Jaký doklad totožnosti je potřeba k vyřízení formalit spojených s registrem vozidel?

Vlastník vozidla:

1. Fyzická osoba:

  • doklad totožnosti - platný občanský průkaz nebo jiný jej nahrazující doklad (např. u cizince doklad o povolení k pobytu, doklad o udělení azylu na území ČR nebo doklad o délce přechodného pobytu, nemá-li tato osoba trvalý pobyt na území ČR) žadatele 
  • jde-li o podnikatele, živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku, koncesní listina, osvědčení k výkonu podnikatelské činnosti, rozhodnutí o registraci apod.

2.  Právnická osoba:

  • výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listina apod.
  • pokud je žadatelem zástupce právnické osoby, není-li jmenován přímo ve výpisu z obchodního rejstříku, předloží plnou moc od statutárního orgánu zapisovaného vlastníka a zapisovaného provozovatele do registru vozidel
  • platný doklad totožnosti

Provozovatel vozidla (pokud je odlišný od vlastníka):

  • zplnomocnění při zastupování, písemná plná moc zapisovaného vlastníka, se souhlasem k provedení požadovaného úkonu (např. leasingová nebo úvěrová smlouva se souhlasem k provedení daného registračního úkonu)
  • ostatní doklady stejně jako vlastník

Doklad o IČ (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list apod.) není nutné předkládat, pokud je možné jeho ověření v elektronické podobě.

Kontaktní úředníci

Pachovský Jiří
zkušební komisař a registr vozidel (Odbor dopravy) - tel.: 461723872
Naleznete v budově Nadrazni 304, kancelář č. V17
Vítková Jana
registr vozidel (Odbor dopravy) - tel.: 461723871
Naleznete v budově Nadrazni 304, kancelář č. V16