Kdy mohu začít užívat dokončený rodinný dům?

Rodinný dům patří do kategorie staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, a je-li splněna podmínka, že se nejedná o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, nebo o stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, anebo o změnu stavby, která je kulturní památkou, pak stavba rodinného domu nevyžaduje kolaudaci a stavebník ji může užívat po jejím dokončení. Před započetím užívání stavby je však stavebník ze zákona povinen zajistit, aby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy (tlakové zkoušky, revizní zprávy atd.).

O přidělení čísla popisného požádá stavebník stavební úřad písemnou formou.

K žádosti o přidělení čísla popisného by měl stavebník přiložit geometrický plán a prohlášení o tom, že stavba byla provedena v souladu s jejím povolením a ověřenou dokumentací/ověřenou projektovou dokumentací. Pokud při provádění stavby došlo k odchylkám oproti ověřené dokumentaci/ověřené projektové dokumentaci, přiloží stavebník místo prohlášení dokumentaci skutečného provedení stavby.

Kontaktní úředníci

Brokl Vlastimil
souhrnná stanoviska odboru (Stavební úřad) - tel.: 461723816
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M41
Kašpar Václav
Vedoucí stavebního úřadu (Stavební úřad) - tel.: 461723815
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M41
Puchar Pavel
referent SÚ (Stavební úřad) - tel.: 468001717
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M41
Bc. Štoudková Kateřina
referentka SÚ (Stavební úřad) - tel.: 461723817
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M41