Jakým tónem sirény je veřejnosti oznamováno, že došlo k mimořádné události?

Pro zjednodušení byl v České republice v roce 2002 zaveden pouze jeden jediný varovný signál, který se nazývá „všeobecná výstraha“. Tento signál je oznamován veřejnosti tónem sirény, který je zřetelně kolísavý a jeho délka je 140 vteřin. Tento signál může být, zejména dle závažnosti situace, odvysílán až 3x za sebou, a to v cca tříminutových intervalech.

Protože je však nutné provádět pravidelné akustické zkoušky všech prostředků, které jsou součástí celostátního jednotného systému varování a vyrozumění, probíhají tyto zkoušky zpravidla první středu v měsíci, a to ve 12.00 hodin. Při tomto testování je používán tzv. „zkušební tón“, který není varovným signálem. Zkušební tón sirény je nepřerušovaný (tzn. není kolísavý) a jeho délka je také 140 vteřin. Spouštěn je však pouze jedenkrát.

Pro úplnost ještě uvádíme, že existuje zvláštní tón sirény, kterým jsou zejména ještě v menších obcích svoláváni dobrovolní hasiči, respektive jednotky požární ochrany. Tento tón se nazývá„požární poplach“ a není varovným signálem. Jeho tón je také kolísavý, avšak se znatelně delší dobou mezi každým náběhem a doběhem sirény (tvar tónu připomíná zvuk trubky „hó-ří, hó-ří,…“) a jeho délka je pouze 60 vteřin.

Varovný signál může být odvysílán nejen klasickými rotačními sirénami, ale také modernějšími elektronickými sirénami (jako v Poličce), které mohou odvysílat i krátké slovní informace. Tyto hlasové informace sdělují obyvatelstvu zejména to, jaká mimořádná událost se stala a jak se má dále chovat. Ke stejnému účelu, ale ještě s většími možnostmi při poskytování tísňových informací veřejnosti, jsou dnes budovány tzv. „bezdrátové místní informační systémy“, což jsou v podstatě bezdrátové rozhlasy pracující jako malé elektronické sirény. 

Další informace lze získat na oddělení krizového řízení.

Kontaktní úředníci

Ing. Bartoš Vladimír
krizové řízení (Tajemník) - tel.: 461723805
Naleznete v budově Palackého nám. 160, kancelář č. M10