ve 48 městech v celé ČR. Více informací k aktuálním seminářům naleznete na www.vodavkrajině.cz.    

Město Polička má Komunitní plán sociálních služeb do roku 2013

Rada města Poličky usnesením č. 318 ze dne 25. 10. 2010 schválila Komunitní plán sociálních služeb pro Poličku a části  Střítež, Lezník , Modřec na léta 2010 až 2013. Jedná se o dokument, který má zásadní význam pro udržení a rozvoj služeb v sociální oblasti. Týká se především dětí a ...

DOTAZNÍK KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Přibližně dvacet pět procent občanů Poličky a blízkého okolí využívá některou ze sociálních služeb. Dá se téměř s jistotou předpokládat, že toto číslo bude narůstat. Sociální služby jsou „zboží“ jako každé jiné. Fungují na principu nabídky a poptávky. Je třeba je plánovat a také platit. Jaké jsou vaše představy o ...

65. výročí osvobození

Vážení občané Poličky a celého poličského regionu, před 65 lety skončila 2. světová válka. Sovětská armáda a další spojenecké armády osvobodily Evropu a celé tehdejší Československo a tím byl poražen zhoubný fašistický režim a nastolen toužebný mír. Tuto, pro lidstvo ojedinělou událost a její letošní 65. výročí, si připomínají národy ...

Informace k volbám

Vážení občané, dovolte, abychom vám touto cestou podali základní informace k nadcházejícím volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky : Volby se konají ve dvou dnech, a to v pátek 28. května od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 29. května od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Voličem ...

Nejen o zimní údržbě

Vážení spoluobčané,       od letošního roku ze zákona platí, že za škody vzniklé na chodnících již neodpovídá vlastník přilehlé nemovitosti, ale zodpovědnost přechází na vlastníka chodníku, kterým je v našem případě město Polička. Jsme si vědomi vážnosti této změny, ze které vyplývá, že zimní úklid zajišťují města. I v našem ...

Informace z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Od 1. 1. 2009 vstoupila v účinnost novela zákona o pomoci v hmotné nouzi. Orgánu pomoci v hmotné nouzi umožňuje využít pro zaměstnání osob v hmotné nouzi nový institut – tzv. veřejnou službu. Cílem veřejné služby je zachování pracovních dovedností u osob dlouhodobě setrvávajících ve stavu hmotné nouze. Na základě ...

Informace o systému třídění odpadů

V přiloženém souboru lze nalézt informace o tom, co patří a co nepatří do barevných kontejnerů na papír, sklo a plasty a další upozornění ohledně nakládání s odpady pro občany i podnikatele. Pro všechny je užitečná informace o provozních dobách jednotlivých sběrných míst včetně telefonních kontaktů a o tom, ...

Program regenerace Městské památkové zóny Polička

V roce 1990 bylo historické jádro města Poličky včetně přilehlých oblastí vyhlášeno Městskou památkovou zónou (MPZ). To umožnilo, aby se Město Polička od roku 1994 zapojilo do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, který je vyhlášen Ministerstvem kultury ČR a umožňuje čerpat finanční dotace na obnovu kulturních ...

Kvalita pitné vody v Poličce

Pro informaci předkládáme veřejnosti k nahlédnutí poslední protokol dokládájící kvalitu pitné vody ve veřejném vodovodu v Poličce. Pitná voda odvpovídá požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění. Monitoring pitné vody pravidelně na vybraných odběrných místech provádí provozovatel vodovodu společnost VHOS.s. RNDr. Bc. Jiří Coufal, odbor územního plánování, rozvoje a ...

Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady, které vydal Krajský úřad Pardubického kraje

Na stránkách http://websouhlasy.inisoft.cz/pardubickykraj/ naleznete informace o oprávněných osobách, kterým byl Krajským úřadem Pardubického kraje udělen souhlas k provozování zařízení (včetně mobilních) k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Těmto oprávněným osobám mohou právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k ...

Reakce starosty, pana Jaroslava Martinů, nad dosavadními podněty občanů města Poličky ke změně

Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi reagovat na Vaše podněty a názory na první dva měsíce zkušeností s touto novou dopravní úpravou. Zároveň Vám chci poděkovat za pochopení a Vaši snahu, abychom společnými silami tento systém doladili k většinové spokojenosti všech občanů města. Věřím, že jsme si všichni vědomi, že ...

Práce na konceptu nového územního plánu byly zahájeny

Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí MěÚ Polička dokončil pořizování II. etapy nového územního plánu města a jeho částí Lezník, Modřec a Střítež. Tato etapa spočívala v projednání a schválení návrhu zadání územního plánu. Zpracovaný návrh zadání byl na podzim roku 2007 předmětem projednání s dotčenými orgány, ostatními subjekty, ...

Informace o zajišťování správy komunikací v obci Polička

Výkon správy pozemních komunikacích je v obci Polička zajišťován prostřednictvím správce. Správce vykonává správu pozemních komunikací, jež jsou ve vlastnictví města Poličky, a to v rozsahu stanoveném mandátní smlouvou, uzavřenou dne 17.12.2007. Identifikační údaje správce: Obchodní firma: T.E.S. s.r.o. Sídlo: Jiráskova 977, Horní Předměstí, 572 01 Polička Identifikační číslo: 64788253 ...

K volnému pohybu psů ve městě

Město Polička vydalo s účinností k 3.7. 2007 Obecně závaznou vyhlášku č.1/2007, která upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích na území města Poličky a zároveň vymezuje prostory pro volné pobíhání psů. Na území města Poličky se touto vyhláškou vymezují veřejná prostranství (tj. jednotlivé ulice a náměstí včetně chodníků ...

Dětské hřiště na Sídlišti Hegerova v Poličce

Při roční kontrole výše uvedeného dětského hřiště byly zjištěny závady a nedostatky. Tyto závady jsou z části způsobeny opotřebením vlivem povětrnostních podmínek a z části jsou způsobeny vandalismem a neadekvátním užíváním dětského hřiště. Z tohoto důvodu dojde na podzim letošního roku k odstavení některých hracích prvků, které jsou v nejhorším ...

Průmyslová zóna - Nabídka pozemků pro výstavbu

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA POLIČKA Nabídka pozemků pro výstavbu Pozemky se nacházejí na severním okraji města východně od komunikace II. tř. směrem na Litomyšl a dále na Hradec Králové. Územním plánem (ÚP) Polička jsou určeny pro rozvoj výrobní a obchodní činnosti, drobného podnikání, s možností výstavby nových provozoven výrobních a skladovacích hal, ...

Oznámení o uzavírce

Od 1.9. do 14.10. 2007 dojde k uzavírce části silnice třetí třídy č. 35910, vedoucí ze Širokého Dolu u areálu firmy Flídr plast s.r.o. po křižovatku se silnicí první třídy č. 34 (směr Polička - Hlinsko) u masokombinátu. Objížďka povede po dvou jednosměrných trasách, označených přenosným dopravním značením. Důvodem uzavírky ...

Změna zákona o zemědělství

Městský úřad Polička – odbor obecní živnostenský úřad informuje, že změnou zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, žadatelé o zápis do evidence zemědělského podnikatele již nemusí od 1. července prokazovat odbornou způsobilost. Eva Zindulková obecní živnostenský úřad

Obecní živnostenský úřad zprovoznil novou službu občanům

Městský úřad Polička – odbor obecní živnostenský úřad poskytuje od 1. července tohoto roku v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů v platném znění (dále jen ISVS) ověřené výstupy z evidence obchodního rejstříku a z veřejné části živnostenského rejstříku. ...

Rekonstrukce sběrného dvora

V rámci společného projektu měst a obcí svitavského okresu proběhne v letošním roce výstavba a rekonstrukce sběrných dvorů na odpady s finanční podporou Evropské unie poskytovanou prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu infrastruktura. Rekonstrukce se týká i sběrného dvora v Poličce u přejezdu vlečky na Hegerově ...

Použité zářivky do poplenice nepatří

Použité zářivky do popelnice nepatří Nefunkční zářivky a výbojky nepatří do kontejneru se směsným komunálním odpadem, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky. Občané našeho města mohou bezplatně odkládat vyřazené zářivky ve sběrném dvoře v ulici Hegerova stejně tak jako ostatní nebezpečné odpady. Zpětný odběr všech použitých ...

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI BUDE AKTUALIZOVÁN

PRůVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI BUDE AKTUALIZOVÁN Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Poličce pracuje v současné době na přípravě aktualizovaného Průvodce občana sociálními službami, který by měl být distribuován do všech poličských domácností nejpozději v říjnu tohoto roku. Koncepce , styl a grafika brožury budou stejné jako u vydání ...

Svoz nebezpečného odpadu v částech města Lezník, Střítež, Modřec a v Bořinách

Svoz nebezpečného odpadu, recyklovatelných plastů, sběrového papíru a objemného domovního odpadu v částech města Lezník, Střítež, Modřec a v Bořinách Svoz uvedených odpadů je bezplatná služba pro občany s trvalým pobytem na území města Poličky a dále pro majitele chat a chalup na území města. Svoz odpadu zajistí sběrné vozidlo ...

1. oblastní fórum cestovního ruchu turistické oblasti Českomoravské pomezí (Svitavsko)

POZVÁNKA na 1. oblastní fórum cestovního ruchu turistické oblasti Českomoravské pomezí (Svitavsko) Fórum se uskuteční pod záštitou Sdružení Východní Čechy v Poličce v sále barokní radnice (1. patro) na Palackého náměstí v úterý 3. října 2006 ve 14:00 hodin s následujícím programem. Program: 1. Projednání nynějších možností turistiky v oblasti ...

Svoz odpadu

Svoz nebezpečného odpadu, recyklovatelných plastů, sběrového papíru a objemného domovního odpadu v částech města Lezník, Střítež, Modřec a v Bořinách Svoz uvedených odpadů je bezplatná služba pro občany s trvalým pobytem na území města Poličky a dále pro majitele chat a chalup na území města. Svoz odpadu zajistí sběrné vozidlo ...

Podmínky privatizace bytového fondu města Poličky v roce 2006

Dne 16.2.2006 byl v Zastupitelstvu města Poličky odsouhlasen prodej 44 městských bytů do soukromého vlastnictví. Jedná se o 8 bytů v domě č.p. 33 na ul. Šaffova, 16 bytů v domech č.p. 874 a č.p. 875 na ul. 9. května a 20 bytů v domech č.p. 983 a č.p. 984 na ul. ...

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Informace z odborů