Chci ukončit trvalý pobyt na území ČR

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu.

Sdělení musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu.

Za občana může sdělit ukončení pobytu na území České republiky rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Za občana mladšího 15 let sdělí ukončení jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun nebo osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče.

Za občana, který má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý k jednání, sdělí ukončení opatrovník.

 

Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území České republiky a současně uhradil správní poplatek ve výši 100Kč. Bez uhrazení správního poplatku tato skutečnost nebude zaevidována.

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky nemá vliv na státní občanství ČR ani držení cestovního pasu ČR. Občan může požádat o vydání nového občanského průkazu, v němž nebude uvedena adresa trvalého pobytu. Vydání tohoto občanského průkazu podléhá správnímu poplatku ve výši 200Kč.

Upozorňujeme, že ohlášením ukončení trvalého pobytu na území České republiky platnost občanského průkazu skončí. Občan povinen odevzdat nebo, má-li zájem si občanský průkaz ponechat, předložit k znehodnocení pověřenému úřadu nebo pověřenému zastupitelskému úřadu občanský průkaz, a to do 15 dnů ode dne skončení jeho platnosti.

 

Kontaktní úředníci

Nunvářová Renáta, DiS.
Cestovní doklady, občanské průkazy a evidence obyvatel (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723884
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3
Zavřelová Zuzana, DiS.
Evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723886
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3