Co obsahuje žádost o územní rozhodnutí?

Žádost o vydání územního rozhodnutí se podává na zákonem předepsaném formuláři. Obsahuje jméno žadatele, datum narození, trvalé bydliště, příp. doručovací adresu, základní údaje o záměru a dotčeném pozemku nebo stavbě, osoby mající vlastnické nebo jiné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám, které může být přímo dotčeno. K žádosti se připojí doklady podle § 86 odst. 2 stavebního zákona tj. závazná stanoviska dotčených orgánů, popř. rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, doklady prokazující vlastnické právo nebo právo založené smlouvou nebo souhlas vlastníka pozemku nebo stavby (v územním řízení toto neplatí v případě, že by bylo možné pozemek nebo stavbu vyvlastnit), dokumentaci pro územní řízení, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, případně smlouvy s nimi.

K územnímu souhlasu, který lze vydat v zákonem stanovených případech místo územního rozhodnutí, je nutné, kromě souhlasných závazných stanovisek dotčených orgánů a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, přiložit také písemné souhlasy vlastníků sousedních pozemků a staveb, jejichž práva mohou být provedením nové stavby přímo dotčena, a dále souhlas osob, kteří mají k těmto pozemkům věcné právo (toto není třeba v případě stavebních záměrů uvedených v § 103 stavebního zákona, pokud jsou od společných hranic pozemků dál než 2 m), a jednoduchý technický popis záměru.

Kontaktní úředníci

Brokl Vlastimil
souhrnná stanoviska odboru (Stavební úřad) - tel.: 461723816
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M41
Kašpar Václav
Vedoucí stavebního úřadu (Stavební úřad) - tel.: 461723815
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M41
Puchar Pavel
referent SÚ (Stavební úřad) - tel.: 468001717
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M41
Bc. Štoudková Kateřina
referentka SÚ (Stavební úřad) - tel.: 461723817
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M41