Žil/a jsem v zahraničí a chci se přihlásit k trvalému pobytu

Občan prokáže totožnost občanským průkazem, nemá-li platný občanský průkaz, musí prokázat svoji totožnost jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (např. cestovní pas, řidičský průkaz) a vyplnit tiskopis přihlašovacího lístku.

Dále je občan povinen doložit vlastnictví bytu nebo domu (tj. list vlastnictví nebo kupní či darovací smlouvu, která je opatřena doložkou vkladu do katastru nemovitostí), nebo doložit oprávněnost užívání bytu či domu (tj. nájemní smlouva, doklad o právu z věcného břemene atd.), anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas před zaměstnancem ohlašovny.

Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun nebo osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče. Nutné je předložit rodný list dítěte, občanský průkaz dítěte (je-li jeho držitelem), popř. rozhodnutí o omezení svéprávnosti, občanský průkaz nebo cestovní doklad opatrovníka a veřejnou listinu, která zakládá nebo potvrzuje oprávnění podat žádost za občana.

Doklad o vlastnictví bytu nebo domu není zapotřebí dokládat v případě, že si ohlašovna může existenci tohoto práva sama ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatíte správní poplatek ve výši 50,- Kč, tento poplatek se netýká osob mladších 15 let.

Po ohlášení trvalého pobytu po ukončení pobytu v cizině je občan povinen do 30 dnů požádat o nový občanský průkaz.

 

Kontaktní úředníci

Nunvářová Renáta, DiS.
Cestovní doklady, občanské průkazy a evidence obyvatel (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723884
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3
Zavřelová Zuzana, DiS.
Evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723886
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3