Změna trvalého pobytu

Změnu místa trvalého pobytu provádí ohlašovna obecního úřadu. Pokud se chcete přihlásit k trvalému pobytu v Poličce, touto ohlašovnou je pracoviště evidence obyvatel Městského úřadu Polička, Palackého nám. 160.

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatíte správní poplatek ve výši 50 Kč, tento poplatek se netýká osob mladších 15 let.

K přihlášení trvalého pobytu je nezbytné:

·    předložit občanský průkaz,

·    vyplnit tiskopis přihlašovacího lístku,

·    doložit vlastnictví bytu nebo domu (list vlastnictví nebo kupní či darovací smlouvu, která je opatřena doložkou vkladu do katastru nemovitostí), nebo doložit oprávněnost užívání bytu (nájemní smlouvu, doklad o právu z věcného břemene), anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.
Doklad o vlastnictví bytu nebo domu není zapotřebí dokládat v případě, že si ohlašovna může existenci tohoto práva sama ověřit dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

 

Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun nebo osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče. Zákonný zástupce předloží svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a občanský průkaz dítěte, je-li dítě jeho držitelem.

 

Za občana, který má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý k jednání, ohlásí změnu místa trvalého pobytu opatrovník. Opatrovník předloží svůj občanský průkaz, rozhodnutí o omezení svéprávnosti občana, veřejnou listinu, která zakládá nebo potvrzuje oprávnění podat žádost za občana a občanský průkaz občana.

 

Po provedení změny místa trvalého pobytu Vám bude ustřižen roh občanského průkazu a vydáno potvrzení o změně místa trvalého pobytu, které budete nosit společně s občanským průkazem do té doby, než Vám bude vyřízen nový občanský průkaz.

Upozorňujeme, že platnost občanského průkazu skončí uplynutím 45 dnů od dne ohlášení změny místa trvalého pobytu. Od tohoto okamžiku je občan povinen do 15 dnů požádat o občanský průkaz.

 

Kontaktní úředníci

Nunvářová Renáta, DiS.
Cestovní doklady, občanské průkazy a evidence obyvatel (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723884
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3
Zavřelová Zuzana, DiS.
Evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723886
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3