Zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel (přihlášení nového nebo přeregistrování z jiného členského státu). Co potřebuji?

K zaregistrování vozidla se použije tiskopis „Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel“.

K žádosti se přikládá:

  • doklad o technické způsobilosti vozidla (tj. technický průkaz silničního vozidla; prohlášení o shodě, nebyl-li technický průkaz vydán; osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem a, byl-li vydán, i technický průkaz tohoto silničního vozidla; rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, nebo osvědčení o schválení vozidla s platností ve všech členských státech),
  • doklad o technické prohlídce, jedná-li se o vozidlo, které již bylo provozováno (nepřikládá se u vozidel dle § 40 odst. 2 až 4 zákona),
  • protokol o evidenční kontrole vozidla, nejedná-li se o vozidlo nové,
  • zelená karta,
  • doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR,
  • potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu,
  • dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla (pokud nejsou obsaženy v dokladu o technické způsobilosti vozidla),
  • písemný souhlas vlastníka k zaregistrování vozidla, když je odlišný od provozovatele (např. leasingová společnost) s úředně ověřeným podpisem,

V případě zastupování jinou osobou plnou moc s úředně ověřeným podpisem, doklady vlastníka a provozovatele. Platí se správní poplatek dle zákona o správních poplatcích.

Kontaktní úředníci

Pachovský Jiří
zkušební komisař a registr vozidel (Odbor dopravy) - tel.: 461723872
Naleznete v budově Nadrazni 304, kancelář č. V17