Žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel

Občan může podat žádost o poskytnutí údajů z informačního systému obyvatel osobně na kterémkoliv úřadě. Nezbytné je vyplnění formuláře žádosti a prokázání totožnosti platným dokladem. Za poskytnutí údajů se hradí správní poplatek ve výši 50Kč za každou i započatou stránku. Tyto údaje z evidence obyvatel lze poskytnout pouze o osobě, které se týkají.

V případě, že je žádost úřadu zaslána v listinné podobě, je vyžadován úředně ověřený podpis žadatele. Za obyvatele může rovněž požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Žádost lze podat i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, v tomto případě musí občan provést svoji autentizaci pomocí občanského průkazu.

Za obyvatele mladšího 15 let žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce.

Za obyvatele, který má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý k jednání, žádá o poskytnutí údajů opatrovník. O poskytnutí údajů může za občana rovněž požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schválenou soudem. 

 

Kontaktní úředníci

Nunvářová Renáta, DiS.
Cestovní doklady, občanské průkazy a evidence obyvatel (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723884
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3
Zavřelová Zuzana, DiS.
Evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723886
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3