Chci realizovat studnu pro osobní potřebu (např. zalévání zahrady, zásobování domácnosti apod.). Je třeba nějaké povolení?

Pro stavbu studny a odběr podzemní vody je třeba stavebního povolení a povolení k odběru podzemních vod.

Žádost o stavební povolení k studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)

K výše uvedeným žádostem je třeba doložit:

  1. Snímek z KN -  Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, bylo-li jeho vydání požadováno   příslušným obecným stavebním úřadem
  2. Souhlas (popř. vyjádření) příslušného obecného stavebního úřadu vydaný dle ust. § 15 zák.č. 183/2006 Sb. – stavební zákon 
  3. 2x projektovou dokumentaci studny zpracovanou autorizovanou osobou v oboru vodohospodářské stavby
  4. Vyjádření odborně způsobilé osoby k odběru podzemních vod, zejména ve vztahu k ovlivnění okolních vodních zdrojů
  5. Doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 300 Kč

Kontaktní úředníci

Kárský Rostislav
vodní hospodářství (Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí) - tel.: 461723852
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M44
Ing. Klein Radek
vodní a odpadové hospodářství (Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí) - tel.: 461723853
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M43