Žádost o zprostředkování kontaktu

Na základě písemné žádosti může osoba starší 15 let požádat o zprostředkování kontaktu. Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před orgánem příslušným k podání žádosti. Pokud má žádost formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky.

 

V žádosti občan uvede:

- jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení 

- adresu místa trvalého pobytu

- popřípadě jiné kontaktní údaje a důvod zprostředkování kontaktu

- ke kontaktované osobě občan uvede údaje, podle nichž ji bude možné identifikovat, zpravidla jméno, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo posledního známého pobytu

Žádost lze podat na:

- matričním úřadu

- obecním úřadu obce s rozšířenou působností

- krajském úřadu

- Ministerstvu vnitra ČR.

Zprostředkování kontaktu je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 500 Kč za každou kontaktovanou osobu.

 

Na základě této žádosti zprostředkuje Ministerstvo vnitra kontakt s jiným občanem České republiky uvedeným v žádosti. Uvedený kontakt spočívá v písemném oslovení kontaktované osoby, kdy Ministerstvo vnitra této osobě sdělí kontaktní údaje osoby, která ji hledá.

 

Upozornění: Ohlašovna evidence obyvatel údaje z evidence obyvatel o jiných osobách sděluje pouze státním orgánům, případně subjektům, které mají na poskytnutí údaje právo určené zákonem. Není proto možné běžně bez použití služby zprostředkování kontaktu sdělovat údaje jiným osobám ať už osobně, telefonicky nebo písemně. Časté dotazy jsou  např na. adresy spolužáků nebo příbuzných, se kterými osoba není v kontaktu.

Kontaktní úředníci

Nunvářová Renáta, DiS.
Cestovní doklady, občanské průkazy a evidence obyvatel (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723884
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3
Zavřelová Zuzana, DiS.
Evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady (Odbor vnitřních věcí) - tel.: 461723886
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M3