Chci realizovat likvidaci srážkových vod ze stavby. Jak je třeba postupovat?

K realizaci likvidace srážkových vod ze staveb je třeba postupovat dle platné legislativy, zejména v souladu s § 5 odst. 3 vodního zákona a v souladu s požadavky vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Vyhláška v § 20 odst. 5 písm. c) stanoví:

„vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno

  1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování
  2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do vod povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění k jejich zachycení, nebo  3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované vypouštění do jednotné kanalizace“

Nejprve doporučujeme záměr s vodoprávním úřadem projednat a po zvážení předmětné lokality zvolit optimální řešení.

Kontaktní úředníci

Kárský Rostislav
vodní hospodářství (Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí) - tel.: 461723852
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M44
Ing. Klein Radek
vodní a odpadové hospodářství (Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí) - tel.: 461723853
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M43