Jestliže chci odstranit stavbu rodinného domu, jak mám postupovat?

Na předepsaném formuláři musíte odstranění stavby rodinného domu stavebnímu úřadu ohlásit a k ohlášení musíte připojit dokumentaci bouracích prací, závazná stanoviska, příp. rozhodnutí dotčených orgánů, atd. Jestli budou splněny zákonné podmínky (např. že odstranění stavby se netýká práv třetích osob), stavební úřad do 30 dnů ode dne ohlášení vydá souhlas s odstraněním. V opačném případě vydá stavební úřad usnesení, že záměr odstranit stavbu bude projednán v řízení. Ohlášení odstranění se v takovém případě považuje za žádost o povolení odstranění, stavební úřad může vyzvat vlastníka stavby k doplnění podkladů. Odstranit stavbu můžete svépomocí, pokud zajistíte provádění stavebního dozoru. To však neplatí v případech, kdy je ve stavbě přítomen azbest. Tehdy musí být provádění odstranění zajištěno autorizovanou osobou.

Jestliže stavební úřad stanoví, že k odstranění je třeba povolení, sdělí vám zároveň, jaké doklady musíte předložit. Dnem, kdy předložíte požadované doklady, bude zahájeno řízení o odstranění a po projednání s ostatními účastníky řízení a s dotčenými orgány vydá stavební úřad povolení k odstranění stavby. Účastníkem takového řízení není osoba nájemce.

Kontaktní úředníci

Brokl Vlastimil
souhrnná stanoviska odboru (Stavební úřad) - tel.: 461723816
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M41
Kašpar Václav
Vedoucí stavebního úřadu (Stavební úřad) - tel.: 461723815
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M41
Puchar Pavel
referent SÚ (Stavební úřad) - tel.: 468001717
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M41
Bc. Štoudková Kateřina
referentka SÚ (Stavební úřad) - tel.: 461723817
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M41