Obsah výpisu

Veřejná část živnostenského rejstříku obsahuje údaje:

 • u fyzické osoby jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, adresa bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, identifikační číslo osoby, má-li obchodní firmu, obchodní firma a adresa sídla,
 • u zahraniční fyzické osoby jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, adresa bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, identifikační číslo osoby, má-li obchodní firmu, obchodní firma a adresa sídla a dále též adresa místa pobytu v České republice, pokud byl povolen, označení a adresa umístění jejího odštěpného závodu v České republice a údaje týkající se vedoucího tohoto odštěpného závodu,
 • u právnické osoby obchodní firma nebo název, adresa sídla, identifikační číslo osoby a údaje týkající se členů jejího statutárního orgánu,
 • u fyzické osoby, která je členem statutárního orgánu právnické osoby nebo osobou oprávněnou zastupovat právnickou osobu, která je členem statutárního orgánu, jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, adresa bydliště nebo adresa místa pobytu na území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, datum vzniku a zániku funkce,
 • u právnické osoby, která je členem statutárního orgánu, obchodní firma nebo název, adresa sídla, identifikační číslo osoby, datum vzniku a zániku funkce,
 • u vedoucího odštěpného závodu zahraniční osoby jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, adresa bydliště nebo adresa místa pobytu na území České republiky a adresa bydliště mimo území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, datum vzniku a zániku funkce,
 • u odpovědného zástupce jméno, příjmení, titul nebo vědecká hodnost, státní občanství, adresa bydliště nebo adresa místa pobytu na území České republiky a adresa bydliště mimo území České republiky, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, datum ustanovení a ukončení výkonu jeho funkce,
 • o předmětu podnikání,
 • o druhu živnosti,
 • o adrese provozovny, datum zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně, v níž je živnost provozována, s výjimkou automatů a mobilních provozoven, včetně identifikačního čísla provozovny,
 • o době platnosti živnostenského oprávnění,
 • o datu vzniku živnostenského oprávnění,
 • o době pozastavení nebo přerušení provozování živnosti,
 • o datu zániku živnostenského oprávnění,
 • o rozhodnutí o úpadku, rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku, rozhodnutí o způsobu řešení úpadku a rozhodnutí o zrušení konkursu, rozhodnutí o splnění reorganizačního plánu nebo jeho podstatných částí, rozhodnutí o splnění oddlužení a rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující,
 • o vstup právnické osoby do likvidace,
 • o překážkách provozování živnosti,
 • další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění a podmínky provozování živnosti,
 • o adrese místa, kde lze vypořádat případné závazky po ukončení činnosti v provozovně,
 • o osobě pokračující v provozování živnosti po zemřelém podnikateli,
 • o nesplnění podmínek provozování živnosti.

Neveřejná část živnostenského rejstříku obsahuje údaje veřejné části a údaje:

 • o pokutách uložených živnostenskými úřady a sankční opatření uložená jinými správními orgány v souvislosti s podnikáním, s výjimkou pokut uložených příkazem na místě,
 • bydlišti a místu pobytu na území České republiky, bydlišti mimo území České republiky a rodnými čísly,
 • adrese pro doručování,
dále údaje z veřejné části živnostenského rejstříku po uplynutí 4 let ode dne zániku posledního živnostenského oprávnění podnikatele, kdy budou tyto údaje převedeny z veřejné části živnostenského rejstříku do části neveřejné; tyto údaje jsou opět zařazeny do veřejné části živnostenského rejstříku v případě, že podnikatel znovu získá živnostenské oprávnění.

Kontaktní úředníci

Ing. Zindulková Eva
Vedoucí odboru obecní živnostenský úřad (Odbor obecní živnostenský úřad) - tel.: 461723860
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. P02