Chci u rodinného domu realizovat domácí čističku odpadních vod (DČOV) a vypouštět tyto vody do vod povrchových (do potoka). Je to možné?

Pro stavbu DČOV a vypouštění odpadních vod do vod povrchových je třeba získání stavebního povolení a povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Nejprve je nutné záměr s námi projednat a získat naše kladné závazné vyjádření.

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

K výše uvedeným žádostem je třeba doložit:

  • Snímek z KN
  • Souhlasy vlastníků pozemků přímo dotčených stavbou
  • Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, bylo-li jeho vydání požadováno příslušným obecným stavebním úřadem
  • Souhlas (popř. vyjádření) příslušného obecného stavebního úřadu vydaný dle ust. § 15 zák.č. 183/2006 Sb. – stavební zákon 
  •  2x projektovou dokumentaci studny zpracovanou autorizovanou osobou v oboru vodohospodářské stavby
  • Stanovisko příslušného správce vodního toku k vypouštění odpadních vod
  • Doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 300 Kč

Kontaktní úředníci

Kárský Rostislav
vodní hospodářství (Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí) - tel.: 461723852
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M44
Ing. Klein Radek
vodní a odpadové hospodářství (Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí) - tel.: 461723853
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M43