Místní poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů - vybíraný dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Poplatek platí držitel psa v místě svého trvalého bydliště.

Držitel má oznamovací povinnost do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti a to nahlášením psa do evidence.

Držitel obdrží evidenční známku pro svého psa.

Termín „poplatník, oznamovací povinnost, vznik a zánik poplatkové povinnosti, sazba poplatku, splatnost poplatku, osvobození od poplatku“ vysvětluje platná obecně závazná vyhláška města Poličky o místním poplatku ze psů.

Úhradu poplatku lze provádět v příjmové pokladně MěÚ (hotově nebo platební kartou), dále bezhotovostně na číslo účtu 19-1283399369/0800 – nutno znát variabilní symbol.

Poplatky, které nejsou uhrazeny včas nebo ve správné výši, může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Pokud není splněna oznamovací povinnost, může být uložena pokuta za nepeněžité plnění.

Všechny změny ohledně držení psa (úhyn psa, ztráta psa, výměna psa za jiného, odstěhování držitele, nárok na osvobození, apod.) je nutné nahlásit správci poplatku.

Veškerou agendu k tomuto poplatku vyřizuje příjmová pokladna – přízemí, dveře č. 12.

Kontaktní úředníci

Krumplová Jarmila
pokladní a správce místních poplatků (Odbor finanční a plánovací) - tel.: 461723834
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M12