Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence cestovních dokladů

Na písemnou žádost držitele cestovního dokladu ministerstvo nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytne údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci cestovních dokladů.

Žádost v listinné podobě je žadatel povinen podepsat před úřední osobou a prokázat svou totožnost občanským průkazem.

Podává-li za držitele občanského průkazu žádost zmocněnec, je povinen předložit zvláštní plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, pokud občanovi působí zdravotní stav obtíže při hájení práv.

Za osobu starší 18 let, které brání duševní porucha samostatně právně jednat, může podat žádost člen domácnosti, který byl schválen soudem.

Za osobu mladší 15 let žádost podává jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče.

V žádosti se uvedou údaje, které žadatel chce uvést, za poskytnutí údajů se platí správní poplatek ve výši 50 Kč za každou započatou stranu.

 

 

Kontaktní úředníci

Nunvářová Renáta, DiS.
Cestovní doklady, občanské průkazy a evidence obyvatel (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723884
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3
Zavřelová Zuzana, DiS.
evidence obyvatel, OP (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723886
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3