Chci se přihlásit k trvalému pobytu po nabytí státního občanství

Občan je povinen:

·        předložit listinu o nabytí státního občanství České republiky,

·        prokázat totožnost dokladem, který je veřejnou listinou (např. průkaz o povolení pobytu cizince),

·        vyplnit tiskopis přihlašovacího lístku,

·    doložit vlastnictví bytu nebo domu (tj. list vlastnictví nebo kupní či darovací smlouvu, která je opatřena doložkou vkladu do katastru nemovitostí), nebo doložit oprávněnost užívání bytu (tj. nájemní smlouva, doklad o právu z věcného břemene atd.), anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas před zaměstnancem ohlašovny.

Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun nebo osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče. Nutné je předložit rodný list dítěte, občanský průkaz dítěte (je-li jeho držitelem), popř. rozhodnutí o omezení svéprávnosti, občanský průkaz nebo cestovní doklad opatrovníka a veřejnou listinu, která zakládá nebo potvrzuje oprávnění podat žádost za občana.

Doklad o vlastnictví bytu nebo domu není zapotřebí dokládat v případě, že si ohlašovna může existenci tohoto práva sama ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

 

Kontaktní úředníci

Nunvářová Renáta, DiS.
Cestovní doklady, občanské průkazy a evidence obyvatel (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723884
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3
Zavřelová Zuzana, DiS.
Evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723886
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3